Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Matouš 4

4
Pokušení v pustině
1Tehdy Duch Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen#n.: vyzkoušen / vystaven zkoušce; 1K 7,5; 10,13; Zj 2,10 od Ďábla.#13,39; 25,41; Sk 10,38!; 1Tm 3,6n; Jk 4,7!; ř. diabolos = žalobce / pomlouvač (1Tm 3,11). V LXX překlad h. sátán. (Mt 4,10). V judaismu ten, kdo žaluje před Božím soudem, ale potom i ten, kdo pokouší, svádí ke zlému, aby měl co žalovat. 2A když se postil čtyřicet dní a čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. 3Tu přistoupil Pokušitel a řekl mu: “Jsili Syn Boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby.” 4On však na to#ř.: odpověděv řekl: “Je napsáno: "Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst."” 5Potom ho Ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraj střechy chrámu 6a řekl mu: “Jsili Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je napsáno: "Svým andělům přikáže o tobě, a na rukou tě ponesou, abys snad nenarazil nohou na kámen."” 7Ježíš mu řekl: “Je také napsáno: "Nebudeš pokoušet#n.: zkoušet Pána, svého Boha."” 8Pak ho Ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. 9A řekl mu: “Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.” 10Tu mu Ježíš řekl: “Odejdi, Satane. Vždyť je napsáno: "Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat."” 11A tehdy ho Ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.
Ježíš začíná kázat
12Když [Ježíš] uslyšel, že byl Jan uvězněn,#ř.: vydán odebral se do Galileje. 13Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře, v oblastech Zabulón a Neftalí, 14aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: 15"Země Zabulón a země Neftalí, cestou u moře, za Jordánem -- Galilea pohanů;#ř.: národů 16lid sedící v temnotě uviděl veliké světlo, těm, kteří seděli v krajině a stínu smrti, vzešlo světlo."
17Od té chvíle začal Ježíš hlásat a říkat: “Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebes.”
První učedníci
18Když se procházel podél Galilejského moře,#Galilejské moře (zvané též Tiberiadské – J 6,1 či Genezaretské) je jezero na horním toku Jordánu, od severu k jihu 21 km dlouhé, od západu k východu 12 km široké, hluboké až 48 m; Mt 15,29 uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť; byli totiž rybáři. 19Řekl jim: “Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.#Je to Ježíš, kdo si povolává své učedníky. Žádný rabín nepovolal svého žáka z vlastního rozhodnutí; záleželo na žákovi, koho si zvolí za svého učitele. Srv. J 15,16.20Oni hned opustili sítě a následovali ho. 21A když odtamtud poodešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba, syna Zebedeova, a jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedeem spravují své sítě. I povolal je. 22Oni ihned opustili loď i svého otce a následovali ho.
Evangelium království v Galileji
23Procházel celou Galilejí, učil v jejich synagogách,#6,2; 9,35; 12,9; 13,54; [místo, kde se židé za pověřeného vedení (L 8,41) setkávali k modlitbě a čtení z Písma, ale také místo soudu (Mt 10,17!)]; Mk 1,21!; Sk 9,20! hlásal evangelium království#n.: evangelium (tj. dobrou / radostnou zprávu) o království (9,35; 24,14) a uzdravoval každou nemoc a každou slabost#ř. malakia na rozdíl od nosos (nemoc) znamená spíše ochablost nemocí způsobenou (9,35; 10,1; Dt 7,15) v lidu. 24Pověst#ř. hé akoé (“to slyšení”); 14,1; Mk 1,28; n.: zvěst (J 12,38) o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné,#ř.: mající se zle; 14,35 kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné i ochrnuté a on je uzdravil. 25Šly za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole,#"Desetiměstí": města ve východním Zajordání; Mk 5,20 Jeruzaléma, Judska i Zajordání.

Právě zvoleno:

Matouš 4: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů