Matouš 18
CSP
18
Kdo je největší v Království?
1V tu hodinu přistoupili učedníci k Ježíšovi a říkali: “Kdo je tedy v království Nebes největší?” 2[Ježíš] přivolal dítě, postavil je doprostřed nich 3a řekl: “Amen, pravím vám: Neobrátíteli se a nebudeteli#ř.: nestaneteli se jako děti, jistě nevejdete do království Nebes. 4Kdo se tedy pokoří#n.: poníží; L 14,11; 2K 11,7; Fp 2,8; Jk 4,10 jako toto dítě, ten bude#ř.: je největší v království Nebes. 5A kdo přijme jedno takové dítě na základě mého jména, mne přijímá.”
6“Kdo by však svedl k hříchu#n.: pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu na krk pověsili velký#ř.: oslí (tj. kterým otáčí osel při mletí) mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.#ř. pelagos; Sk 27,5. 7Běda světu pro svody!#n.: pohoršení (3 ve v.) Svody sice musí přijít, avšak běda tomu člověku, skrze kterého svod přichází! 8Jestliže tě tvá ruka nebo tvá noha svádí k hříchu,#n.: pohoršuje utni ji a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života zmrzačený nebo chromý, než abys měl obě ruce nebo obě nohy, a byl uvržen do věčného ohně. 9A jestliže tě svádí#n.: pohoršuje tvé oko, vyjmi je a odhoď; lépe je pro tebe, abys vešel do života jednooký, než abys měl obě oči, a byl uvržen do ohnivé Gehenny.”
10“Dávejte si pozor,#ř.: Hleďte; 16,6 abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále#ř.: skrze všechen čas [v protikladu k omezení – celou noc (L 5,5)]; srv. Mk 5,5; L 24,53; Sk 10,2; 24,16; He 13,15 hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích. 11[Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo.] 12Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí? 13A staneli se, že ji nalezne, amen, pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. 14Právě tak není vůle vašeho Otce,#ř.: před vaším (var.: mým) Otcem který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých.”
Zhřeší-li proti tobě bratr …
15“Jestliže tvůj bratr [proti tobě] zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima.#ř.: jen mezi ním a tebou Poslechneli tě, získal jsi svého bratra. 16Jestliže by však neposlechl, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva, aby "ústy dvou nebo tří svědků byl potvrzen každý výrok". 17Jestliže by je neposlechl, pověz to shromáždění,#n.: církvi … církev; 16,18p a jestliže by neposlechl ani shromáždění,#n.: církvi … církev; 16,18p ať je ti jako pohan a celník.”#5,46p; 2Te 3,6; [tj. nestýkej se s ním]
Odpouštějte, protože vám bylo odpuštěno
18“Amen, pravím vám, cokoli svážete na zemi, bude již svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude již rozvázáno v nebi. 19[Amen,] opět vám pravím: Shodnoulise dva z vás na zemi v jakékoli věci,
o niž požádají, stane se jim od mého Otce, který je v nebesích. 20Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mé jméno,#1K 1,15; n.: k mému jménu; n : v mém jménu tam jsem uprostřed nich.#srv. talmudský traktát Pirkej ‘Abót 3,2: “Jestliže jsou dva pospolu a chybí mezi nimi slovo Tóry, pak je to shromáždění bezbožných, neboť je řečeno (Ž 1,1): "a ve shromáždění bezbožných nesedá". Avšak když mezi dvěma, kteří jsou pospolu, jsou slova Tóry, pak je s nimi šchina, …” [Překlad B. Nosek]21Tehdy přistoupil Petr a řekl mu:#var.: k němu Petr a řekl “Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Až sedmkrát?” 22Ježíš mu řekl: “Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát.#tzn. 490; n.: sedmdesátkrát a sedmkrát (tj. 77); srv. Gn 4,24.23“Proto je království Nebes podobné#13,24p králi,#ř.: člověku, králi; (také v Mt 22,2) který chtěl provést vyúčtování se svými otroky. 24Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset tisíc talentů.#talent, jednotka váhy, v různých zemích různá, většinou asi 36 kg. Potom peněžní jednotka v hodnotě jednoho talentu stříbra (=6000 drachem). Dluh měl tedy hodnotu mzdy za práci více než 3 333 dlouhých lidských životů (t. č. cca 30–60 miliard Kč); 25,15p; srv. 1Pa 29,7; Ž 130,3; Ko 2,14 25Protože však neměl čím zaplatit, rozkázal ho [jeho] pán prodat i se ženou a dětmi i se vším, co má, aby tak splatil svůj dluh. 26[Onen] otrok padl na zem, klaněl se mu a říkal: "Měj se mnou trpělivost, [pane,] a všechno ti vrátím!" 27I slitoval se pán onoho otroka, propustil ho a dluh mu odpustil. 28Ale když onen otrok vyšel, nalezl jednoho ze svých spoluotroků, který mu byl dlužen sto denárů;#denár, obvyklá denní mzda dělníka (20,2!) – dluh byl tedy mzda za cca čtyři měsíce; srv. Mk 6,37; L 7,41 popadl ho a začal ho škrtit, říkaje: "Zaplať, co [mi] dlužíš!" 29Jeho spoluotrok padl [k jeho nohám] a prosil ho: "Měj se mnou trpělivost, a zaplatím ti." 30On však nechtěl, ale šel a uvrhl ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. 31Když jeho spoluotroci uviděli, co se přihodilo, velmi se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. 32Tehdy si ho jeho pán zavolal a řekl mu: "Otroku zlý, celý ten dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě poprosil. 33Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluotrokem, jako jsem se i já smiloval nad tebou?" 34A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům,#HL; srv. L 16,23; Zj 14,10n; 20,10 dokud [mu] nezaplatí celý dluh. 35Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce#ř.: ze svých srdcí; L 16,15; Zj 2,23 neodpustíte každý svému bratru [jeho přestoupení].”

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad