Lukáš 12
CSP

Lukáš 12

12
Různá varování a povzbuzení
1Tehdy se shromáždil zástup desítek tisíc lidí, takže šlapali jeden po druhém; začal říkat nejprve svým učedníkům: “Mějte se na pozoru#n.: začal říkat svým učedníkům: “Především se mějte na pozoru …” před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. 2Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno. 3Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech.
4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již#ř.: více nemají, co by učinili. 5Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte. 6Což se neprodává pět vrabců za dva haléře?#ř. assaria; Mt 10,29 A ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. 7Vždyť i všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se! Jste cennější než mnoho vrabců.
8Pravím vám: Ke každému, kdo by se ke mně přiznal před lidmi, se i Syn člověka přizná před Božími anděly. 9Kdo mne však před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. 10A každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Tomuvšak, kdo by se rouhal Svatému Duchu, odpuštěno nebude. 11Když by vás vedli do synagog a před vlády#n.: vládce; Tt 3,1 a vrchnosti, nestarejte se, jak [a čím] byste se obhájili nebo co byste řekli. 12Neboť Svatý Duch vás v té hodině naučí, co je třeba říci.”
Chamtivost je bláznovstvím
13Někdo ze zástupu mu řekl: “Učiteli, řekni mému bratru, ať se se mnou rozdělí o dědictví.” 14On mu řekl: “Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?” 15Řekl jim: “Mějte se na pozoru a střezte se před každou chamtivostí,#n.: hrabivostí; Ř 1,29!; 2Pt 2,3.14 neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní.#n.: život nikoho není v hojnosti jeho majetku; 19,8p16Řekl jim podobenství: “Jednomu bohatému člověku přinesla země hojnou úrodu. 17A on v sobě o tom rozvažoval a říkal: "Co budu dělat? Vždyť nemám, kam bych svou úrodu shromáždil." 18Pak řekl: "Udělám toto: Zbořím své stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí a zásoby. 19A řeknu své duši: Duše, máš hodně zásob na mnoho let; odpočívej, jez, pij, raduj se." 20Bůh mu však řekl: "Blázne! Ještě této noci si od tebe vyžádají#var.: požádají tvou duši, a čí bude to, co jsi připravil?" 21Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady, a není bohatý v Bohu.”
Nepečujte, hledejte Jeho království!
22Řekl [svým] učedníkům: “Proto vám pravím: Nepečujte úzkostlivě o [svůj] život,#ř.: duši /-e co byste jedli, ani o tělo, co byste si oblékli. 23Neboť život#ř.: duši /-e je víc než pokrm a tělo víc než oděv. 24Pozorně si všimněte havranů, že nesejí ani nežnou, nemají komory ani stodoly, a Bůh je živí. Oč jste vy cennější než ptáci! 25Kdo z vás dokáže úzkostlivou péčí přidat k délce svého věku [jediný] loket? 26Nemůžeteli tedy ani to nejmenší, proč se úzkostlivě staráte o to ostatní? 27Pozorně si všimněte lilií, jak rostou; nepracují ani nepředou.#var.: nepředou ani netkají Avšak pravím vám, ani Šalomoun v celé své slávě nebyl tak oblečen jako jedna z nich. 28Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra se hodí do pece, čím spíše obleče vás, malověrní. 29Ani vy nehledejte,#n : neusilujte o to; srv. J 7,19 co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se#ř. meteórizesthai; HL. Pův. “zvedat se / stoupat do výše”, v přeneseném smyslu “zneklidňovat se”. tím. 30Toto všechno horlivě hledají národy#n.: pohané; srv. Mt 6,32 tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. 31Hledejte#n : Usilujte …; srv. J 5,44; Ko 3,1 však jeho#var.: Boží království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. 33Prodejte svůj majetek#n.: co vám náleží; 14,33 a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází#ř.: nepřibližuje se zloděj ani neničí mol. 34Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.”
Buďte připraveni, očekávejte příchod Pána
35“Ať jsou vaše bedra přepásána#n : Buďte připraveni (v. 40); v. 37; Jr 1,17; Ef 6,14; 1Pt 1,13 a vaše lampy hořící. 36Buďte podobni lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby mu, jakmile přijde a zatluče, hned otevřeli. 37Blahoslavení ti otroci, které pán, až přijde, nalezne bdící. Amen, pravím vám, že se opáše, uloží je u stolu, přistoupí a bude je obsluhovat. 38A přijdeli o druhé nebo třetí noční hlídce#srv. 1S 1,11p a Mt 14,25p; zde snad podle h. dělení, tj. mezi 22.00 a 06.00 (ačkoliv ve Sk 12,4 používá Lukáš řím. dělení) a nalezne je tak, blahoslavení jsou ti otroci. 39To vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, [zůstal by vzhůru a] nedovolil by mu prokopat se do domu. 40Také vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž Syn člověka přijde.”
41Petr řekl: “Pane, říkáš toto podobenství jen nám, nebo také všem?” 42A Pán řekl: “Kdo tedy je věrný, rozumný správce,#ř. oikonomos; 8,3; 16,1; Da 1,16; 1K 4,1n! jehož pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v pravý čas dával příděl potravin? 43Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém příchodu nalezne, že tak činí. 44Vpravdě vám pravím, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. 45Kdyby si však onen otrok řekl ve svém srdci: "Můj pán dlouho nepřichází", a začal by bít sluhy i služky, jíst a pít a opíjet se, 46přijde pán onoho otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná, oddělí ho a určí mu díl s nevěrnými. 47Ten otrok, který znal vůli svého Pána, a přece všechno nepřipravil a neudělal podle jeho vůle, bude velmi zbit. 48Kdo ji však neznal a učinil něco, co si zaslouží rány, bude zbit méně. Od každého, komu bylo hodně dáno, bude také hodně vyžádáno, a komu svěřili hodně, od toho budou žádat více.”
Ne pokoj, ale rozdělení
49“Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi; a jak chci, aby se již vznítil! 50Křtem mám být pokřtěn, a jak jsem svírán, dokud se nedokoná! 51Myslíte, že jsem přišel dát na zemi pokoj? Ne, pravím vám, ale rozdělení. 52Neboť od této chvíle bude v jednom domě pět lidí rozděleno: tři proti dvěma a dva proti třem; 53budou rozděleni otec proti synu a syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti své snaše a snacha proti tchyni.”
54Říkal také zástupům: “Když uvidíte na západě#[tj. přicházející od Středozemního moře] vznikat oblak, hned říkáte: "Přijde prudký déšť." A bývá to tak. 55A když vane jižní vítr, říkáte: "Bude horko." A bývá. 56Pokrytci! Vzhled země a nebe umíte rozpoznávat; jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte?”
57“Proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné? 58Když jdeš se svým protivníkem k vládci, usiluj o vyrovnání s ním cestou, aby tě nevlekl k soudci a soudce tě nepředal biřici a biřic tě neuvrhl do vězení. 59Pravím ti, že odtamtud jistě nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.#ř. lepton (= nejmenší dostupná mince; 1/128 denáru); 21,2; Mk 12,42p

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad