Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Pláč 3

3
Nářek souženého
1jsem muž, který zažil#h.: viděl; n.: poznal; srv. Jr 5,12 soužení skrze hůl#Př 22,8; [poukaz na Asýrii – Iz 10,5; 14,29]; [zbraň proti nepříteli (Ex 21,20) či nástroj pro káznění dětí (Př 10,13p); obrazně nástroj kázně jednotlivce (Jb 9,34; 21,9; Ž 23,4) či národa (Iz 10,5; Pl 3,1)] jeho hněvu. 2Hnal#n.: + do zajetí; [slso používáno pro odvedení lidí do zajetí (1S 30,2; Iz 20,4) či zahnání dobytka jako kořisti (1S 3,5; Jb 24,3)] mě a přivedl do temnoty, ne do světla. 3Jen proti mně obrací znovu a znovu svou ruku, celý den.#n : stále
4Nechal chřadnout mé tělo a mou kůži, rozlámal mé kosti. 5Oblehl#h.: Postavil proti mně; (sloveso postavit ve vazbě s předložkou proti je spojováno s popisem dobývání města, postavením valu proti němu – Jr 52,4; Ez 4,2; Kaz 9,14) mě a obklopil#Jb 19,6; (v dosl. významu obklíčil; srv. 2Kr 6,14) jedem#v. 19; Jr 8,14; n : hořkostí (v. 15!) a těžkostmi. 6Způsobil, že bydlím v temnotách#(pl. možno chápat jako pl. intenzity :–) n.: nejhlubší temnotě; (poeticky pro :–) n : hrobě jako dávno zemřelí.
7Zazdil mě, abych nemohl vyjít, obtížil mě bronzovým řetězem.#h.: učinil těžkým můj b. řetěz; Jr 52,11; Sd 16,21 8I když volám a křičím o pomoc, zadržuje#n.: zavřel svoje ucho před; srv. Jr 7,16; Jb 30,20 mou modlitbou. 9Moje cesty zazdil tesanými kameny, zkazil#n.: pokřivil; Jr 3,21v moje stezky.
10Je pro mě jako číhající medvěd, jako lev ve skrýši. 11Odvlekl mě z cesty#h.: mé cesty a roztrhal mě na kusy, učinil mě opuštěným. 12Napjal svůj luk a učinil mě terčem pro šíp.
13Střelil do mého nitra#h.: ledvin; Jr 12,2; Jb 16,13 šípy ze svého toulce. 14Stal jsem se posměchem všemu svému lidu,#mnoho střv. h. rkpp čte ‘amím (namísto TM: ‘amí) + Pš: (všem) národům po celý den jejich posměšnou písničkou. 15Nasytil mě hořkostí,#n: hořkými bylinami; Jb 9,18v napojil mě pelyňkem.
16Moje zuby rozdrtil štěrkem, přimáčkl mě do popela. 17Má duše byla zbavena pokoje,#h.: odvrhla pokoj; [dle paralelismu a h. myšlení nejde asi o “vnitřní pokoj”, ale o spokojenost – to, že se někomu dobře daří (srv. Dt 29,18!; 2Kr 4,26; Est 2,11)] zapomněl jsem, co je dobré.#n.: blahobyt / mít se dobře; 1Kr 10,7 18Takže jsem řekl: Je pryč#h.: zahynula moje síla#1Pa 29,11p; srv. označení Hospodina tímto výrazem – 1S 15,29 i mé očekávání na pomoc od Hospodina.#n.: má naděje v Hospodinu; ::v. 21.24; Mi 7,7; 2Kr 6,33v; Ez 37,11v
19Pamatuj na mé soužení a mé bezdomovství, na pelyněk a jed. 20Má duše na to stále pamatuje a klesá ve mně. 21To si připomínám v mysli,#h.: budu vracet do svého srdce; Dt 4,39 proto mám naději.
22Je to Hospodinovo milosrdenství,#n.: H. milosrdné činy; Ž 89,2.50; 107,43; 106,7; Iz 63,7; Oz 2,21 že jsme nezahynuli,#LXX; Pš; Tg: Hospodinovo milosrdenství nepřestalo / neskončilo; (to odpovídá paralelismu – nepominulo) neboť nepominulo jeho slitování. 23Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. 24Mým podílem#Ž 119,57; 16,5; 73,26; 142,5; [Hospodin sám byl dědičným podílem kněží a lévijců (Nu 18,20; Dt 10,9)] je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději.
25Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. 26Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky#n : trpělivě; Ž 37,7; 62,2 čekal na Hospodinovu záchranu. 27Pro muže je dobré, když nosí jho ve svém mládí.
28 sedí o samotě a mlčí, když to na něj vloží. 29 položí svá ústa do prachu, snad je ještě naděje. 30 nastaví tvář tomu, kdo ho bije, se nasytí potupou.
31Neboť Panovník neodvrhne navěky; 32neboť jestliže sklíčil, slituje se podle svého hojného milosrdenství. 33Neboť ne z vlastního rozmaru#h.: ze svého srdce; srv. Nu 16,28; ::24,13; 1Kr 12,33; Ez 13,2 pokořuje či skličuje syny člověka.
34Srazit pod nohy všechny vězně země, 35převracet právo muže před tváří Nejvyššího, 36podvádět člověka při jeho sporu, to Panovník nechce vidět!#n.: což to P. nevidí; n : to P. neschvaluje
37Je někdo, kdo#h.: Kdo je ten, jenž řekl a stalo se, když to Panovník nepřikázal? 38Cožpak zlé věci i dobro nevychází z úst Nejvyššího? 39Co si má co stěžovat živý člověk#h.: , + muž na trest za svoje hříchy?#K: sg.; Dt 24,15; Jr 30,15
40Prozkoumejme svoje cesty, vyzpytujme je, a navraťme se k Hospodinu. 41Pozvedněme svoje srdce#srv. Jl 2,13 i ruce#h.: do dlaní; Ž 28,2; 141,2; 63,5 k Bohu v nebesích. 42Bouřili jsme se a byli vzpurní a ty jsi neodpustil.
43Zahalil ses hněvem a stíhal jsi nás, zabíjel jsi a neměl jsi soucit. 44Zahalil ses oblakem, aby nepronikla žádná modlitba. 45Učinil jsi nás smetím a odpadem#n.: nepoužitelným odpadem; 1K 4,13 mezi národy.
46Všichni naši nepřátelé si na nás otvírali ústa. 47Přišel na nás strach a propast, zpustošení a zkáza. 48Z mých očí plynou proudy vody nad zkázou dcery mého lidu.
49Moje oči vylévají slzy,#h.: teče; n : slzí nedají se zastavit, bez odpočinku,#n.: bezpřestání; 2,18 50dokud Hospodin nepohledí a nepodívá se z nebes. 51Moje oči#n : To, co vidím; srv. 1S 30,3n; L 19,41n působí mé duši bolest pro všechny dcery mého města.#n : úděl všech žen v Jeruzalémě
52Moji nepřátelé mě bezdůvodně lovili#h.: lovením lovili; Mi 7,2 jako ptáka. 53Snažili se ukončit můj život v cisterně a hodili na mě kamení. 54Na mou hlavu natekla voda. Řekl jsem: Jsem ztracen.#h.: vyťat; Iz 53,8; n : Je se mnou konec; [h. idiom pro hrozbu smrti (Ez 37,11; Ž 88,6)]
55Ze dna cisterny jsem vzýval#h.: volal; 2Kr 5,11; Iz 12,4; Jl 3,5 tvé jméno, Hospodine. 56Uslyšel jsi můj hlas: Nezavírej své ucho před mojí prosbou o úlevu, před mým voláním o pomoc. 57Přiblížil ses v den, kdy jsem tě volal. Řekl jsi: Neboj se!
58Vedl jsi, Panovníku, spory mé duše, vykoupil jsi můj život. 59Viděl jsi, Hospodine, mně způsobenou křivdu.#h.: můj útlak; n.: jak mi křivdí Zjednej mi právo!#h.: Suď mé právo; Ž 26,1; 2S 18,31; 1Kr 8,32 60Viděl jsi všechnu jejich pomstu, všechny jejich plány proti mně.
61Slyšel jsi jejich hanění, Hospodine, všechny jejich plány proti mně. 62Slova#h.: rty; srv. Př 14,7; Ž 59,8 mých protivníků a jejich mumlání#n.: přemítání; srv. slso Př 24,2; ::Joz 1,8 proti mně po celý den. 63Pohleď, sedí nebo stojí,#h.: jejich sezení a jejich vstávání; tj. ať dělají cokoliv / při jakékoliv činnosti; (Ž 139,2; Dt 6,7) jsem jejich posměšnou písničkou.
64Odplať jim, Hospodine, za to, co vykonali, za skutky jejich rukou. 65Dej jim zatvrzelé srdce, na ně dopadne tvoje kletba. 66Stíhej je s hněvem a vyhlaď je zpod nebes, Hospodine.

Právě zvoleno:

Pláč 3: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů