Jozue 1
CSP
1
Bůh Jozua pověřuje
1I stalo se po smrti Mojžíše, otroka#Dt 34,5p Hospodinova, že Hospodin řekl Jozuovi, synu Núnovu, služebníku#Ex 24,13; [Ekv. se nejčastěji vztahuje k chrámové službě kněží (srv. Dt 10,8; Jr 33,21; Ez 45,4), ale má i jiné použití (Est 2,2; 1Kr 1,15; 10,5).] Mojžíšovu: 2Mojžíš, můj otrok, zemřel. Nyní tedy vstaň, přejdi tento Jordán, ty a všechen tento lid, do země, kterou jim, synům Izraele, dávám. 3Každé místo, na které šlápne vaše chodidlo, jsem vám dal, jak jsem to prohlásil před Mojžíšem. 4Od pustiny a tohoto Libanonu až k veliké řece, řece Eufratu, celá země Chetejců#[Kenaán byl takto označován ještě staletí potom, co se Chetejci stáhli na sever do oblasti sev. Sýrie.] až k Velikému#tj. Středozemnímu; 9,1; 15,12 moři na západ slunce bude vaším územím. 5Nikdo se proti tobě nepostaví po všechny dny tvého života. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout ani tě neopustím. 6Posilni se a buď odvážný, protože ty dáš#n. : přidělíš; Dt 1,38 lidu do dědictví tuto zemi, o které jsem přísahal jejich otcům, že jim ji dám. 7Hlavně se posilni a buď velmi odvážný, abys zachovával a plnil celý zákon,#h.: abys zachovával konat; n.: abys zachovával konání podle celého zákona jak ti přikázal Mojžíš, můj otrok. Neodvrať se od něj napravo ani nalevo, abys rozumně jednal#Jr 10,21; n.: měl úspěch; 1S 18,5; 1Kr 2,3 všude, kam půjdeš. 8Kniha tohoto zákona se nevzdálí od tvých úst.#[zmiňována praxe soukromého hlasitého čtení jako prostředku pro zapamatování textu; srv. Sk 8,30] Budeš nad#h.: v ním rozjímat ve dne i v noci, abys zachovával a konal všechno,#h.: abys zachovával konat; n.: abys zachovával konání podle všeho co je v něm zapsáno, protože tehdy dosáhneš na své cestě úspěchu#h.: učiníš svou cestu úspěšnou a tehdy budeš rozumně jednat. 9Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam#h.: ve všem do čeho půjdeš.
Příprava na tažení
10Poté Jozue přikázal správcům lidu: 11Projděte středem tábora a přikažte lidu: Připravte si zásobu potravin, protože za tři dny budete procházet tímto Jordánem, abyste šli obsadit zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává, abyste ji obsadili.
12Rúbenovcům, Gádovcům a polovině kmene Manasesova pak Jozue řekl: 13Vzpomeňte si na slovo, které vám přikázal Mojžíš, otrok Hospodinův: Hospodin, váš Bůh, vám dopřává odpočinutí a dá vám tuto zemi. 14Vaše ženy, vaše malé děti a vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám dal Mojžíš na druhé straně#[viděno z pozice Zaslíbené země, tj. na vých. straně Jordánu, srv. v. 15] Jordánu a vy, všichni udatní hrdinové, projdete sešikováni#ptc.; h.: seřazeni do pětic; 4,12; srv. Sd 7,11 před svými bratry a pomůžete jim, 15dokud Hospodin nedá odpočinek vašim bratrům tak jako vám a dokud neobsadí také oni zemi, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se navrátíte do země, kterou jste obsadili vy, a obsadíte, co vám Mojžíš, otrok Hospodinův, dal na druhé straně Jordánu na východu slunce. 16Nato Jozuovi odpověděli: Vykonáme vše, jak jsi nám přikázal, a do všeho, do čeho nás pošleš, půjdeme. 17Budeme tě poslouchat, stejně jako#h.: podle toho všeho jak jsme poslouchali Mojžíše; jenom je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, tak jako byl s Mojžíšem. 18Každý, kdo se bude vzpírat tvým příkazům a neuposlechne tvá slova ve všem, co mu přikážeš, bude usmrcen. Hlavně se posilni a buď odvážný.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad