Jonáš 2
CSP

Jonáš 2

2
Jonášova modlitba
1Hospodin připravil#n.: určil; 4,6–8; srv. Da 1,5.11 velkou rybu, aby Jonáše spolkla, a Jonáš byl v břiše#h.: ve vnitřnostech; n.: uvnitř; srv. Jr 4,19; Rt 1,11 té ryby tři dny a tři noci. 2Tehdy se Jonáš modlil#[srv. Ž 18,6; 81,8; 116,1–4; 120,1 – tyto modlitby byly součástí uctívání v chrámu a naznačuje to, že je Jonáš znal] k Hospodinu, svému Bohu, z břicha té ryby 3a řekl: Volal jsem ze svého soužení k Hospodinu, a odpověděl mi, z lůna#h.: břicha; srv. Př 9,18 podsvětí jsem křičel o pomoc, a uslyšel jsi můj hlas. 4Uvrhl jsi mě do hlubiny, doprostřed#h.: srdce; Ž 46,3; Př 23,34 moří, obklopil mě proud, převalily#h.: přešly se přese mne všechny tvé příboje a tvé vlny. 5Řekl#n : Myslel jsem si: Byl jsem vyhnán od tvého zraku.#Iz 1,16; n.: tobě z očí / od tebe; srv. 1S 26,20; Ž 31,23; Jr 7,15 Moci tak znovu#(gram. srv. Gn 8,10); n.: Kéž bych mohl ještě; srv. Sd 6,39; n.: Jistě budu nadále; 1S 3,21 hledět na tvůj svatý chrám! 6Voda mě obstoupila#n.: obklíčila až k duši,#n.: zcela; Ž 69,2; 32,6 obklopila mě hlubina, chaluha#h.: rákos ovázala mou hlavu. 7Sestoupil jsem k základům hor, země za mnou navěky zavřela své závory,#n.: závory země se za mnou navěky zavřely; ; 1S 23,7; Neh 3,3 ale ty jsi vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. 8Když ve mně umdlévala má duše,#n.: jsem omdléval; Pl 2,11.12; Ž 142,4; 143,4! rozpomínal jsem se na Hospodina, má modlitba pronikla#h.: přišla; 1S 9,16 k tobě do tvého svatého chrámu. 9Ti, kdo se oddávají klamným nicotnostem,#n.: uctívají nicotné modly; Ž 31,7!; Jr 8,19; 10,14.15 opouštějí#n.: zanedbávají; Neh 10,40; Př 3,3 svou věrnost.#h.: milosrdenství; n.: oddanost / zdroj svého milosrdenství; Oz 6,4.6; srv. Gn 20,13; 40,14; 1S 20,14–15; 10Ale já ti budu obětovat za zvuku písně díků;#Neh 12,27; n.: s písní díků / s hlasitým díkůvzdáním co jsem slíbil, splním. Záchrana#[druhé (1,9) Jonášovo vyznání doslovně uprostřed knihy]; Ž 3,9!; Ex 15,2; Iz 12,2; 33,2 je v#n.: patří; srv. Pl 3,24 Hospodinu.
11Hospodin pak promluvil k rybě a ta vyvrhla#h.: vyzvrátila Jonáše na souš.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad