Joel 3
CSP

Joel 3

3
Vylití Ducha
1Potom#číslování dle TM; některé překlady (LXE; BKR; atd.) přidávají celou třetí kp. ke druhé se stane, že vyleji svého Ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít#h.: snít; srv. Dt 13,2; Sd 7,13 sny a vaši mládenci budou mít#h.: vidět vidění. 2Také na otroky a otrokyně#srv. Iz 14,2; 24,2 vyleji v oněch dnech svého Ducha. 3Učiním divy na nebi i na zemi, krev, oheň a sloupy kouře. 4Slunce se změní v temnotu a měsíc v krev,#n : barvu krve dříve než přijde Hospodinův den, velký a hrozný. 5I stane se, že každý, kdo bude vzývat Hospodinovo jméno, se zachrání,#n.: unikne; srv. 1S 19,10; Ř 10,13 protože na hoře Sijón a v Jeruzalémě bude útočiště, jak pravil Hospodin, mezi vyváznuvšími, které Hospodin povolává.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad