Job 1
CSP

Job 1

1
Jób a jeho rodina
1Byl muž v zemi Úsu, jménem Jób. Tento muž byl bezúhonný#n.: ryzí / úplný / celistvý; 1,8; 2,3; 9,20n; Gn 6,9; Ž 37,37; Př 29,10 a přímý, bohabojný a odvracející se od zlého.#28,28; Př 14,16; n.: vyhýbající se zlu 2Narodilo se mu sedm synů a tři dcery. 3Jeho statek#n.: dobytek / stádo vydal na sedm tisíc ovcí a tři tisíce velbloudů, pět set spřežení skotu a pět set oslic a velmi mnoho čeledi;#n.: služebnictva; Gn 26,14 onen muž byl nejzámožnější#h.: největší; výraz má dle kontextu významový odstín: zámožný (1S 25,2; srv. Jb 31,25!) anebo významný (2Kr 5,1; 10,6) ze všech synů východu. 4Jeho synové chodívali a pořádali hostinu, každý doma ve svůj den. Posílali pro své tři sestry a zvali je, aby jedly a pily s nimi. 5I stávalo se, když proběhly dny hostiny, že Jób pro ně posílal a posvěcoval je, vstával časně ráno a přinášel zápalné oběti podle počtu jich všech; neboť Jób říkal: Moji synové možná zhřešili a ve svém srdci zlořečili#h.: žehnali (jde o eufemismus, pro Jóba typický; pisatel se vyhýbá přímému výrazu pro zlořečení – 1,11; 2,5.9); srv. 1Kr 21,10; Ž 10,3p Bohu. Takto činil Jób po všechny dny.
Útok na Jóbův charakter
6Tu nastal den, kdy přišli Boží synové,#tj. zřejmě andělé; 38,7; 1Kr 22,19nn; srv. Jb 5,1p aby se postavili před Hospodina; mezi nimi přišel také Satan.#tj. odpůrce / protivník / žalobce; mimo Jb zmíněn v 1Pa 21,1; Za 3,2 7Hospodin tehdy Satanovi řekl: Odkud přicházíš? Satan Hospodinu odpověděl: Z obchůzky#inf.; h. obzírání; 2Pa 16,9; srv. Za 1,10; 1Pt 5,8 na zemi, z procházení po ní sem a tam. 8Hospodin se pak Satana zeptal: Jestlipak sis všiml#h.: jsi položil své srdce na …; 1S 25, 25 mého otroka Jóba? Neboť není na zemi jemu podobného, muže bezúhonného a přímého, bohabojného a odvracejícího se od zlého. 9Satan nato Hospodinu odpověděl:#h.: + a řekl Bojí se snad Jób Boha bezdůvodně? 10Cožpak ty jsi neohradil jej, jeho dům a všechno, co má, ze všech stran? Nepožehnal jsi dílo jeho rukou a nerozhojnil#h.: neprotrhl; Gn 30,43 se jeho statek na zemi? 11Avšak vztáhni nyní svou ruku a zasáhni vše, co má; určitě ti bude do tváře zlořečit.#h.: žehnat; v. 5p 12Hospodin řekl Satanovi: Hle, vše, co má, je ve tvé ruce; pouze na něho ruku nevztahuj. A Satan odešel z Hospodinovy přítomnosti.
Jób ztrácí majetek a děti
13Nastal den, kdy jeho synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. 14Tu přišel k Jóbovi posel a řekl: Skot právě oral#pl.; ptc a oslice se pásly vedle něj.#h.: u jejich rukou 15Vtom vpadli#obě slovesa v h. jsou f. sg., protože korespondují s místním jménem (Šeba) reprezentujícím jeho obyvatele Šebovci,#[Prav. jižní Arabové z Šeby, jejichž potomci se stali bohatými obchodníky (srv. 6,19; 1Kr 10,1–13).] pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 16Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Boží#LXX: - oheň padl z nebes, zapálil ovce i služebníky a strávil je. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 17Ještě mluvil, když přišel jiný a řekl: Chaldejci#LXX: jezdci; [Kaldejci byli nomádi, kteří kočovali mezi Eufratem a zemí východně od Jordánu, etnická odnož Aramejců.] postavili tři oddíly, vtrhli na velbloudy, pobrali je a služebníky zabili ostřím meče. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 18Zatímco mluvil, přišel jiný a řekl: Tvoji synové a dcery jedli a pili víno v domě svého prvorozeného bratra 19a hle, silný#h. velký vítr se přihnal přes pustinu a opřel se do čtyř rohů domu; ten se zřítil na ty mladé a zemřeli. Unikl jsem pouze já sám, abych ti to oznámil. 20Nato Jób vstal, roztrhl své roucho a ostříhal si hlavu; pak padl na zem a klaněl se. 21Řekl: Nahý jsem vyšel z nitra své matky a nahý se tam navrátím; Hospodin dal a Hospodin vzal. Budiž požehnáno Hospodinovo jméno. 22V tom všem Jób nezhřešil a nepřiřkl#n.: nepřivlastnil Bohu nic bláhového.#n.: žádné bláznovství; Jr 23,13 / nechutnost; srv. Jb 6,6; ::2,10v

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad