Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Jan 17

17
Ježíšova modlitba
1Když toto Ježíš pověděl, pozdvihl své oči k nebi a řekl: “Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby [tvůj] Syn oslavil tebe, 2tak jako jsi mu dal pravomoc nad veškerým tělem, aby všem těm, které jsi mu dal, dal život věčný. 3A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. 4Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. 5A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.”
6“Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali. 7Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, je od tebe; 8neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty. 9Za ně prosím; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, protože jsou tvoji -- 10a všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé -- a v nich jsem oslaven. 11A již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já přicházím k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které#srv. Fp 2,9n. Zj 2,17. 19,12. 22,4 jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme jedno my. 12Dokud jsem byl s nimi [ve světě], zachovával jsem je a střežil ve tvém jménu, které jsi mi dal,#var.: ve tvém jménu, a které jsi mi dal, jsem střežil a nikdo z nich nezahynul, kromě syna záhuby, aby se naplnilo Písmo. 13Nyní přicházím k tobě a toto mluvím ve světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14Já jsem jim dal tvé slovo, a svět proti nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. 15Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.#n.: Zlého (titul Satana – též v Mt 5,37; 1J 2,13n. 3,12. a 5,18n) 16Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. 17Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. 18Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. 19A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni.
20Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne; 21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás byli [jedno], aby svět věřil, že jsi mne poslal ty. 22Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my [jsme] jedno -- 23já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě [a] aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ mne. 24Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. 25Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I tito poznali, že ty jsi mne poslal. 26Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já abych byl v nich.”

Právě zvoleno:

Jan 17: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů