Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Jan 1

1
Na počátku
1Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u#ř.: k / s …; 1J 1,2 Boha a to Slovo bylo Bůh. 2To#ř.: Ten (v ř. je "slovo" m.) bylo na počátku u#ř.: k / s …; 1J 1,2 Boha. 3Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic#ř.: ani jedna (věc) , co je. 4V něm byl život#var.: . Co vzniklo, v tom byl život, 5,26; 11,25; 14,6 a ten život byl světlo lidí. 5A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.#n.: nepřemohla / nepřijala / nepochopila
6Objevil se#ř.: Byl / Stal se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. 7Ten přišel jako svědek,#ř.: ke svědectví aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. 8On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. 9Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, to přicházelo#n.: přicházejícího na svět. 10Na světě byl, svět skrze něj vznikl, a svět ho nepoznal. 11Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. 12Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc#n.: oprávnění stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. 13Ti se nenarodili z krve#ř.: pl.; n.: z (otcovy a matčiny) krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha.
Svědectví Jana Křtitele
14A Slovo se stalo tělem a přebývalo#ř.: rozbilo stan / přebývalo ve stanu; Zj 21,3 mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od Otce jediný Syn, plný#ř.: jako jediného od Otce, plného / plné milosti a pravdy. 15Jan o něm vydával svědectví. Volal: “To je ten, o němž jsem řekl: "Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já."” -- 16Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za#ř.: milost místo milosti milostí. 17Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 18Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný#Etymolog. zn. slovo monogenés "jediný (monos) svého druhu (genos)". V NS 9: 1,14.18; 3,16.18; L 7,12; 8,42; 9,38; He 11,17; 1J 4,9. Dále také např. 1. list Klementův 25,2; Kniha Moudrosti 7,22. Bůh,#var.: Syn který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.
19Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a Levity, aby se ho zeptali: “Kdo jsi ty?” 20I vyznal a nezapřel; vyznal: “Já nejsem Mesiáš.#ř.: Kristus; Mt 2,4p21Zeptali se ho: “Co tedy? Jsi Eliáš?” Řekl: “Nejsem.” “Jsi ten Prorok?” Odpověděl: “Ne.” 22Řekli mu tedy: “Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?” 23Řekl: “Já jsem hlas volajícího v pustině: "Vyrovnejte Pánovu cestu", jak řekl prorok Izaiáš.” 24[Ti] poslaní byli z farizeů. 25I zeptali se ho:#ř.: + a řekli mu “Proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš#ř.: Kristus; Mt 2,4p ani Eliáš ani ten Prorok?” 26Jan jim odpověděl: “Já křtím ve vodě, [ale] uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte: 27[To je] ten, který přichází za mnou, který byl přede mnou; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek jeho sandálu.” 28Tyto věci se udály v Betanii#var.: v Bethabaře za Jordánem, kde Jan křtil.
Beránek Boží
29Druhého dne Jan uviděl Ježíše, jak k němu přichází, a řekl: “Hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. 30Toto je ten, o němž jsem řekl: "Za mnou přichází muž, který je přede mnou, neboť byl dříve než já." 31Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli.” 32A Jan vydal svědectví: “Viděl jsem, jak Duch sestupoval jako holubice z nebe a zůstal na něm. 33Ani já jsem ho neznal, ale ten, kdo mne poslal křtít ve vodě, mi řekl: "Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí v Duchu Svatém." 34A já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Boží Syn.”
První učedníci
35Druhého dne tam Jan opět stál se dvěma ze svých učedníků. 36Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: “Hle, Beránek Boží!” 37Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. 38Ježíš se otočil, a když uviděl, že jdou za ním, řekl jim: “Co hledáte?”#n : chcete; srv. Neh 2,5 A oni mu řekli: “Rabbi”,#u J užito nejčastěji (8); Mk 9,5p což se překládá "Učiteli", “kde bydlíš?#ř.: zůstáváš39Řekl jim: “Pojďte a uvidíte.#var.: pohleďte” Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne.#ř.: desáté hodiny 40Jeden z těch dvou, kteří to uslyšeli od Jana a připojili se k němu, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. 41Ten nalezl nejprve#var.: první svého bratra Šimona a řekl mu: “Nalezli jsme Mesiáše” (což je v překladu: Kristus#tj.: Pomazaný (Mt 1,16)). 42Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něho pohlédl a řekl: “Ty jsi Šimon, syn Jonášův;#var.: Janův budeš se jmenovat Kéfas” (což se překládá Petr).
43Druhého dne se Ježíš rozhodl odejít do Galileje. Nalezl Filipa a řekl mu: “Následuj mne.” 44Filip byl z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova. 45Filip nalezl Natanaela a řekl mu: “Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta.” 46Natanael mu řekl: “Může být z Nazareta něco dobrého?” Filip mu řekl: “Pojď a podívej se.” 47Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: “Hle, to je opravdu Izraelita, ve kterém není lsti.” 48Natanael mu řekl: “Odkud mne znáš?” Ježíš mu odpověděl: “Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod tím fíkovníkem.” 49Natanael mu odpověděl: “Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.” 50Ježíš mu odpověděl: “Věříš proto, že jsem ti řekl: "Viděl jsem tě pod fíkovníkem"? Uvidíš větší věci než toto.” 51A řekl mu: “Amen, amen, pravím#[jediný Jan zaznamenává (25) opakované “amen”; Mt 5,26p] vám, [od nynějška] uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovatna Syna člověka.”#3,13!; u J 13; Mt 8,20p

Právě zvoleno:

Jan 1: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů