Jeremiáš 29:32

Jeremiáš 29:32 CSP

proto takto praví Hospodin: Hle, navštívím Šemajáše Nechalamského a jeho potomstvo; nebude mít nikoho, kdo by žil uprostřed tohoto lidu, a neuvidí dobro, které svému lidu učiním, je Hospodinův výrok, protože naváděl ke vzpouře proti Hospodinu.
CSP: Český studijní překlad
Sdílet