Jakub 3
CSP

Jakub 3

3
Důležitost jazyka
1Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři; víte, že budeme souzeni přísněji.#ř.: vezmeme větší soud; Mt 23,14; L 12,48; Sk 20,26; He 13,17 2Neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje#ř.: mnoho klopýtáme. Kdo neklopýtá; 2,10 ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na uzdě i celé tělo. 3Dávámeli koňům do huby udidlo, aby nás poslouchali, řídíme tím#var.: Hle, koňům dáváme …, a (tím) řídíme celé jejich tělo. 4Hle i lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo je řídí. 5Tak i jazyk je malý úd, ale honosí se velkými věcmi.
Hle, jak malý oheň, a jak velký les zapálí! 6I jazyk je oheň, svět nepravosti; jazyk je mezi našimi údy ten, který poskvrňuje celé tělo, zapaluje běh našeho života#ř.: kolo zrození (sg.) a sám je zapalován Gehennou.#n.: z Gehenny (Mt 5,22p) 7Každý druh zvířat a ptáků, plazů a mořských živočichů bývá krocen a je zkrocen druhem lidským, 8ale jazyk neumí zkrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. 9Jím dobrořečíme#ř.: žehnáme; Ž 16,7p; 1Pa 29,10; L 1,64 Pánu a Otci, a jím také zlořečíme lidem, učiněným podle Boží podoby. 10Z týchž úst vychází žehnání i zlořečení. Moji bratři, tak to nemá být! 11Cožpak chrlí pramen z téhož otvoru vodu sladkou i hořkou? 12Moji bratři, může fíkovník nést olivy nebo réva fíky? [Tak] ani slaný pramen nevydá sladkou vodu.
Moudrost shůry
13Kdo je mezi vámi moudrýa rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky v moudré tichosti. 14Máteli však v srdci hořkou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. 15To není moudrost sestupující shůry, ale pozemská, duševní, démonská. 16Vždyť kde je závist a soupeření, tam je zmatek a kdejaká#ř.: každá špatná věc. 17Moudrost shůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující,#n.: bez předsudků; 2,4 bez přetvářky. 18Ovoce spravedlnosti je v pokoji zaséváno těm, kdo působí pokoj.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad