Izaiáš 7
CSP
7
Obležení Jeruzaléma
1I stalo se za dnů judského krále Achaza, syna Jótama, syna Uzijášova, že vytáhl Resín, král aramejský,#n.: syrský a Pekach, syn Remaljášův, král izraelský, do boje proti Jeruzalému. Ale nemohl ho dobýt.#n.: zaútočit / se s ním střetnout 2A domu Davidovu bylo oznámeno: Aram se spojil s Efrajimem.#n. (jiné odvození slova): táboří (h.: odpočinul) na Efrajimském území. Srdce#h.: suffix jeho krále i srdce jeho lidu se roztřáslo, jako se třesou lesní stromy ve větru. 3A Hospodin řekl Izajášovi: Teď vyjdi vstříc Achazovi, ty a tvůj syn Šearjašúb,#[tj.“ Ostatek se navrátí”; (jako jména dalších dětí proroků nese v sobě důležité poselství – 8,18; 10,21!)] na konec strouhy Horního rybníka, na silnici k Valchářovu poli,#[samo místo ukazuje na pozdější události – 36,2] 4a řekni mu: Měj se na pozoru a uklidni se, neboj#[první z řady výzev k důvěře namísto intrik; srv. 8,12; 28,16; 30,15; 35,4; 41,14; 51,12n] se a tvé srdce ať neochabne před těmito dvěma čadícími opálenými špalky, kvůli planoucímu hněvu Resína a Aramu a syna Remaljášova#v. 1; 8,6; [označovat někoho pouze jako “syna XY” bylo pohrdavé; srv. v. 6; 1S 10,11] 5proto, že na tebe Aram s Efrajimem a synem Remaljášovým připravili#n.: naplánovali; srv. 32,7n; Mi 6,5 zlo se slovy: 6Vytáhneme proti Judovi, ochromíme#n.: vyděsíme (ochromíme hrůzou); v. 16 ho, rozdělíme si ho#n.: dobudeme ho a ustanovíme v něm králem syna Tabealova!
7Toto praví Panovník Hospodin: To se nenaplní a nestane. 8Neboť hlavou Aramu je Damašek a hlavou Damašku Resín; a během šedesáti pěti let bude Efrajim otřesen tak, že již nebude lidem. 9Hlavou Efrajima je Samaří a hlavou Samaří syn Remaljášův. Nebudeteli věřit, jistě neobstojíte.#n.: nebudete stálí / spolehliví / věrní; (jiný tvar slovesa věřit)
Znamení -- dítě Immanuel
10Hospodin dále mluvil k Achazovi: 11Vyžádej si od Hospodina, svého Boha, znamení, žádej, ať to je hluboko dole#var.: ať to je hluboko v záhrobí; [celá výzva zn., ať žádá něco nadpřirozeného] nebo vysoko nahoře. 12Ale Achaz řekl: Nebudu žádat a nebudu zkoušet#[falešná pokora Achaze nemůže zakrýt jeho nevěru, ani když se dovolává Zákona – Dt 6,16] Hospodina. 13Nato Izajáš řekl: Slyšte nyní, dome Davidův. Málo je vám unavovat#n.: zkoušet trpělivost lidi, že budete unavovat#n.: chcete unavovat / zkoušet trpělivost; [trváním na pomoci Asýrie – v. 17, srv. 1Kr 16,7] i mého Boha? 14Proto vám Panovník dá znamení sám: Hle, dívka#n.: panna (LXX); h. výraz označuje dívku zralou k manželství (Gn 24,43; Ex 2,8; Př 30,19), nezdůrazňuje panenství otěhotní, porodí syna a dá#h.: zvolá jeho jméno mu jméno Immanuel. 15Bude jíst máslo a med, aby#n.: než bude umět uměl zavrhnout zlé a zvolit dobré. 16Protože dříve než ten chlapec bude umět zavrhnout zlé a zvolit dobré, země, jejíchž dvou králů#[dle 1Kr 16 – izraelský Pekach a aramejský Resín] se děsíš, bude opuštěna.
Asýrie nástrojem soudů
17Hospodin uvede na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce dny, jaké nepřišly ode dne odstoupení Efrajima od Judy -- přivede asyrského krále.
18I stane se v onen den,#[Obrat používaný nejčastěji Izajášem (13 – 10,20!), ale i dalšími proroky: Jr 4,9; Ez 38,10p; Oz 1,5; Jl 4,18; Am 8,9; Mi 5,9; Sf 1,10; Za 12,3!] že Hospodin hvízdne na mouchy na konci#[tzn.: v deltě nebo u pramenů Nilu]; n.: v končině egyptských kanálů egyptských řek a na včely v asyrské zemi. 19Přitáhnou a všechny se usadí v korytech potoků a ve skalních trhlinách, ve všech křovinách a ve všech napajedlech. 20V onen den Panovník oholí čepelí najatou#[ironické, Achaz se domníval, že si ji najal on]; Ez 29,18–20 za Řekou -- asyrským králem -- hlavu a chlupy nohou, a také plnovous odstraní.
21V onen den člověk zachová při životě ze skotu jalovici a dvě ovce. 22Avšak pro množství získaného#h.: učinění / produkce mléka bude jíst máslo, neboť máslo a med bude jíst každý, kdo bude ponechán v zemi. 23I stane se v onen den, že na každém místě, na kterém je tisíc vinných keřů za tisíc stříbrných,#n.: šekelů stříbra; [tzn. nejlepší zemědělskou půdu (obrazně byl k tomu přirovnán ve v. 20 plnovous – nejzarostlejší místo lidského těla)] bude trní a bodláčí. 24Člověk tam půjde s lukem a s šípy, protože celá země bude trní a bodláčí. 25A na žádnou horu, která se okopává motykou, nebudeš chodit ze strachu z trní a bodláčí; bude výběhem pro skot a k pošlapání ovcím.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad