Izaiáš 66
CSP

Izaiáš 66

66
Koho Hospodin uzná?
1Toto praví Hospodin: Nebesa jsou mým trůnem a země podnoží mých nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit,#n : Jaký dům byste mi chtěli postavit; srv. 1Kr 22,24 a kde místo mého odpočinutí? 2Všechny tyto věci#[tj. nebesa i zemi] učinila má ruka, tak to#h.: ty (všechny věci …) všechno nastalo,#LXX, Qu: a je to všechno mé je Hospodinův výrok. Ale k tomu shlédnu: Ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při#n.: nad / kvůli / před … (h. ‘al) mém slovu. 3Kdo poráží k oběti býka, také#n.: jakoby (ubíjel … – podobně na dalších místech); [první překlad popisuje lidi, kteří navenek slouží Hospodinu, ale přitom páchají ohavnosti; druhý překlad ukazuje, jak Hospodinu chutná služba, jejímž motivem není pravá oddanost]; srv. 1,11–14 ubíjí člověka, kdo obětuje ovci, také#n.: jakoby (ubíjel … – podobně na dalších místech); [první překlad popisuje lidi, kteří navenek slouží Hospodinu, ale přitom páchají ohavnosti; druhý překlad ukazuje, jak Hospodinu chutná služba, jejímž motivem není pravá oddanost]; srv. 1,11–14 láme vaz#?tj. obětuje; není jisté, jaká je souvislost s Ex 13,13; 34,20; Dt 21,1–9 psu,#[pes a vepř jsou zmíněny společně také v Mt 7,6; 2P 2,22] kdo přináší přídavnou oběť, také#n.: jakoby (ubíjel … – podobně na dalších místech); [první překlad popisuje lidi, kteří navenek slouží Hospodinu, ale přitom páchají ohavnosti; druhý překlad ukazuje, jak Hospodinu chutná služba, jejímž motivem není pravá oddanost]; srv. 1,11–14 obětuje vepřovou krev, kdo přináší kadidlo k připomínce, také#n.: jakoby (ubíjel … – podobně na dalších místech); [první překlad popisuje lidi, kteří navenek slouží Hospodinu, ale přitom páchají ohavnosti; druhý překlad ukazuje, jak Hospodinu chutná služba, jejímž motivem není pravá oddanost]; srv. 1,11–14 dobrořečí modle.#h. awen – marnost / nicotnost, zde: modla; srv. Oz 12,12 Jak si oni vyvolili své cesty a jejich duše našla zálibu v ohavnostech,#n.: ohavných modlách – Dt 29,16; Jr 4,1; srv. Iz 44,19v 4tak i já pro ně vyvolím zlé zacházení a přivedu na ně to, čeho se hrozí, protože jsem volal, a nikdo neodpověděl, mluvil jsem, a neposlouchali; páchali to, co je zlé v mých očích, a vybrali si to, v čem nemám zalíbení.
Zrod země a národa
5Slyšte Hospodinovo slovo, kdo se třesete před#n.: při / u / na … (h. ’el) jeho slovem: Vaši bratři,#tj. soukmenovci – Izraelci kteří vás nenávidí a vylučují vás pro mé jméno, říkají: Ať se#var.: je … oslaven Hospodin oslaví a#n.: ať uvidíme vaši radost!#[evidentně míněno ironicky; srv. 5,19; Ž 22,9] Ale budou zahanbeni. 6Slyš, hukot z města, zvuk z chrámu, zvuk, jak Hospodin odplácí#h.: hlas (Ž 29,3–9; srv. 1S 2,10) Hospodina odplácejícího svým nepřátelům za to, co vykonali. 7Dříve než se svíjela bolestí, porodila, dříve než na ni přišly bolesti, porodila chlapce. 8Kdo slyšel něco takového? Kdo viděl něco takového? Cožpak se země zrodí v jediném dni? Zdalipak se národ narodí naráz? Vždyť sotva se Sijón začal svíjet bolestí, již porodil své syny. 9Což bych já, který otevírám lůno, nedal zrození? říká Hospodin. Nebo já, který dávám rodit, bych uzavřel lůno? praví tvůj Bůh.
Radost a sláva Jeruzaléma
10Radujte se s Jeruzalémem a jásejte nad#h.: v ní; [ve vv. 10 a 11 všechna zájmena f. – Jeruzalém je v h. f.] ním všichni, kdo ho milujete. Jásejte s ním s radostí všichni, kteří nad ním truchlíte. 11Protože budete sát a nasytíte se z prsu jeho útěchy,#n.: jeho (h.: jejích) útěšných prsů protože budete hltat s požitkem z prsu jeho slávy.#n : jeho (h.: jejích) plných (h.: těžkých) prsů (h.: bradavek)
12Neboť toto praví Hospodin: Hle, přivádím k němu#h.: ní pokoj#n : blahobyt; 48,18; 60,17; Ž 72,3 jako řeku a slávu#n : bohatství; 61,6; 60,5v národů jako valící se#n.: rozvodněný; ::8,7n potok a budete z toho sát. Budete nošeni na boku a hýčkáni na kolenou. 13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu já utěšovat. V Jeruzalémě dojdete potěšení. 14Uvidíte to a vaše srdce bude jásat a vaše kosti rozkvetou jako tráva. Bude známo, že Hospodinova ruka je s jeho otroky a jeho rozhořčení je proti jeho nepřátelům. 15Neboť hle, Hospodin přijde v ohni a jeho válečné vozy jako vichřice, aby v rozlícení vylil svůj hněv a své hrozby v plamenech ohně.
16Neboť ohněm a mečem bude#Qu, Tg: přichází Hospodin soudit veškeré tělo a pobitých Hospodinem bude mnoho. 17Ti, kdo se posvěcují a očišťují kvůli#n : v … zahradám po jednom#Q: po (/ za …) jedné (? věci, ? ženě); uprostřed a jedí vepřové maso, věci hodné opovržení#Tg: drobnou havěť (hmyz ?) i myši, ti společně zaniknou, je Hospodinův výrok. 18odpovím#n.: vidím; LXX: znám; (zdá se, že text je porušen) na jejich skutky a jejich úmysly: přijde čas k shromáždění všech národů a jazyků. I přijdou a uvidí mou slávu. 19Vložím na ně znamení a pošlu z nich ty, kdo vyváznou, k národům: Do Taršíše, do Púlu#některé LXX rkpp.: Pút – Libye; srv. Ez 30,5!; 27,10 a do Lúdu,#[tj. Lydie, v Malé Asii; Lúďané byli vyhlášení lukostřelci – Jr 46,9!] k těm, kdo napínají luk, do Túbalu a do Jávanu,#[prav. Řecko]; Ez 27,13 na daleké ostrovy, které neslyšely zprávu o mně a neviděly mou slávu, a oznámí mou slávu mezi národy.
20A přinesou všechny vaše bratry#tj. soukmenovce – Izraelce z ostatku; 11,11n; 49,22 ze všech národů jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech, na nosítkách, na mezcích a na dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako synové Izraele přinášejí obětní dar v čisté nádobě do Hospodinova domu.
21Vezmu z nich také některé za kněze a za lévity, praví Hospodin. 22Neboť tak jako přede mnou zůstávají nová nebesa a nová země, které dělám, je Hospodinův výrok, tak bude zůstávat vaše potomstvo a vaše jméno. 23A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude přicházet veškeré tělo, aby se sklánělo přede mnou, praví Hospodin. 24I vyjdou a pohlédnou na mrtvoly těch, kteří proti mně byli vzpurní. Ano, jejich červ neumírá a jejich oheň nehasne. Budou k opovržení#n : k důrazné výstraze veškerému tělu.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad