Izaiáš 35
CSP

Izaiáš 35

35
Milénium: Obnova země, věčná radost vykoupených
1Pustina i bezvodá zem budou jásat,#h.: budou [nad nimi] jásat; (suffix ve většině rkp.) Araba zaplesá a rozkvete jako narcis.#Pís 2,1 (růže); n.: asfodel (Asphodelus microcarpus) 2Krásně rozkvete a zaplesá s jásáním a radostným křikem, bude jí dána sláva Libanonu, nádhera Karmelu a Šáronu; ty uzří Hospodinovu slávu, nádheru našeho Boha.
3Posilujte malátné ruce, upevňujte klopýtající kolena. 4Řekněte těm, kdo mají ustrašené#n.: rozrušené; h.: spěchající (tj. jejichž srdce bije ze strachu rychleji) srdce: Buďte silní, nebojte se; hle, váš Bůh! Přijde s pomstou, s Boží odplatou. On sám přijde a zachrání vás.
5Tehdy prohlédnou#h.: se otevřou oči slepých a uši hluchých se otevřou. 6Tehdy chromý bude skákat jako jelen a jazyk němého bude výskat, neboť v pustině vytrysknou#h.: se prolomí / provalí vody a potoky v Arabě. 7Horký písek#n.: To, co působí sálavý sluneční žár, tj. Rozpálený zemský povrch; [Místo fata morgány, která jenom vypadá jako zdroj vody pro žíznící, bude skutečný pramen]; srv. 49,10 se změní v jezero a žíznivá země ve vodní zřídla; z příbytku šakalů bude místo#var.; var.: budou místa …; TM: + jejich (h. suff. f. sg.) – viz jiné čtení celého úseku odpočinku dobytka, z trávy bude třtina#n.: v příbytku šakalů, kde odpočívají (/ jejich místě odpočinku), se tráva změní v třtinu … a papyrus.
8A bude tam silnice, cesta, která se bude nazývat cestou svatou:#[v té době byly některé cesty mezi chrámy otevřeny jenom pro ty, kdo byli obřadně čistí] Neprojde po ní nečistý, bude jen pro toho, kdo jde svatou cestou. Ani#n.: a protože On jde s nimi cestou, ani …; hlupáci nezabloudí. 9Nebude tam lev a dravá zvěř na ni nevstoupí, ani se tam nebude nacházet, ale půjdou po ní vykoupení. 10Hospodinovi vykoupení se navrátí, přijdou s výskáním na Sijón a věčná radost bude na jejich hlavách.#[tj. jako koruna (srv. 2S 1,10), namísto hlíny či popela (Neh 9,1; 2S 1,2; 13,19)] Dojdou veselí a radosti, žal a vzdychání utečou.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad