Izaiáš 26
CSP
26
Oslavná píseň o Boží záchraně
1V onen den se bude v judské zemi zpívat tato píseň: Máme pevné město, Bůh připravil záchranu, hradby a val. 2Otevřete brány, ať vejde spravedlivý národ, který zachovává věrnost. 3Mysl#n.: Úmysl upevněnou v tobě#n.: Toho, kdo je pevné mysli (tj. mysli pevně zaměřené jistým směrem – z kontextu vyplývá: upnuté k Bohu); Ž 112,7.8! budeš střežit dokonalým pokojem,#h.: pokojem pokoje; Fp 4,7! protože tobě důvěřuje.#n.: na tebe spoléhá; 36,7; Jr 17,7; Ž 25,2; ::Dt 28,52 4Důvěřujte Hospodinu až navěky, protože v Hospodinu, v Hospodinu je skála věků. 5Vždyť sehnul obyvatele výšiny -- město, které je vyvýšené,#n : v samolibém bezpečí srv. Dt 2,36!; Př 18,10 sníží, sníží je až k zemi, srazí je až do prachu; 6pošlape je noha, nohy chudého, kroky chudáků.
7Cestou spravedlivého je poctivost;#n.: upřímnost / přímost / bezelstnost; srv. Př 1,3; 2,9; n.: (Cesta …) je přímá ó, Přímý,#var. (LXX): -; Dt 32,4; Ž 25,8 ty budeš urovnávat stezku spravedlivého!#n.: stezka spravedlivého je přímá, neboť ji urovnáváš 8Také na cestě tvých soudů,#n.: právních nařízení / úsudků Hospodine, očekáváme na tebe; po tvém jménu a po tvém připomenutí#n.: tvé památce; tj. to, podle čeho / jak je H. pamatován; (Qu: tvém Zákoně;) n : kterým jsi připomínán; srv. v. 14; Ž 135,13; Př 10,7 touží naše duše. 9Toužím po tobě v noci celou svou duší, hledám tě ve svém nitru celým#h.: usilovně; n.: za úsvitu; (“budu tě usilovně hledat” je v h. jedno slovo – ešaharechá) svým duchem. Vždyť když se dějí tvé soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. 10Když se udílí milost ničemovi, nenaučí se spravedlnosti; v zemi správných způsobů bude páchat bezpráví a na Hospodinovu důstojnost nebude hledět.#n.: se neohlíží; Dt 33,9; srv. 1S 12,24
11Hospodine, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí; uvidí a budou zahanbeni pro horlivost tvého lidu,#n.: tvou horlivost pro tvůj lid; nadto tvé protivníky stráví oheň.#h.: ano, oheň tvých protivníků, stráví je. ?n.: ať oheň určený pro tvé protivníky, je stráví.
Modlitba spravedlivých
12Hospodine, ty nám uchystáš pokoj;#n.: dáš / zajistíš mír; n.: dopřej blaho vždyť i všechna naše díla jsi udělal za nás.#někteří (+LXX) čtou [po přemístění písmene kaf: kigmul namísto gam kól]: tak jako jsi nám odplatil za naše skutky 13Hospodine, Bože náš, panovali nad námi páni jiní než ty; jen#n.: + tobě budeme oddaní a …; (h.: + v tobě) tvé jméno budeme připomínat.#n : vyznávat / oslavovat (písněmi) 14Mrtví neožijí, nebožtíci nevstanou; protože jsi je navštívil a vyhladil, ba zničil jsi každou památku na ně. 15Rozmnožil jsi národ,#h.: přidal jsi (k) národu Hospodine, rozmnožil jsi národ#h.: přidal jsi (k) národu a oslavil ses, daleko jsi vzdálil všechny hranice země. 16Hospodine, v tísni tě hledali,#h.: navštívili (podob. Ez 23,21); n.: postrádali šeptali naučenou modlitbu#n. (h.?): vylévali zaříkávání; kvůli tvému káznění.#n.: , když tvá kázeň byla na nich (h.: na něm; LXX: na nás); 17Jako těhotná, když se přibližuje ku porodu, se svíjí a křičí v bolestech, takoví jsme byli před tebou, Hospodine. 18Otěhotněli jsme, svíjeli jsme se bolestí a jako bychom porodili vítr; nezpůsobíme záchranu zemi, ani se nezrodí#n.: ani nepadnou obyvatelé světa.
Vzkříšení spravedlivých a jejich ukrytí; soud nad bezbožníky
19Tvoji mrtví ožijí, moje#srv. 1Te 4,16: mrtví v Kristu!; +5,10; Ř 14,8; var. (Pš + Tg): jejich mrtvoly vstanou.#[::v. 14; poukaz na obnovu Izraele (Ez 37,11–12), snad i vzkříšení mrtvých (srv. 25,8; Da 12,2; J 11,24)] Probuďte se a jásejte, obyvatelé prachu, protože tvoje rosa#[tj. Hospodin!; rosa představuje oživení; srv. 18,4; Oz 14,6; Mi 5,6 je rosou světla#pl. zesilující význam; [n : rostlin; slovo označuje také sléz okrouhlolistý (Malva rotundifolia), který je velmi citlivý na světlo a jeho plody jsou jedlé; srv. 2K 4,39] úsvitu a země vyvrhne#n.: vrhne / zrodí / se vzdá (svých nebožtíků) nebožtíky.
20Jdi, lide můj, vejdi do svých pokojů a zavři za sebou dveře;#[srv. podobný princip – Gn 7,16; Ex 12,22n]; h.: + své ukryj se na#h.: jako na malou chvíli, dokud nepřejde rozhořčení. 21Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby navštívil obyvatele země za jejich vinu. Země odhalí svou prolitou krev a nebude již zakrývat své zavražděné.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad