Židům 5
CSP

Židům 5

5
1Každý velekněz, který je brán z lidí, bývá ustanoven pro lidi v Božích věcech,#ř.: v tom, co k Bohu aby přinášel#n.: obětoval; 8,3n; 9,7.25; Mt 5,23n dary a oběti za hříchy. 2Dovede být mírný#n.: jednat umírněně; HL vůči nevědomým a bloudícím,#1Pt 2,25; n.: chybujícím protože i sám je obklopován slabostí. 3A kvůli ní musí přinášet oběti za hříchy nejen za lid, ale i za sebe. 4Tuto čest si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž je povoláván Bohem, jako i Áron.
5Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť ho jím učinil ten, který mu řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil." 6Jak říká i na jiném místě: "Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova." 7On ve dnech svého pozemského života#ř.: těla s hlasitým#ř.: silným křikem a slzami obětoval#ř.: přinášel; v. 1p; 10,11 modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.#n.: úzkost / bázeň před Bohem; 12,28; Př 28,14; srv. slso v He 11,7 8Ačkoli to byl Syn, naučil se poslušnosti tím, co vytrpěl. 9I dosáhl dokonalosti a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany, 10když ho Bůh prohlásil za velekněze podle řádu Melchisedechova.
Varování před odpadnutím
11O něm máme mnoho co říci#ř.: (jest) nám mnohé slovo a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení.#ř.: línými ušima 12Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy#6,1v; n.: principy (srv. Ga 4,3p) Božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko, a ne hutný pokrm. 13Neboť každý, kdo potřebuje mléko,#ř.: se účastní mléka ("je na mléku") je nezkušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. 14Pro dokonalé#n.: dospělé / vyspělé; 1K 2,6p; Fp 3,15 je však tuhý pokrm, pro ty, kteří mají smysly návykem#ř. hexis, HL, zn.: "chování / stav / povaha / podstata / způsob života / zvyk" vycvičeny#n.: kteří vzhledem k svému stavu mají smysly vycvičeny; 12,11; 1Tm 4,7; 2Pt 2,14 k rozsuzování dobrého a zlého.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad