Židům 12
CSP

Židům 12

12
Boží výchova
1Proto i my, majíce kolem sebe#ř.: obklopující nás tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjející#n.: obstupující a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi,#n.: nám určený / předložený; podobně ve v. 2 2upřeně hledíce k původci#n.: vůdci; 2,10 a dokonavateli víry Ježíši, který pro#n.: místo radosti; n.: jako radost radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. 3Pomyslete na#ř. analogizesthai – "uvažovat / promyslit", HL toho, který snesl od hříšníků proti sobě takový odpor, abyste neochabovali, umdlévajíce ve svých duších.
4Ještě jste se až do krve nevzepřeli v boji proti hříchu. 5A zapomněli jste na napomenutí,#n.: povzbuzení které vám praví jako synům:#n.: ? "Můj synu, nepodceňuj Pánovu výchovu,#n.: káznění ani neochabuj, když jsi od něho kárán; 6neboť koho Pán miluje, toho vychovává,#n.: ukázňuje / neukázňoval a švihá každého, koho přijímá#n.: uznává za syna." 7Snášejte to ke#n.: jako (svou) … své výchově,#n.: Snášíte to … var.: Snášíteli výchovu / káznění Bůh s vámi zachází jako se syny. Neboť [je] nějaký syn, jehož by otec nevychovával?#n.: ukázňuje / neukázňoval 8Jsteli však bez výchovy, jíž se stali účastni všichni, potom jste nemanželské děti, a ne synové. 9Také v našich tělesných otcích jsme měli vychovatele a měli jsme je v úctě. Nebudeme mnohem více poddáni Otci duchů, abychom žili?#ř.: a budeme žít 10Vždyť oni vskutku na krátký čas#ř.: málo dnů vychovávali, jak jim připadalo správné, on však k užitku, abychom dostali podíl na jeho svatosti. 11Každá výchova#n.: káznění se ovšem v tu chvíli nezdá být radostná, ale krušná; potom však vydává pokojné ovoce spravedlnosti těm, kteří jsou jí vycvičeni.
12Proto napravte umdlené ruce a zchromlá kolena 13a čiňte přímé stezky pro své nohy, aby se to, co je chromé, nevyvrátilo, ale naopak aby se uzdravilo.
Varujme se minout se Boží milosti
14Usilujte o pokoj se všemi a o posvěcení, bez něhož nikdo neuvidí Pána. 15Dbejte na to, aby se někdo nepřipravoval o Boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. 16 nikdo ne smilník nebo bezbožný#n.: světský; 1Tm 1,19 člověk jako Ezau, který prodal své prvorozenství za jediný pokrm. 17Neboť víte, že když později chtěl zdědit požehnání, i když je se slzami usilovně hledal, byl odmítnut, neboť nenalezl místo pro pokání.
18Neboť jste nepřistoupili k hmatatelné [hoře] a k planoucímu ohni a k temnotě a k mrákotě a vichru 19a k zvuku polnice a takovému hlasu slov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili,#ř.: odmítli (v. 25) / vymluvili se (L 14,18) aby k nim nebylo více mluveno,#ř.: přidáváno slovo; Dt 5,25 20neboť nemohli snést to, co bylo přikazováno: "I kdyby se zvíře dotklo té hory, bude ukamenováno," 21a tak strašná byla ta podívaná,#n.: to, co se zjevovalo že Mojžíš řekl: "Jsem zděšen a třesu se." 22Ale přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha, nebeskému Jeruzalému, a k desetitisícům andělů, k slavnostnímu shromáždění 23a k církvi prvorozených, kteří jsou zapsáni v nebesích, a k Bohu, soudci všech, a k duchům spravedlivých, kteří jsou učiněni dokonalými, 24a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Ábel.#n.: Ábelova
25Hleďte, ať neodmítnete#odkaz na v. 19. ("prosili") toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli#odkaz na v. 19. ("prosili") toho, který k nim promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátímeli se od toho, kdo mluví z nebes. 26Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, a nyní zaslíbil řka: "Já ještě jednou zatřesu" nejenom "zemí", ale i "nebem". 27Ono "ještě jednou" ukazuje na proměnu#n.: přenesení / přestavění těch věcí, jimiž lze otřást,#ř.: které se otřásají neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jež jsou neotřesitelné.#ř.: které se netřesou 28Projevujme#ř.: Mějme (var.: Máme) proto vděčnost,#n.: milost že přijímáme neotřesitelné království, a s ní#ř.: skrze niž přinášejme Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní. 29Neboť náš Bůh je oheň stravující.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad