Abakuk 3
CSP

Abakuk 3

3
Prorokova modlitba
1Modlitba proroka Abakuka na šigjonót.#význam nejistý – snad: způsob žalozpěvu; Ž 7,1p 2Hospodine, slyšel jsem zprávu o tobě; bojím#Ž 119,120; var.: viděl jsem se, Hospodine, o tvé dílo. Obnov#h.: Oživ; Ž 85,7 jej v těchto letech, dej ho poznat v těchto letech; v nepokoji pamatuj na slitování. 3Bůh přichází#[okamžitá odpověď na volání: Bůh přichází ze Sinaje, kde zjevil svou slávu a ukázal svoje skutky]; srv. Sd 5,4n; Ž 18,8–16; 68,8; 77,16–19 z Témanu,#[jižní oblast Edómu; srv. Gn 36,11; Jr 49,7; Ez 21,2] Svatý z hory Páranu. Sela. Jeho nádhera přikryla#[h. pf. u sloves ve vv. 3–15 je chápáno jako prorokův postoj – k jako již hotové skutečnosti, která z našeho vnímání času teprve ovšem přijde] nebesa, jeho chvála naplnila zemi. 4Jeho zář je jako svítání,#h.: světlo; srv. Sd 19,26; Jb 24,14 paprsky šlehají z jeho ruky,#n.: jsou mu po boku; h.: dva rohy z jeho ruky k němu (rohy snad vyjadřují špičaté paprsky ve tvaru rohu); tam se skrývá jeho síla.#h.: je přikrytí jeho síly 5Před ním jde mor, v jeho stopách táhne nákaza.#n.: mor (Dt 32,24); h.: jiskra 6Zůstane stát a zatřese#(bráno od kořene mwd, trad. od kořene mdd – měřit) zemí, pohlédne a národy se chvějí;#h.: způsobí, že se n. chvějí odvěká pohoří se tříští, dávná návrší klesají, jde dávnou cestou.#h.: dávné chodníky jsou jeho / patří jemu, [tj. opakuje to, co učinil kdysi při vykoupení svého lidu (v. 3p)] 7Vidím, že stany Kúšanců#[arab. kmen v jižní oblasti Zajordání] jsou vystaveny zkáze,#h.: Pod zlem / neštěstím jsem viděl stany Kúšanu; Jr 4,15 stanové plachty v midjánské zemi se třesou. 8Cožpak proti řekám, Hospodine,#n.: Což Hospodin plane proti řekám? zdali proti řekám plane tvůj hněv, zdali proti moři tvé rozhořčení, že#n.: ? Proto jedeš na svých koních, na svých vítězných vozech? 9Holý a připravený je tvůj luk. Vysíláš své šípy.#?h.: zapřísahány slovem jsou šípy; [mohou být míněny šípy nebeského lukostřelce, tj. blesky]; Sela. Řekami rozděluješ#n.: rozvíráš; srv. Neh 9,11 zemi. 10Hory tě zahlédnou a svíjejí se, příval vody se valí, hlubina vydala svůj hlas, vysoko zvedá své ruce. 11Slunce i měsíc vejdou do svého obydlí,#Iz 63,15; n : se zatměly / se zastavily na nebesích (Božím vyvýšeném obydlí); srv. Joz 10,12n odejdou v jasu tvých šípů, v záři tvého blýskavého kopí. 12S rozhořčením projdeš zemi, v hněvu pošlapeš#h.: +jako při mlácení; Iz 41,15 národy. 13Vyjdeš k záchraně svého lidu, k záchraně svého pomazaného;#[obv. chápáno jako judský král (1S 2,10), jiní zde rozumí (dle paral.): národa srazíš hlavu#[výklady se liší, zdali jde o “hlavu lidí” – vůdce (?faraona) či o hlavu jako vrchol domu, tj. střechu]; z ničemova domu, obnažíš ho od paty až k šíji.#n : od hlavy až k patě; srv. Dt 28,35; Iz 1,6 Sela.
14Jeho#TM: jeho, někteří opravují na: svými; lze též chápat bez přivl. zájmena (kdy jód + wáw je namísto pův. hé u ekv. mth); srv. ovšem Sd 7,22 vlastními šípy#v. 9 probodneš hlavu jeho knížat,#K: sg.; n.: válečníků; kteří se ženou jako bouře, aby nás#TM sg. chápáno, že autor mluví jako zástupce Božího lidu rozptýlili, jásají,#h.: jejich jásání je jako by chtěli pohltit chudého v skrýši. 15Svými koňmi šlapeš po moři, množství bouřících#n. pěnících; vod. 16Zaslechl jsem to a mé nitro se chvělo, když jsem to uslyšel,#h.: k hlasu / nad zvukem to, co jsem slyšel mé rty se třásly, hniloba vešla do mých kostí. Třesu se, tam kde stojím,#h.: na svém místě protože musím čekat do#n.: na … dne soužení, kdy přitáhne národ, jenž na nás vtrhne.#n.: Toužím po dni soužení, až přijde na národ, který na nás vtrhne 17I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos#n.: produkce; h. dílo olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, 18já se budu radovat v#Ž 9,3p Hospodinu, budu jásat v#Ž 9,3p Bohu, který mě zachraňuje.#Mi 7,7!; Ž 25,5; n.: je má záchrana; 27,1; Iz 12,2 19Panovník Hospodin#h.: Hospodine, Pane; (nezvyklý slovosled; zcela totožné oslovení – Ž 109,21; 141,8) je má síla,#n.: můj výnos (srv. Jl 2,22; Pl 3,24v) činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších.#TM: + mých (chápáno jako ditografie – bamótaj s následným jadrikéní); Dt 32,13 Pro vedoucího chval na strunné nástroje.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad