Ezechiel 28
CSP
28
Proroctví proti týrskému panovníkovi
1I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 2Lidský synu, řekni předákovi#[Míněn může být buď tehdejší týrský král Ittobaal, nebo město samo.] Týru: Toto praví Panovník Hospodin: Jelikož se tvé srdce povýšilo a řekl jsi: Jsem bůh, obydlil jsem božské#n.: bohů / Boží sídlo uprostřed moří -- ale jsi člověk, a ne bůh a vydával jsi své srdce za srdce božské#n.: bohů / Boží -- 3hle, jsi moudřejší než Daniel,#14,14p.20; Da 1,17.20 nic tajného ti neuniklo.#pl.; h.: tě nepřesáhlo 4Svou moudrostí a svou rozumností jsi pro sebe získal majetek,#n.: moc / vojsko získal jsi i zlato a stříbro do svých pokladnic. 5Dík množství své moudrosti jsi obchodováním#n.: prodejem rozmnožil svůj majetek a tvé srdce se kvůli tvému majetku povýšilo.
6Proto praví Panovník Hospodin toto: Jelikož vydáváš své srdce za srdce božské,#n.: bohů / Boží 7proto hle, já na tebe přivedu cizince, násilnické národy.#30,11; 31,12; 32,12; [“Strašné národy” nebo “kruté národy” bývalo označení pro Babyloňany, známé svou krutostí.] Vytasí meč na tvoji krásnou moudrost a znesvětí tvou skvělost. 8Svrhnou tě do jámy a zemřeš smrtelně raněn#h.: smrtmi pobitý; n.: pobitého uprostřed moří. 9Opravdu budeš říkat: Jsem bůh, před svým katem? Jsi člověk, a ne bůh v ruce těch, kdo tě ubijí. 10Zemřeš smrtí neobřezanců#31,18; 32,19; [Féničané, kteří obývali Týr, praktikovali obřízku obdobně jako Izraelci či Egypťané. Podle rozšířené víry, ti, kteří zemřeli neobřezaní anebo zůstali nepohřbení, se dostanou do spodních částí podsvětí.] v ruce cizinců, protože já jsem promluvil, je výrok Panovníka Hospodina.
Nářek nad Týrským panovníkem
11I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 12Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad týrským králem. Řekneš mu: Toto praví Panovník Hospodin: Ty pečetíš#n.: jsi pečeť; Ag 2,23 vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. 13Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě#h.: tvé pokrytí všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato.#[Zatímco Adam byl v Edenu nahý, týrský král byl oblečen jako kněz: Je zde jmenováno 9 z 12 kamenů, které nosil izraelský velekněz (Ex 28,17–20). LXX uvádí všech 12.)] Zhotovení tvých bubínků a fléten#[Překlad “bubínky a flétny” je značně nejistý. Druhé slovo (flétna) se vyskytuje v Písmu pouze na tomto místě. Mnozí mají za to, že nešlo o hudební nástroje, ale o dva nám neznámé výrazy týkající se šperků.] pro#h.: v … tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. 14Ty jsi byl zastírající cherub ochránce#[Smysl tohoto místa je krajně nejistý. Jiní překládají: Byls pomazán jako zastírající cherub.]; Ex 25,20 a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů. 15Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen, dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. 16Pro množství tvého obchodování#n.: prodeje se tvé nitro naplnilo#h.: naplnili násilím a zhřešil jsi. Tu jsem tě zbavil svatosti a vykázal z Boží hory a vyhladil jsem tě, zastírající cherube, zprostřed ohnivých kamenů. 17Tvé srdce se povýšilo kvůli#h.: ve … tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem#[Svrhl jsem tě na zem, tj. vykázal jsem tě z Boží hory, tj. vyhnal jsem tě z Boží zahrady.] před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali. 18Pro množství svých zvráceností jsi špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl jsem z tvého středu oheň a ten tě strávil, proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, kteří tě vidí.#n.: tvých vidoucích 19Všichni mezi národy, kdo tě znají, se nad tebou zhrozili, stal ses výstrahou a už navěky nebudeš.
Proroctví proti Sidónu
20I stalo se ke mně Hospodinovo slovo: 21Lidský synu, nastav svou tvář proti Sidónu#27,8p; 32,30; Iz 23,4; Jr 25,22; 27,3; [Toto je jediné místo v StS, kde je Sidón zmíněn samostatně. Jinak je vždy zmíněn spolu s Týrem, s nímž byl úzce spjat.] a prorokuj proti#n.: nad … němu. 22Řekneš: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, Sidóne, a oslavím se uprostřed tebe. I poznají, že já jsem Hospodin, až nad ním vykonám soudy a posvětím se v něm. 23Pošlu na něho mor a krev do jeho ulic, pobití padnou uprostřed něj, mečem na něj dolehnu ze všech stran. I poznají, že já jsem Hospodin. 24Pak už nebude Sidón pro dům izraelský zhoubným trnem a trním působícím bolest všude kolem,#h.: z celého jejich okolí těmi,#n.: těm kdo jím opovrhují. I poznají, že já jsem Panovník Hospodin.
Budoucí požehnání pro Izrael
25Toto praví Panovník Hospodin: Až shromáždím dům izraelský z národů, do nichž byli rozptýleni, a posvětím se mezi nimi před očima těch národů, budou bydlet na své půdě, kterou jsem dal svému otroku Jákobovi. 26Budou na ní bydlet v bezpečí, postaví domy a vysadí vinice. Budou bydlet v bezpečí, až vykonám soudy nade všemi z jejich okolí, kteří jimi opovrhují. I poznají, že já jsem Hospodin, jejich Bůh.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad