Efeským 4
CSP

Efeským 4

4
Jednota Těla
1Prosím#n.: Napomínám; 1Tm 2,1p vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život#ř.: chodit; v. 17; 2,2; 5,2.8.15; 1K 3,3!; Fp 3,17n; Ko 2,6; 4,5; 1Te 2,12! hodný toho povolání, které jste obdrželi,#ř.: kterým jste byli povoláni; 1K 1,9 2s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 3a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku#n.: poutu pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 6jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech [nás].#n.: nade vším, skrze všechno a ve všem
Kristovy dary k budování Těla
7Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8Proto praví: "Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce#ř.: zajal zajetí (zde ve významu "zajatce") [a] dal dary lidem."
9Co jiného znamená "vystoupil", než že [nejprve] i sestoupil do nejnižších částí země?#n.: do nejnižších částí, na zem (= genitiv vysvětlovací); n.: do nižších částí, než je země (= genitiv srovnávací); Iz 44,23 10Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. 11A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12aby připravili#HL, srv. příbuzný výraz v 2K 13,9p svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého#n.: dokonalého; Ko 1,28; He 5,14 muže, v míru postavy#n.: věku Kristovy plnosti, 14abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti,#n.: lstivosti (ř.: hře v kostky) v chytráctví k nastražené cestě#6,11n; ř. methodeia se nevyskytuje mimo NS, příbuzné sloveso zn. "postupovat podle připraveného plánu" / "použít lsti" bludu, 15nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli#n.: mluvili pravdu v …; n.: vyznávali pravdu a v lásce rostli (ř. aor.); 2,21 všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. 16Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory,#tzn.: pomocí (ř.: skrze) každé podpory (n.: pomoci / vystrojení), představující v těle kloub (ř.: spoj / vaz) která je podle činnosti a míry#ř.: v míře jedné každé části, bere výživu pro svůj růst#ř.: činí / působí růst těla ke svému vybudování v lásce.
Odložit starého člověka a obléci nového
17Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili#ř.: nechodili tak, jako žijí#ř.: chodí pohané,#ř.: národy v marnosti své mysli. 18Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. 19Otupěli a oddali se bezuzdnosti,#Ř 13,13!; n .: nevázanosti; 1Pt 4,3 aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. 20Vy však jste se o Kristu takto neučili,#ř.: Krista takto nevyučili; Ko 1,7; 2Tm 3,14 21pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne#n.: se ničí v#ř.: podle klamných žádostech, 23obnovovat se#n.: být obnovováni; Ž 51,12; Ř 12,2v duchem své mysli 24a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy.#n.: pravé svatosti / svatosti pocházející z pravdy
25Proto odložte lež a "mluvte pravdu každý se svým bližním," neboť jsme údy téhož těla.#ř.: navzájem 26"Hněvejte se, a nehřešte;" slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. 27Nedávejte místo#n.: příležitost Ďáblu. 28Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá [vlastníma] rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek.#n.: nějakou potřebu; L 3,11 29Z vašich úst ať nevychází žádné špatné#n.: neužitečné (ř.: shnilé) slovo, nýbrž jen takové, které je#ř.: jeli nějaké dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. 30A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž#n.: v němž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. 31Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. 32Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil#n.: prokazujte milost … prokázal milost vám.#var.: nám

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad