Daniel 11
CSP
11
1V prvním roce Dareia Médského#LXX: [krále] Kýra jsem tedy i já zaujal postoj, abych jej podporoval#h.: posiloval a poskytoval mu#může ozn. Dareia nebo Michaela ochranu.#n.: byl mu útočištěm / ochranou; (ve vv. 7–39 – pevnost)
2Teď ti tedy oznámím pravdu:#neurč.; n.: Budu ti totiž sdělovat spolehlivou věc Hle, v Persii povstanou ještě tři králové#[Kambýsés (530–522 př. Kr.), PseudoSmerdis n. Gaumata (522) a Darius I. (522–486)] a pak čtvrtý#[Xerxes I. (486–465), který se r. 480 pokusil dobýt Řecko (Est 1,3p)] zbohatne jměním nade všechny větším. Když se pro své bohatství prosadí,#[násilnými, mocenskými prostředky], srv. Sd 4,3; 2Pa 12,1; tak i Vul: svým bohatstvím zvýší svou moc; LXX: až opanuje své bohatství podnítí všechny#n.: všechno; dle určenosti jsou však míněni "všichni / všechno v Řecku", ne obecně při#n.: vůči / na; n : proti (srv. Gn 14,2; Jr 38,5) království řeckém.#[Význam, že Řecko bude podníceno, vyhovuje jazykově i historicky, a nadto je vhodným přechodem k posloupnosti helénistických panovníků v násl. vv.; : všechny proti království řeckému; Vul, LXX(Th): povstane proti všem řeckým královstvím; LXX(st): …vůči každému řeckému králi]
3Pak povstane chrabrý král,#[Alexander Veliký (336–323)] ten bude vládnout veliké říši#n.: silnou vládou a dělat si, co se mu zlíbí. 4Ale až povstane,#n.: když bude povstávat jeho království#n.: kralování (tak i jinde) se rozpadne#h.: rozdrtí a rozdělí čtyřem větrům nebes, ne jeho potomstvu#n. (přesněji): komukoli, kdo po něm zůstane a ne taková vláda,#inf.; n.: říše jakou vládl, protože jeho kralování bude vytrženo a připadne jiným kromě těchto.#tj. jeho potomstva 5Potom zesílí král jihu#[Ptolemaios I. Sótér ( 323–285)] i jeden z jeho velitelů#[Seleukus I. Nikátor (311–280)] a ten zesílí#n.: Ale z jeho velitelů jeden také zesílí… (dělí jinak než stv. interpunkce) nad něho a bude vládnout říši větší než říše jeho. 6Uplynou roky,#h.: A při konci roků; v. 13 oni se spojí#tj. vytvoří spojenectví; v. 23; 2Pa 20,35 a dcera#[Berenika, dcera Ptolemaia II. Filadelfa (285–246) z Egypta] krále jihu přijde#[tj. provdá se]; srv. Joz 15,18; Sd 12,9; LXX(st): vstoupí král Egypta ke králi severu,#urč. (tak i dále do v. 40); [Antiochus II. Theos (261–246) ze Sýrie] aby se uskutečnilo právo,#h.: přímost / poctivost; snad: právní ujednání (LXX); Vul: přátelské spojenectví ale tu paži opustí všechna síla a neobstojí on ani ta jeho paže#[Může být symbolem síly; níže (v pl.) zn. "armádu", viz vv. 15.22.31] a vydána bude ona, i kdo ji přivedli a kdo ji zplodil, i ten, kdo ji v těch časech#tímto určením času by mohl začínat i násl. v. podporoval.#n.: kdo ji … držel; n.: její rodič a zastánce (může být jedna osoba); [Antiochus II. se s Berenikou rozvedl, vzal si opět dřívější manželku Laodiku, která ho otrávila; usmrtila i Bereniku a nastolila vlastního syna Seleuka II. Callinika (cca 246–227] 7Pak#n.: V těch časech pak (z v. 6) na jeho místo#v. 20n.38; Gn 40,13 nastoupí jeden z výhonků jejích kořenů,#[bratr Bereniky, Ptolemaios III. Euergetés (246–211), který se vypořádal s Laodikou] přitáhne k vojsku, přitáhne do pevnosti#n.: útočiště (v. 1); LXX(Th): opory; LXX(st): -; Vul: přitáhne do provincie krále severu, vypořádá se s nimi#LXX(Th): bude rozvracet; Vul: bude plenit a přemůže je.#n.: zmocní se jich / bude ukazovat sílu; méně prav.: zesílí 8Také jejich bohy s jejich litými modlami,#LXX: odlitými bůžky; Vul: rytinami s drahocenným náčiním, stříbrem a zlatem, odnese do zajetí v Egyptě. Pak se několik let bude od krále severu držet nazpět.#n.: předčí (tak Vul); h. a LXX(Th): bude stát nad králem severu 9Ten však přijde do království krále jihu,#LXX(st): království Egypta ale vrátí se do své země. 10Avšak jeho syn,#obtížnější čtení, K a LXX(st); [to lépe odpovídá známé historii – tj. druhý syn Seleuka II., Antiochos III. Veliký (223–187 př. Kr.)]; Q a LXX(Th), Vul, Pš a téměř všechny moder. překl.: synové (podle násl. slovesa v pl.); sg. “syn” by se lépe udržel přesunutím dále ke slovesu “půjde” – nebylo by třeba vkládat “když”. [Nicméně přechod od pl. k sg. může naznačovat smrt Antiochova st. bratra Seleuka III. (226–223 př. Kr.).] když budou mobilizovat#n.: chystat se k boji / budou odhodláni válčit; (srv. totéž slovo jako “zaútočí” dále a ve v. 25) a shromáždí veliké množství vojska, půjde dál a dále,#inf.; var. řady h. rkpp (včetně stv. zlomků): přijde na něj (tj. na krále, neníli míněn "Egypt"); LXX(st): proti ní (tj. proti království); podobně Pš; obdobně v. 13 až projde jako záplava,#h.: zaplaví a projde; v. 40; Iz 8,8 pak se obrátí a#n.: pak znovu zaútočí#srv. “mobilizovat” výše na samu jeho#K: f. (tj. území / království z v. 9); Q: m. (tj. zřejmě “krále jihu”) pevnost.#LXX(st): a otočí se, bude nadmíru rozzloben; LXX(Th): a usadí se a bude se potýkat až do jeho síly 11To se král jihu#LXX(st): Egypta; [Ptolemaios Filopatór (221–205)] rozzuří, vytáhne a s tím králem severu se pustí do boje. Ten postaví veliké množství vojska, avšak to množství bude vydáno#[v Rafnii r. 217]; srv. 1Kr 20,13.28 do ruky onoho 12a celé množství bude rozneseno. Jeho#[Patrně "krále jihu".] srdce se pozvedne, že porazí#h.: nechá padnout desítky#[historik Polybius zaznamenává ztrátu téměř 10 000 pěšáků] tisíc. Nezvítězí#h.: Neposílí se však. 13Král severu se vrátí. Postaví#n.: opět postaví totiž množství větší než to předchozí. Až ty časy uplynou,#h.: při konci těch časů, roků; tak LXX(Th); LXX(st): sg.; Vul: na konci časů a roků; podle v. 6 by bylo možno: Uplyne drahně let (odpovídá tomu interpunkce TM) bude po několik roků přicházet#n.: půjde dál a dále; v. 10p s velikým vojskem a četným vybavením.#h.: majetkem 14V oněch časech proti králi jihu#LXX(st): Egypta; [Ptolemaios V. Epifanés (205–181)] povstanou mnozí, také dravci#n.: násilníci (Ez 18,10); h.: synové lupičů; srv. Iz 35,9; Jr 7,11; Ez 18,10; LXX(Th): synové výtržníků; LXX(st): obnoví, co ve tvém národě padlo; [Židé, kteří se připojili k Antiochovi] ze tvého lidu se pozvednou, aby ustavili vidění, ale upadnou.#n.: budou klopýtat / potácet se / málem padnou; LXX(Th): budou příliš slabí; spíše než “budou padat jako potvrzení vize” (a v souladu s LXX a Vul); LXX(st) se vyjadřuje jako Am 9,11; [generál Scopas potlačil povstání r. 200] 15Král severu přijde, navrší násep a obsadí opevněné město,#[tj. Sidón (Joz 11,8; Jr 47,4); jeho dobytí Antiochem Velikým bylo strategickým vítězstvím]; LXX(Th), Vul: pl. proto paže jihu#LXX(Th/st): krále jihu / Egypta neobstojí, ani jeho nejlepší vojáci#h.: lid jeho výběrů nebudou moci obstát.#h.: , nebude síla stát; Ezd 10,13 16Jeho dobyvatel#h.: [Ten] příchozí k němu si tedy bude dělat, co se mu zlíbí, a nikdo před ním neobstojí. Stane i na Ozdobě země,#h.: v zemi ozdoby [tj. v Izraeli]; srv. vv. 41.45; 8,9p; Vul: ve slavné zemi v rukou zkázu.#LXX, Vul, Pš čtou jako sloveso: jeho přičiněním bude skoncováno; [LXX(st): + všechno] 17Rozhodne se#h.: Postaví svou tvář; srv. vv. 19.18Q; 2Kr 12,17p; L 9,51 získat nadvládu nad celým jeho královstvím,#n.: přitáhnout s převahou celého svého království nabídne a také uskuteční vyrovnání#h.: a přímí s ním, i provede; [Ale spíše než o poctivce v jeho delegaci (o “vyjednavače”? “právníky”?) půjde o cosi podob. jako “právo” n.: “právní ujednání” ve v. 6.]; LXX(st) i zde překládá ř. synthéké, "dohoda", v pl. “smluvní podmínky”; LXX(Th) a Vul hovoří o hladkém vyřízení či přímém jednání a dá mu svou dceru,#h.: dceru žen / manželek; LXX(st): dceru člověka; [tj. za manželku – Kleopatru I. (nikoli známou Kleopatru VII.) v r. 194] aby je# h.: f., ale zřejmě "království" (v h. f.), ne "dceru" zničil. To#f. jako abstr. [patrně nikoli o nezvedené dceři (třebaže historicky je to oprávněné)], srv. Iz 7,7; Vul jednoznačně “to” – království, LXX nejednoznačná se mu ale nepodaří, to mu nevyjde. 18Zaměří#K: Obrátí … (proti) tedy svou pozornost na přímořské oblasti#[tj. ostrovy i pobřežní obydlené kraje; zejm. a typicky okolo Středozemního moře]; LXX(Th), Vul: ostrovy; LXX(st): moře (urč., n : Středozem. m.) a mnohých se zmocní. Jeden vojevůdce#srv. Joz 10,24; přesněji: náčelník; [řím. konzul Lucius Cornelius Scipio, který porazil Antiocha r. 190 u Magnesia v Malé Asii] mu však zatrhne#h.: ukončí, srv. 9,27 jeho pohrdání. Nezbude mu než své pohrdání vzít nazpět.#n.: aniž by mohl své pohrdnání obrátit na něj. (Jde o netypické, obtížné užití spojky biltí.); 19Obrátí tedy svou tvář#tak i vv. 17.18K; někt. stv. rkpp a Pš jako 18Q k pevnostem své#n.: jeho; Vul: své země, ale klopýtne,#n.: zapotácí se; srv. v. 14 padne a nebude nalezen.#[Antiochus zemřel r. 187 př. Kr., když se pokoušel vyplenit chrám v provincii Elymais] 20Pak na jeho místo nastoupí jeden,#LXX: + výhonek z jeho kořene; [Seleukus IV. Filopatór (187–175)] který nechá procházet vymahače#ptc.; 2Kr 23,35; n.: utlačovatele (Ex 3,7); srv. Dt 15,2–3; [asi Heliodorus, jeho ministr financí, který na Seleuka zosnoval spiknutí] majestátem království,#n.: slávou / věhlasem království, pokud se “slávou” míní Izrael podob. jako “ozdobou” ve v. 16v; n.: kvůli královskému majestátu / vymahače majestátu …, avšak se zanedbáním stv. interpunkce, která syntakticky rozděluje “vymahače” a “majestát království” ale za několik dnů#tj. několik málo časových jednotek (“dnů” či “roků”) bude potřen,#n.: zlomen / rozbit ne však ve hněvu nebo ve válce.
21Pak na jeho místo nastoupí pohrdaný.#[Seleukův ml. bratr Antiochus IV. Epifanés (175–164)] Nevloží sice na něho královskou důstojnost,#[Antiochus se chopil moci, když právoplatný dědic trůnu, Seleukův syn, byl ještě velmi mladý] avšak přijde v míru#viz v. 24; 8,25; n.: lehce; LXX(Th): v blahobytu; LXX(st): náhle; Vul: tajně / podloudně a království se zmocní úlisnostmi.#tj. zrádným, licoměrným, dosl. kluzkým jednáním; též v. 34; LXX(Th), Vul: podvodně 22Před ním budou smeteny#h.: odplaveny; srv. 9,26; 11,10.26.40 nespočetné síly#h.: paže záplavy; LXX(Th): paže zaplavujícího; Vul: bojujícího; LXX(st): rozbitých; někt. překl. mění vokalizaci na: síly / paže budou naprosto smeteny a budou rozdrceny, ba i vůdce#[Míněn buď velekněz Onis III. zavražděný r. 170, anebo spojenec Ptolemaios VI. Filometór (181–146)] smlouvy. 23A ze spojenectví s ním#LXX(st): a se smlouvou a lidem uspořádaným spolu s ním; Vul: a po přátelských spojenectvích s ním (srv. v. 6); odtud patrně časový význam předložky, velmi oblíbený v moderních překl.: po smlouvě učiní podvod a vystoupí#tj. vyjde vzhůru a bude silný#n.: početný s trochou národa. 24V míru a do nejúrodnějších#h.: nejtučnějších, přesněji: blahobytných míst provincie přijde#LXX(Th): I do blahobytu a do úrodných krajin vstoupí; LXX(st): náhle zpustoší město a učiní, co nečinili jeho otcové ani otcové jeho otců. Kořist a lup i majetek jim rozhodí a proti opevněním#srv. v. 15; Nu 13,19; LXX(Th): na Egypt; LXX(st): na město silné; Vul: proti přepevným bude vymýšlet své plány, ale až do času.#neurč.; LXX(st): marně 25Také podnítí svou sílu i své srdce#n : mysl; [spojení síly a srdce označuje odhodlání] proti králi jihu#LXX(st): Egypta při velikém vojsku.#neurč.; buďto “kvůli [své] velké armádě”, nebo “přes [jeho] velkou armádu” (lépe vyhovuje slovosled) Král jihu tedy zmobilizuje k boji#n.: bude vojensky útočit; v. 10; LXX(st), Vul: dá se vyprovokovat k boji; LXX(Th): zahájí boj nadmíru veliké a mocné#n.: početné vojsko, ale neobstojí, neboť oni proti němu vymyslí plány. 26Rovněž#n.: Protože / Totiž strávníci z jeho zásob#n.: královského zásobování; 1,5 ho porazí#h.: rozbijí / zlomí a jeho vojsko odplaví on.#n.: Tehdy bude jeho vojsko jako záplava; [S problémem, co zn. “jeho”: zn.li "k. severu", jeho vojsko zaplaví zemi; zn.li "k. jihu", nutno předpokládat nedolož. význam “být odplaven” nebo číst pas. h. jiššáṭéf místo akt. jišṭóf v TM.]; LXX(Th): oni rozdrtí jej a on zaplaví síly; LXX(st): odlákají jej a on zajde a odtáhne Tehdy mnozí padnou probodeni. 27Srdce obou králů budou nakloněna ke zlu,#h.: Oba k., jejich srdce ke zlu; n : Oba k. budou zamýšlet zlo; srv. 2S 13,22; Vul: že budou jednat zle i u jednoho stolu budou mluvit lež,#n.: falešně; Ž 12,3; Jr 9,2–4 ale bez úspěchu, neboť konec#neurč.; srv. Abk 2,3; Mt 13,39nn; 24,3; He 9,26 nastane teprve určenou dobou.#srv. v. 29; 8,19 28On se vrátí#tj. “K. severu” do své země s velkým majetkem#[r. 169 př. Kr. Antiochus vyplenil chrám, ustanovil v Jeruzalémě posádku a vybil ve městě mnoho Židů; srv. 1Mak 1,15.63 ; srv. v. 22; 1Mak 1,20–28; 2Mak 5,11–23; Jos., Starož. 12,5 (12,239–250); Válka 1,1 (1,31–33)] a jeho srdce bude jednat i proti svaté smlouvě. Pak se vrátí do své země. 29Určenou dobou se bude vracet a přijde na jih.#LXX(st): do Egypta Nebude to však jako prve ani jako naposled.#tak i LXX(Th); kdežto LXX(st), Vul: nebude se to poslední podobat prvnímu 30Setkají se s ním#n.: přijdou na něho totiž kitejské#n : středomořské; [Výraz ozn. vše od Kypru na západ, později speciálně Řím; zde se jednalo o řím. loďstvo pod velením Popilia Laenase.]; srv. Nu 24,24; Jr 2,10p lodě. Dá se odradit a vrátí se, ale bude rozhněván a bude jednat proti svaté smlouvě. Vrátí se tedy a zaměří na ty,#n.: bude pozorný vůči těm; LXX: bude uvažovat o… (slso srv. 8,23); Vul: bude smýšlet proti těm, kdo opustili testament svatyně kdo opouštějí svatou smlouvu. 31Tehdy z něho povstanou síly#h.: paže, patrně: vojska; srv. vv. 15.22; avšak LXX(Th): símě / potomci; srv. v. 6 a znesvětí svatyni -- pevnost.#srv. 1Mak 1,33–40; LXX(Th): svatyni panování; LXX(st): svatou věc bázně; Vul: svatyni síly Odstraní také soustavnou bohoslužbu a dají tam tu pustošící ohavnost.#9,27; 12,11; [r. 168 postavil Antiochus oltář olympskému Diovi – předobraz ohavnosti, o které mluvil Ježíš (Mt 24,15)]; srv. 1Mak 1,41–64 32A ty, kdo kazí smlouvu,#9,5; n.: jednají špatně vůči / ubližují smlouvě / kdo obviňují smlouvu on poskvrní#n.: znesvětí úlisností,#n.: vemlouvavostí; srv. podob. (snad intenzivnější) výraz v 11,21p ale lid, který zná#pl.; Jb 24,1; Ž 9,11; 36,11 svého Boha, projeví sílu a bude jednat.#[zřejmě poukaz na makabejské povstání] 33Kdo mezi lidem rozumějí, budou učit#Zde patrně “vykládat”, tj. “umožňovat onomu množství, aby pochopili” mnohé, ač budou po jistou dobu#h.: nějaké dny klesat#n.: klopýtat / potácet se; srv. vv. 14.19; LXX(st): narážet / klopýtat; LXX(Th): budou postihováni / oslabováni; Vul: budou se kácet kvůli meči a v palbě,#obvykle: plamen ohně, též: hrot (1S 17,7) zbraně (meče, kopí); srv. 2Mak 6,11; 7,1–41 v zajetí i při plenění. 34Ale až budou klesat, dostane se jim trochu pomoci,#[tj. asi počáteční úspěchy povstání (r. 168 př. Kr.) pod vedení Judy Makabejského; v prosinci 165 byl znovu v chrámu zasvěcen oltář] avšak mnozí se k nim připojí úlisnostmi.#v. 21; n.: vemlouvavě 35I z těch, kdo rozumějí, budou klesat, aby byli mezi nimi#tj. buďto mezi “rozumějícími” (tento překl.), nebo mezi těmi, kdo se připojí úlisně tříbeni a čištěni i běleni až do času konce, neboť nastane teprve určenou dobou.#n.: neboť to potrvá jen určenou dobu; avšak srv. Da 8,19; 11,29; 12,7; [text 11,36–12,3 se nepodobá žádným známým historickým událostem; přechod ke vzdálenější budoucnosti]
36Ten král#[tj. snad antikrist; Zj 13,5–8] si bude dělat, co se mu zlíbí, pozvedne se a vyvýší nad každé božstvo. I proti Bohu bohů#LXX(Th): - bude říkat mimořádné věci#n.: podivnosti; srv. 8,24 a prosadí se, dokud neskončí rozhořčení,#srv. Iz 10,25; n.: dokud … se nedovršilo; (Ez 5,13; 2Pa 36,22); tak LXX, Vul; n.: dokud … není uchystáno (srv. 1S 25,17) neboť rozhodnutí se uskuteční. 37Ani Bohu#tak i Vul; LXX: bohům svých otců se nebude věnovat,#n.: uvažovat / vnímat ani touze žen,#snad: touze po ženách; n.: po čem / kom touží ženy ani žádnému jinému bohu#LXX(st): - se nebude věnovat, neboť nade vše vyvýší sebe. 38Na jeho místě#n.: pozici; vv. 7.20n bude ctít boha pevností#srv. vv. 1.7.10.19.31.39; h. ma?oz má dodnes význ.:(vojenská) pevnost / útočiště / ochrana; LXX(st): -; LXX(Th) a Vul přepisují a#n.: totiž boha, kterého neznali jeho otcové, bude ctít zlatem a stříbrem i drahokamy a vzácnostmi. 39Postaví také opevněné#s přímým předm. ozn. předl. lE pevnosti s cizím bohem, jehož uznává,#Q: impf.; K: pf. rozmnoží#n.: A učiní opevněným pevnostem s cizím bohem, …, že rozmnoží (tj. s nepřímým předm. lE a s předm. větou) slávu a nechá je#nejbližší antecedent (m. pl.) jsou “pevnosti” ovládat mnohé. Také půdu bude rozdělovat za odměnu.#n.: úhradu / cenu; Jr 15,13 40Potom v čase konce se s ním bude trkat král jihu, ale král severu#[Někt. se domnívají, že "král severu" není ten král, který se vyvýší na každého boha, ale kdosi, kdo se proti němu vypraví spolu s "králem jihu". Pak by se překládalo: “I král severu …”] jej smete#n.: udeří na něho jako vichr / bouře vozbou a jezdci a mnoha loděmi. Přijde do různých zemí, zaplaví je a projde jimi. 41Přijde také do Ozdoby země.#8,9; 11,16p; LXX(st): do mé země; Vul: do slavné země Mnohé budou tehdy klesat, ale z jeho ruky uniknou tyto: Edóm a Moáb i přední#n.: první / nejlepší (srv. Am 6,6), h.: počátek (nejčastěji “prvotina”) ze synů Amónových.#LXX(st): - 42Svou ruku ale vztáhne po různých zemích,#urč.; LXX(Th): sg., LXX(st): - takže ani země egyptská nebude moci uniknout. 43Ovládne poklady zlata i stříbra a všechny vzácnosti Egypta, Lúbíjci#n : Libyjci; 2Pa 12,3; 16,8 a Kúšijci#[obyvatelé Kúše, obývající území jižně od Egypta]; LXX (obd. Vul): Aithiopes (spíše Núbie, tj. Kúš než Etiopie); Jr 13,23; Am 9,7; Sf 2,12 budou následovat.#h.: budou v jeho krocích; srv. Ž 37,23; Př 20,24; [Patrně v oddanosti / jako zajatci – srv. Ex 11,8v; Sd 4,10v]; LXX(Th): ve svých pevnostech; LXX(st): v jeho zástupu; Vul: přejdou 44Avšak poplaší#n.: poděsí; srv. 2,25; Ž 2,5 ho zprávy z východu a ze severu, proto vytáhne velice rozhořčen,#h.: s velkým hněvem; srv. 8,6; 9,16 aby vyhladil a zkáze zasvětil mnohé. 45Postaví#h.: Zasadí také svůj hlavní stan#h.: stany své apadány; LXX a Vul přepisují: apadán; [Per. výraz pro rozlehlý audienční sál královského paláce] mezi moři a#[snad Středozemní a Mrtvé]; Pš: sg. horou Ozdoby svatosti.#h.: u … Tehdy dospěje až ke svému konci#LXX(st, Th): uprostřed moří a hory zalíbení svatého, Vul: na proslulé hoře a nebude, kdo by#LXX(Th): přijde ke svému údělu; LXX(st): přijde hodina jeho skonání; Vul: a dojde až ke svému vyvrcholení mu pomohl.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad