Koloským 2
CSP
2
1Chci, abyste věděli, jaký zápas vedu#ř.: mám pro vás a pro ty, kdo jsou v Laodiceji, i pro všechny, kteří mne ani osobně#ř.: mou tvář v těle neviděli. 2Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání Božího tajemství, Krista,#var.: tajemství Boha, Otce Kristova; var.: tajemství Boha Otce a Krista 3ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 4Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. 5Neboť i když jsem tělem nepřítomen, přece jsem duchem s vámi a s radostí vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista.
V Kristu jste naplněni
6Když#n.: Protože jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte,#ř.: choďte; 1,10; 4,5 7zakořeněni a budováni v něm, upevňujte se#ř.: upevňováni ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujíce se v ní s děkováním.#ř.: v ní v děkování; var.: [v něm] v děkování 8Dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii-- prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, a ne podle Krista. 9Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství. 10I vy jste v něm naplněni.#Ef 3,19; n.: úplní On je hlavou každé vlády a moci. 11V něm jste byli také obřezáni obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nýbrž spočívala ve svlečení těla hříchů,#ř.: [hříchů] masa; Ř 6,6; Ga 5,24 v obřízce Kristově, 12když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni#ř.: probuzeni skrze víru v působení Boha,#n : vypůsobenou Bohem který ho vzkřísil#Ř 4,24p z mrtvých. 13I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil 14a vymazal rukou psaný záznam,#ř.: rukopis; v pozdější ř. se používalo ve významu "dlužní úpis" který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil na kříž. 15Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm.#tzn. buď "v Kristu", n. "prostřednictvím kříže"
16Ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm a pro nápoj nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotám. 17To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.#ř.: tělo (= které vrhá tento stín) je Kristovo 18Ať vás nepřipraví o vítěznou cenu nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím,#ř.: kdo vstupuje do toho co viděl,#var.: neviděl bezdůvodně se nadýmá#n.: vychloubá; 1K 4,6p pod vlivem svého tělesného smýšlení 19a nedrží se hlavy, z níž celé tělo, podporováno a drženo pohromadě klouby a spoji, roste Božím růstem.
S Kristem jste zemřeli živlům světa
20Jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, proč si dáváte předpisovat, jako byste žili ve světě: 21toho se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesáhni? 22To se týká#ř.: jsou vesměs věcí, které jsou spotřebováním určeny k zániku -- jsou to lidské příkazy a nauky.#ř.: podle přikázání a nauk lidí 23Ty sice působí zdáním#ř.: má slovo (= pověst) moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře a tvrdé kázni těla, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení#n.: proti uspokojování těla.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad