Skutky 5
CSP

Skutky 5

5
Ananiáš a Safira
1Nějaký muž, jménem Ananiáš, prodal se svou ženou Safirou pozemek 2a s vědomím své ženy dal z výtěžku#ř.: z ceny (stejně 4,34) něco stranou, určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. 3Petr řekl: “Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal jsi stranou část z výtěžku#ř.: z ceny (stejně 4,34) za to pole? 4Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když jsi je prodal, což nebylo v tvé moci,#ř.: pravomoci co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal jsi lidem, ale Bohu.” 5Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel#ř.: vydechl; a na všechny, kteří to slyšeli, padl#ř.: stal se veliký strach. 6Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili.
7Uplynuly asi tři hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. 8Petr k ní promluvil: “Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz?” Ona řekla: “Ano, za tolik.” 9Petr jí řekl: “Proč jste se smluvili, abyste pokoušeli#15,10; Ex 17,2; Mt 4,7; n.: zkusili Pánova Ducha? Hle, kroky#ř.: nohy těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi; vynesou i tebe.” 10A hned padla k jeho nohám a zemřela.#ř.: vydechla Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. 11A velký strach padl#ř.: stal se na celou církev#první užití klíčového výrazu ekklésia ve Sk; 8,1.3; 9,31; 11,26; 12,5; 13,1; 15,3; 18,22; 20,17; Mt 18,17; 1K 1,2 i na všechny, kteří to slyšeli.
12Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví. 13Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. 14A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů i žen, 15takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. 16Scházelo se také množství lidí z měst okolo#var.: z okolních měst do Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni.#od ř. therapeuó; 8,7; 28,9; srv. 4,9v; Mt 4,24; 17,18; L 10,9
Apoštolové uvězněni a vysvobozeni
17Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana saduceů; byli naplněni žárlivostí.#13,45 ve Sk; 17,5v; Jk 3,14; n.: rozhorlením; [ř. zélos je klíčový pojem judaismu pro nábožensky motivovaný hněv – pro zachování čistoty víry (srv. 1Mak 2,24.58; 2K 11,2); srv.: horlivost – Ř 10,2; Fp 3,6] 18I vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. 19Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: 20“Jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života.#tj. života věčného; J 6,63.68; 12,5021Když to uslyšeli, vešli za úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších#n.: senát (ř. jiný výraz pro veleradu); HL synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. 22Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili: 23“Vězení jsme našli důkladně#ř.: bezpečně zavřené a stráže stojící u dveří,#od ř. therapeuó; 8,7; 28,9; srv. 4,9v; Mt 4,24; 17,18; L 10,9 ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho.” 24Když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmateni. Nechápali, co se to mohlo stát. 25Kdosi však přišel a oznámil jim: “Hle, muži, které jste vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid.” 26Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je -- ale bez násilí; báli se totiž lidu, [aby] nebyli ukamenováni.
27Když je přivedli, postavili je před#ř.: ve veleradě veleradu a velekněz se jich otázal#tj. ve smyslu výslechu (srv. Mt 27,11; J 9,19) : 28“Výslovně#ř.: Příkazem (“oznámení ohledně něčeho, co musí být uděláno”); 16,24; srv. 1Te 4,2! jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka.”#idiom ve smyslu: nás chcete obvinit; Mt 23,35; 27,25; Sk 2,23; 3,14; 7,52 29Petr a apoštolové odpověděli: “Boha je třeba poslouchat více než lidi. 30Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; 31toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici,#n.: svou pravicí aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme svědkové těchto slov, i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.”
Gamalielova rada
33Když to uslyšeli, rozzuřili se a chtěli#var.: rozhodovali se je zabít. 34Tu povstal ve veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel,#Gamaliel byl učitelem apoštola Pavla (22,3). učitel Zákona, kterého si vážil všechen lid; poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven, 35a řekl jim: “Muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmito lidmi uděláte. 36Neboť před nedávnem#ř.: těmito dny povstal Theudas a říkal, že on je někým [velikým]; i připojil se k němu počet asi čtyř set mužů. Byl však zabit, a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni vniveč. 37Po něm povstal ve dnech soupisu#[r. 6 po Kr. (pozdější soupis nežli v L 2,2)] Juda Galilejský#[Josephus o něm píše jako o muži z Gamala v Gaulanitis, který odmítl odevzdat daň císaři] a strhl za sebou lid; také on byl zničen a [všichni], kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. 38Proto vám nyní pravím: Nechte tyto lidi a propusťte je. Jeli tento plán či toto dílo z lidí, zanikne; 39jeli však z Boha, nebudete je moci zničit -- abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu.” Poslechli ho, 40zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu, a propustili je. 41Oni tedy šli z#ř.: od tváře (tzn. přítomnosti) velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. 42Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat#n.: + jako evangelium (Ga 1,9); ř. euangelizein; Mk 1,1p; Sk 8,4; 9,22; 11,20; 17,18 Krista Ježíše.#var.: Ježíše toho Krista / Mesiáše; n : Ježíše jako Krista (9,22; 17,3)

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.


Zjisti více o Český studijní překlad