Skutky 1
CSP
1
Připomenuto zaslíbení Ducha
1První zprávu,#n.: knihu (ř.: slovo) ó Theofile, jsem napsal#ř.: učinil o všem, co Ježíš začal činit a učit, 2až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze Ducha Svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. 3Jim také po svém utrpení mnoha důkazy#ř. tekmérion, HL; tj. průkazné, přesvědčivé znamení prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. 4A když s nimi jedl,#10,41; [?]; n.: shromažďovat se / být pospolu nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali Otcovo zaslíbení -- “které jste slyšeli ode mne, 5neboť Jan křtil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokřtěni v Duchu Svatém.”
Ježíšovo nanebevzetí
6Když se tedy sešli, tázali se ho: “Pane, v tomto čase obnovíš království#n.: kralování / panování pro Izrael?” 7Řekl jim: “Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci, 8ale přijmete#n.: obdržíte / dostanete; 2,38 moc Ducha Svatého, který na vás přijde,#n.: moc, až Duch Svatý na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po nejzazší konec země.” 9Když to pověděl, byl před jejich zraky#ř.: oni hledíce vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. 10A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech 11a řekli: “Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru [do nebe], přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.”
Vybrání Matěje namísto Judy
12Potom se vrátili do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma, ve vzdálenosti sobotní cesty.#vzdálenost, kterou bylo dovoleno ujít: asi 1 km 13Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta#Horlivec a Juda Jakubův. 14Ti všichni zůstávali jednomyslně#ř. homothymadon – 2,1.46; 4,24; 5,12; 7,57; 8,6; 12,20; 15,25; 18,12; 19,29; Ř 15,6 oddáni modlitbě#var.: + a prosbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a [s] jeho bratry.
15V těch dnech se postavil Petr uprostřed bratří#[ve smyslu: spoluvěřících, sourozenců skrze Kristovu krev, příslušnosti do rodiny Božích dětí (srv. Mt 23,8; Mk 3,35)]; Sk 9,30; 10,23; 11,29; 15,1!; Ř 1,13!; Fp 1,12; 1Tm 6,2; Zj 12,10 -- byl tam pohromadě zástup asi sto dvaceti osob#ř.: jmen -- a řekl: 16“Muži bratři,#[toto oslovení se vyskytuje ve Sk 13; 2,29.37; 7,2!; 13,15; 15,7; srv. 6,3; 1K 1,10!; Jk 1,2p] muselo se naplnit slovo Písma, které předpověděl Duch Svatý ústy Davidovými o Judovi, jenž se stal vůdcem těch, kteří se zmocnili Ježíše; 17byl počítán mezi nás a obdržel podíl na této službě. 18Z odměny za nepravost získal pole, a když spadl střemhlav, roztrhl se v půli a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. 19A to se stalo známým všem obyvatelům Jeruzaléma, takže to pole bylo v jejich vlastním jazyce nazváno Hakeldama, to znamená Krvavé pole. 20Neboť je napsáno v knize Žalmů: "Jeho příbytek ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil" a "Jeho pověření#ř. episkopé (= dozorčí úřad) ať obdrží jiný". 21Proto se musí jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý ten čas, kdy Pán Ježíš pobýval#ř.: vcházel a vycházel; 9,28; (srv. Nu 27,17; 1Kr 3,7) mezi námi,22od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat vzhůru, stát spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.” 23I postavili dva: Josefa zvaného Barsabáš, jenž měl příjmení Justus, a Matěje. 24Pak se pomodlili a řekli: “Ty, Pane, který znáš srdce všech, ukaž, kterého z těchto dvou sis vyvolil, 25aby dostal místo#var.: los v této službě a v apoštolství,#n.: apoštolské službě od něhož se Juda odvrátil a odešel na své#ř.: vlastní (= eufemismus pro smrt) místo.” 26Dali jim losy a los padl na Matěje; i byl volbou připojen k jedenácti apoštolům.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad