Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

2 Samuel 5

5
David králem nad Izraelem
1Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a řekly: Hle, jsme tvá kost a tvé tělo. 2Již dávno předtím, když byl králem nad námi ještě Saul, ty jsi vodil Izrael do boje i z boje.#h.: vyváděl i přiváděl I.; srv. 1S 18,16.30!; srv. Nu 27,17 Hospodin ti řekl:#[jsou uvedeny tři důvody pro uznání Davida – Izraelita (Dt 17,15), faktický vůdce a Bohem vyvolený (1S 16,1; Ž 78,70) – z nichž třetí je nejdůležitější] Ty budeš pást můj lid Izrael, ty budeš vévodou nad Izraelem. 3Všichni izraelští starší přišli ke králi do Chebrónu a král David s nimi uzavřel před Hospodinem smlouvu. Pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.
4Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. 5V Chebrónu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, v Jeruzalémě kraloval třicet tři let nad celým Izraelem i Judou. 6Král se svými muži vytáhl na Jeruzalém#[kolem r. 1000 př. Kr. se ještě jmenovalo Jebús (Sd 19,10); mělo strategickou polohu – obrannou (obklopeno ze třech stran hlubokými údolími) i politickou (na hranicích mezi Judou a Benjamínem, což napomáhalo sjednocení království)] proti Jebúsejcům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: Nechoď sem, nebo tě odvrátí#n.: odstraní; srazí, 4,7; 1S 17,46 slepí a chromí se slovy:#n.: . Pravili / Chtěli tím říci; David sem nevstoupí. 7Ale David dobyl pevnost Sijón,#[první použití později často užívaného (a přeznačeného) výrazu – pův. označujícího nejjižnější kopec, na kterém byla pevnost vybudována; s rozšiřováním města se název vztahoval na celé město (srv. 1Kr 8,1; 2Kr 19,31; Ž 2,6; 84,8; Iz 2,3; Jr 3,14!)] to je Město Davidovo.#[název je užit v StS 38; 6,12; 1Kr 2,10] 8V onen den David řekl: Každý, kdo chce pobíjet Jebúsejce, ty chromé, slepé, ty, kdo nenávidí Davidovu duši,#n.: které nenávidí Davidova duše; n : Davidovi nepřátele; ať udeří skrze vodní#srv. 1Pa 11,6; kanál. Proto se říká: Slepí a chromí nevejdou do domu.#n.: n.: +Božího 9David se usadil v pevnosti a nazval ji Město Davidovo. David ji vystavěl okolo, od Miló#1Kr 9,15; 2Pa 32,5 až dovnitř.#srv. 1Kr 7,25; h.: k domu 10David táhl dál a stále se rozmáhal#h.: zvětšoval; srv. 3,1v; 1S 17,19; Pl 1,9 a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.
11Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly a cedrové dřevo, tesaře,#h.: řemeslníky dřeva; 2Kr 12,12 kameníky,#h.: řemeslníky kamenné zdi aby#n.: a ti postavili Davidovi palác. 12David věděl,#1S 3,20; n.: poznal; Jl 4,17 že Hospodin ho určil#n.: připravil; Př 16,9; 6,8 za krále nad Izraelem a že povznesl jeho království kvůli svému lidu Izraeli.
13Poté, co přišel David z Chebrónu, vzal si v#h.: z; srv. 1S 30,16; Př 25,17; Iz 11,11 Jeruzalémě další konkubíny a ženy a Davidovi se narodili další synové a dcery. 14Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, 15Jibchár, Elíšúa, Nefeg, Jafía, 16Elíšama, Eljáda a Elífelet.
David poráží Pelištejce
17Když se Pelištejci doslechli, že Davida pomazali za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. Když#n.: Ale David se to David doslechl, sestoupil#n.: a sestoupil do pevnosti.#tj. asi Adulamu; 1S 22,4–5 18Pelištejci přitáhli a rozložili se v údolí Refájců. 19David se doptával Hospodina: Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš je do mé ruky? Hospodin Davidovi odpověděl: Vytáhni, neboť jistě vydám Pelištejce do tvé ruky. 20David přišel do Baalperasímu a pobil je tam.#h.: + David Řekl: Hospodin protrhl#n : poničil; Ž 60,3 mé nepřátele přede mnou, jako voda protrhuje hráz.#n.: vodní průtrž; h.: prolomení vody Proto pojmenoval to místo Baalperasím. #tj. Pán průtrží / průlomů; 6,8; Gn 38,29; Př 25,28; Neh 2,13 21Zanechali tam své modlářské zpodobeniny a David se svými muži je odnesli.
22Pelištejci znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refájců. 23David se doptával Hospodina. Ten řekl: Netáhni. Obejdi je zezadu a přitáhni k nim směrem od balzámovníků.#h.: stromů baka; Ž 84,7; 24I stane se, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy jednej#n.: buď rozhodný (Iz 10,23) / na pozoru rozhodně, protože tehdy vytáhne Hospodin před tebou, aby pobil#n.: pobíjel v pelištejském táboře pelištejské vojsko. 25David učinil tak, jak mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby#LXX + 1Pa 14,16: Gibeónu#h.: až kudy jdeš; 1S 15,7; 17,52 do Gezeru.

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů