Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

2 Samuel 5

5
David králem nad Izraelem
1Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Chebrónu a řekly: Hle, jsme tvá kost a tvé tělo. 2Již dávno předtím, když byl králem nad námi ještě Saul, ty jsi vodil Izrael do boje i z boje.#h.: vyváděl i přiváděl I.; srv. 1S 18,16.30!; srv. Nu 27,17 Hospodin ti řekl:#[jsou uvedeny tři důvody pro uznání Davida – Izraelita (Dt 17,15), faktický vůdce a Bohem vyvolený (1S 16,1; Ž 78,70) – z nichž třetí je nejdůležitější] Ty budeš pást můj lid Izrael, ty budeš vévodou nad Izraelem. 3Všichni izraelští starší přišli ke králi do Chebrónu a král David s nimi uzavřel před Hospodinem smlouvu. Pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.
4Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. 5V Chebrónu kraloval nad Judou sedm let a šest měsíců, v Jeruzalémě kraloval třicet tři let nad celým Izraelem i Judou. 6Král se svými muži vytáhl na Jeruzalém#[kolem r. 1000 př. Kr. se ještě jmenovalo Jebús (Sd 19,10); mělo strategickou polohu – obrannou (obklopeno ze třech stran hlubokými údolími) i politickou (na hranicích mezi Judou a Benjamínem, což napomáhalo sjednocení království)] proti Jebúsejcům, obyvatelům té země. Ti řekli Davidovi: Nechoď sem, nebo tě odvrátí#n.: odstraní; srazí, 4,7; 1S 17,46 slepí a chromí se slovy:#n.: . Pravili / Chtěli tím říci; David sem nevstoupí. 7Ale David dobyl pevnost Sijón,#[první použití později často užívaného (a přeznačeného) výrazu – pův. označujícího nejjižnější kopec, na kterém byla pevnost vybudována; s rozšiřováním města se název vztahoval na celé město (srv. 1Kr 8,1; 2Kr 19,31; Ž 2,6; 84,8; Iz 2,3; Jr 3,14!)] to je Město Davidovo.#[název je užit v StS 38; 6,12; 1Kr 2,10] 8V onen den David řekl: Každý, kdo chce pobíjet Jebúsejce, ty chromé, slepé, ty, kdo nenávidí Davidovu duši,#n.: které nenávidí Davidova duše; n : Davidovi nepřátele; ať udeří skrze vodní#srv. 1Pa 11,6; kanál. Proto se říká: Slepí a chromí nevejdou do domu.#n.: n.: +Božího 9David se usadil v pevnosti a nazval ji Město Davidovo. David ji vystavěl okolo, od Miló#1Kr 9,15; 2Pa 32,5 až dovnitř.#srv. 1Kr 7,25; h.: k domu 10David táhl dál a stále se rozmáhal#h.: zvětšoval; srv. 3,1v; 1S 17,19; Pl 1,9 a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním.
11Týrský král Chíram poslal k Davidovi posly a cedrové dřevo, tesaře,#h.: řemeslníky dřeva; 2Kr 12,12 kameníky,#h.: řemeslníky kamenné zdi aby#n.: a ti postavili Davidovi palác. 12David věděl,#1S 3,20; n.: poznal; Jl 4,17 že Hospodin ho určil#n.: připravil; Př 16,9; 6,8 za krále nad Izraelem a že povznesl jeho království kvůli svému lidu Izraeli.
13Poté, co přišel David z Chebrónu, vzal si v#h.: z; srv. 1S 30,16; Př 25,17; Iz 11,11 Jeruzalémě další konkubíny a ženy a Davidovi se narodili další synové a dcery. 14Toto jsou jména těch, kteří se mu narodili v Jeruzalémě: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, 15Jibchár, Elíšúa, Nefeg, Jafía, 16Elíšama, Eljáda a Elífelet.
David poráží Pelištejce
17Když se Pelištejci doslechli, že Davida pomazali za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. Když#n.: Ale David se to David doslechl, sestoupil#n.: a sestoupil do pevnosti.#tj. asi Adulamu; 1S 22,4–5 18Pelištejci přitáhli a rozložili se v údolí Refájců. 19David se doptával Hospodina: Mám vytáhnout proti Pelištejcům? Vydáš je do mé ruky? Hospodin Davidovi odpověděl: Vytáhni, neboť jistě vydám Pelištejce do tvé ruky. 20David přišel do Baalperasímu a pobil je tam.#h.: + David Řekl: Hospodin protrhl#n : poničil; Ž 60,3 mé nepřátele přede mnou, jako voda protrhuje hráz.#n.: vodní průtrž; h.: prolomení vody Proto pojmenoval to místo Baalperasím. #tj. Pán průtrží / průlomů; 6,8; Gn 38,29; Př 25,28; Neh 2,13 21Zanechali tam své modlářské zpodobeniny a David se svými muži je odnesli.
22Pelištejci znovu vytáhli a rozložili se v údolí Refájců. 23David se doptával Hospodina. Ten řekl: Netáhni. Obejdi je zezadu a přitáhni k nim směrem od balzámovníků.#h.: stromů baka; Ž 84,7; 24I stane se, až uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích balzámovníků, tehdy jednej#n.: buď rozhodný (Iz 10,23) / na pozoru rozhodně, protože tehdy vytáhne Hospodin před tebou, aby pobil#n.: pobíjel v pelištejském táboře pelištejské vojsko. 25David učinil tak, jak mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby#LXX + 1Pa 14,16: Gibeónu#h.: až kudy jdeš; 1S 15,7; 17,52 do Gezeru.

Právě zvoleno:

2 Samuel 5: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů