2 Královská 19
CSP
19
Chizkijášova odpověď
1I stalo se, když to král Chizkijáš uslyšel, že roztrhl své roucho, zakryl se pytlovinou a vešel do Hospodinova domu. 2Pak poslal Eljakíma, který byl nad domem, písaře Šebnu a starší kněze zahalené v pytlovině k proroku Izajášovi, synu Amósovu. 3Řekli mu: Toto praví Chizkijáš: Tento den je dnem soužení, trestu a znevážení, protože děti vešly do rodidel, ale není síla k porodu.#[obraz pro zoufalou situaci] 4Snad Hospodin, tvůj Bůh, uslyší všechna slova Rabšaka, kterého jeho pán, asyrský král, poslal, aby hanobil živého Boha, a pokárá ho za slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Pozdvihni#n : Pozvedni hlas k m.; Jr 7,16 tedy modlitbu za ostatek, který se tu nachází.
5Když přišli otroci krále Chizkijáše k Izajášovi, 6Izajáš jim řekl: Toto řekněte svému pánu: Toto praví Hospodin: Neboj se slov, která jsi slyšel, jimiž mi utrhali služebníci#4,12p; Jb 1,15 asyrského krále. 7Hle, dám do něj ducha,#[může znamenat duchovní bytost, která bude kontrolovat jeho mysl (1Kr 22,19!), anebo volný význam h. slova rúach ve smyslu: podnět / impulz / myšlenku (srv. Př 16,2)] že když uslyší zprávu, vrátí se do své země a nechám jej v jeho zemi padnout mečem.
8Když se nejvyšší číšník vrátil, nalezl asyrského krále, jak bojuje proti Libně. Slyšel totiž, že odtáhl od Lakíše. 9Asyrský král uslyšel o kúšském králi Tirhákovi:#[Tahark (690–664)] Hle, vytáhl, aby s tebou bojoval. Nato znovu poslal k Chizkijášovi posly se slovy: 10Takto promluvte k judskému králi Chizkijášovi: Ať tě tvůj Bůh, v něhož doufáš, nepodvádí slovy: Jeruzalém nebude vydán do ruky asyrského krále. 11Hle, sám jsi slyšel, jak asyrští králové naložili se všemi těmi zeměmi, že je zasvětili zkáze. A ty bys byl vysvobozen? 12Bohové národů, které moji otcové zničili -- bohové Gózanu, Cháranu, Resefu a synů Edenu, kteří byli v Telasáru -- vysvobodili je snad? 13Kde je král Chamátu, král Arpádu a král města#TNK a NET čtou jako název: Lairu, [město v SV Babyloně] Sefarvajimu, Heny a Ivy? 14Chizkijáš vzal od poslů dopis#TM: pl. a přečetl ho. Pak Chizkijáš vstoupil do Hospodinova domu a rozprostřel ho před Hospodinem.
15Pak se Chizkijáš modlil před Hospodinem:#srv. Neh 1,6; ::Iz 37,15: k Hospodine, Bože Izraele, sedící na cherubech, ty jediný jsi Bůh nad všemi královstvími země; ty jsi učinil nebesa i zemi. 16Nakloň, Hospodine, své ucho a slyš; otevři, Hospodine, své oči a pohleď! Slyš Sancheríbova slova, která vzkázal, aby hanobil živého Boha. 17Hospodine, asyrští králové ty národy a jejich území opravdu zpustošili; 18a jejich bohy uvrhli do ohně, protože to nejsou bohové, nýbrž jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen; proto je zničili. 19A teď, Hospodine, náš Bože, zachraň nás z jeho ruky, aby všechna království země poznala, že ty jediný, Hospodine, jsi Bůh.
20Izajáš, syn Amósův, vzkázal Chizkijášovi: Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Slyšel jsem, co ses ke mně modlil ohledně asyrského krále Sancheríba. 21Toto je slovo, které o něm řekl Hospodin:
Pohrdá tebou, vysmívá se ti panna, dcera sijónská, potřásá za tebou hlavou dcera jeruzalémská. 22Koho jsi tupil a komu jsi utrhal? Proti komu jsi pozvedl hlas? Vysoko jsi pozdvihl své oči, proti Svatému Izraele. 23Skrze své posly jsi tupil Panovníka. Řekl sis: S množstvím svých vozů jsem vytáhl na výšiny hor, do nejvzdálenějších částí Libanonu; pokácel jsem jeho vysoké cedry, jeho nejlepší cypřiše; vstoupil jsem do jeho nejzazší výše,#TM melón (útulek) čteno dle Iz meróm (výše) do jeho úrodné lesní zahrady.#n.: nejhustšího lesa; 24Vykopal jsem studny a pil jsem cizí vodu,#n.: vodu v cizích zemích chodidly svých nohou jsem vysušil všechny egyptské řeky. 25Cožpak jsi neslyšel, že jsem to již dávno připravil, ode dnů dávnověku jsem to vytvořil? Nyní to naplňuji: Nastalo pustošení, opevněná města se hroutí v hromady kamení. 26Jejich obyvatelé byli bezmocní, vyděšeni a zahanbeni, byli jako polní zeleň a zelené býlí, jako tráva na střechách a pole sežehnuté východním větrem. 27Tvé bydlení, tvé vycházení i vcházení znám, také tvé běsnění proti mně. 28Protože tvé běsnění proti mně a tvá sebejistota vystoupila do mých uší, vložím ti kruh do nosu a uzdu do tvých pysků a odvedu tě zpět cestou, kterou jsi přišel. 29A toto ti bude znamením: Tento rok se bude jíst to, co vyroste samo, v druhém roce to, co ještě z toho vyroste, a ve třetím roce zasévejte a sklízejte, vysazujte vinice a jezte jejich ovoce. 30A ti z domu judského, kteří vyváznou, ti pozůstalí, se opět zakoření dolů a ponesou ovoce vzhůru, 31neboť z Jeruzaléma vyjde ostatek a ti, kteří vyváznou, z hory Sijón. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
32Proto toto praví Hospodin o asyrském králi: Nevejde do tohoto města, ani šíp tam nevystřelí, nevyjde proti němu se štítem ani proti němu nenavrší násep. 33Cestou, kterou přišel, se vrátí a do tohoto města nevejde, je Hospodinův výrok. 34Budu tomuto městu štítem, abych ho zachránil kvůli sobě a kvůli svému otroku Davidovi. 35I stalo se oné noci, že vyšel Hospodinův anděl a pobil#[ř. historik Hérodotos ve své zmínce připisuje tento výsledek morové ráně] v asyrském táboře sto osmdesát pět tisíc mužů. Když lidé časně ráno vstali, hle, ti všichni byli dočista mrtví.#h.: mrtvými mrtvolami 36A asyrský král Sancheríb odtáhl, šel, vrátil se a pobýval v Ninive. 37I stalo se, když se klaněl v chrámu svého boha Nisrocha, že jeho synové Adramelek a Sareser ho zabili mečem a unikli do země Ararat. Po něm se stal králem jeho syn Esarchadón.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad