Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

1 Samuel 3

3
Povolání Samuela
1Chlapec#[Jos. Flavius udává věk 12 let, ale mohl být i starší, srv. Jr 1,6p] Samuel sloužil Hospodinu v přítomnosti Élího. V oněch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a vidění nebylo obvyklé.#Oz 4,2.10; n.: hojné; rozšířené
2V onom čase#h.: V onen den se stalo, že Élí ležel na svém místě; jeho oči začínaly slábnout,#n.: kalit takže neviděl.#h.: nebyl schopen vidět; 4,15; Gn 27,1; 48,10; Kaz 12,3p 3Boží lampa ještě#[byla tedy noc, ale k ránu, kdy hrozilo, že by lampa mohla zhasnout] nezhasla a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží truhla.
4Tehdy Hospodin zavolal Samuela a on odpověděl: Tady jsem.#h.: Hle, já; Gn 22,1; Ex 3,4; Iz 6,9 5Pak běžel k Élímu a řekl: Tady jsem, volal jsi mě? On však řekl: Nevolal jsem. Vrať se a lehni si. Šel a lehl si.
6Hospodin zavolal znovu: Samueli! Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? On však řekl: Nevolal, můj synu. Vrať se a lehni si. 7Samuel ještě neznal Hospodina a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo#v. 21!; Iz 22,14; Da 2,30; Am 3,7 zjeveno. 8Znovu, potřetí, zavolal Hospodin Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: Tady jsem. Volal jsi mě? Vtom Élí pochopil, že chlapce volá Hospodin. 9Nato Élí Samuelovi řekl: Jdi a lehni si. A jestliže tě bude volat, řekni: Mluv, Hospodine, neboť tvůj otrok slyší.#n.: poslouchá Samuel šel a lehl si na své místo. 10Potom přišel Hospodin, stál tam a zavolal jako předtím:#n.: jindy; h.: jak jednou, tak podruhé; srv. 20,25; Sd 16,20 Samueli, Samueli!#[srv. opakování jména v Božím volání: Gn 22,11; 46,2; Ex 3,4; Sk 9,4] Samuel řekl: Mluv, neboť tvůj otrok slyší.
11Hospodin Samuelovi řekl: Hle, učiním v Izraeli něco takového,#n.: takovou věc; Am 3,7 že každému, kdo o tom uslyší, bude znít v obou uších. 12V onen den naplním na Élím všechno, co jsem promluvil proti#Jr 51,62; n.: o jeho domu, od začátku až do konce.#n.: začnu (Jr 25,29) a dokončím to 13Oznámil#n.: Oznamuji … + soudím jsem mu, že budu soudit jeho dům navěky za vinu, o které věděl; vždyť#n.: neboť věděl, že; [z h. není zcela jednoznačné, zdali vinou (kvůli které přišel soud) byl hřích Élího synů, nebo Élího – že je nenapomenul] jeho synové proklínali Boha,#dle LXX; TM(TqS – prav. změněno elohím na lahem): svolávali (uváděli) na sebe prokletí ale nenapomenul je. 14Proto jsem přísahal domu#n.: o domu Élího: Navěky nebude smířena vina domu Élího ani obětním hodem ani přídavnou obětí. 15Samuel ležel až do rána, kdy otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se Élímu bál vidění#Da 10,7.8; Ez 1,1; 8,3n oznámit. 16Élí však Samuela zavolal a řekl: Samueli, můj synu. On řekl: Tady jsem. 17Řekl: Co ti to říkal?#h.: Jaké je to slovo, které k tobě mluvil?; srv. Jr 42,4.5 Prosím, nic přede mnou nezatajuj!#h.: nezadržíš; 2S 14,18; Jr 38,14 tak Bůh učiní tobě a ještě#h.: tak; [tato formule zapřisáhnutí byla obvykle vztažena k mluvčímu (14,44; Rt 1,17)] přidá, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho všeho, co ti říkal.#h.: slovo (věc) ze všeho slova, které mluvil k tobě 18Samuel mu tedy všechno#h.: všechna slova oznámil a nic před ním nezatajil. Élí pak řekl: On je Hospodin. učiní,#n.: Udělá co je dobré v jeho očích.
19Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Žádné z jeho slov nenechal padnout na zem.# [zdá se, že řeč je o Samuelovi – Hospodin (byl s ním, a tudíž) nenechal padnout žádné Samuelovo slovo na zem (tj. každé se naplnilo; 9,6!); ačkoliv gramaticky je možné i to, že: Samuel nenechal Hospodinovo slovo padnout na zem – srv. UKR (Jeho); srv. Joz 23,14; 1Kr 8,56] 20Celý Izrael od Danu až po Beeršebu#[tj. od nejsevernější části země až po nejjižnější – na celé rozloze země; Sd 20,1; 2S 3,10; 17,11; 24,2.15; 1Kr 5,5!; srv. 2Kr 23,8; 2Pa 19,4; Ez 29,10p] věděl, že Samuel je věrný Hospodinův prorok.#n.: byl potvrzen za H. p.; srv. 10,5; 19,20; 22,5; 2S 7,2; 1Kr 1,8; Gn 20,7p 21Hospodin se nadále#[do událostí kpp. 4–6; srv. Jr 7,12nn!] ukazoval v Šílu, neboť v Šílu se Hospodin zjevil Samuelovi Hospodinovým#(tak dle TM) n : svým slovem.

Právě zvoleno:

1 Samuel 3: CSP

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů