1 Samuel 12
CSP
12
Samuelova řeč k Izraelcům
1Samuel řekl celému Izraeli:#n : všem Izraelcům Hle, uposlechl jsem vás ve všem, co jste mi řekli, a ustanovil jsem nad vámi krále. 2Nyní hle, král bude chodit před vámi.#n : vás povede; srv. Jr 2,6! Já jsem zestárl a zešedivěl a moji synové jsou zde s vámi. Chodil jsem před vámi#n : Vodil jsem vás od svého mládí až dodnes. 3Zde jsem. Vypovídejte proti mně před Hospodinem a před jeho pomazaným. Komu jsem vzal býka či komu jsem vzal osla? Koho jsem utlačoval? Koho jsem vydíral? Od koho#h.: Z čí ruky jsem vzal úplatek, abych kvůli němu přivřel oko? Vrátím vám to. 4Odpověděli: Neutlačoval jsi nás ani jsi nás nevydíral, ani jsi od nikoho#h.: z ruky muže nic nevzal. 5Řekl jim: Hospodin je svědkem proti vám a svědkem je dnes jeho pomazaný, že jste u mne#h.: v mé ruce; Ex 22,3!; srv. Sk 23,9; n.: proti mně nic nenalezli. A lid řekl: Je svědkem.
6Samuel dále řekl lidu: Ten#n.: Ano, / Svědkem je Hospodin, který ustanovil Mojžíše a Árona a který vyvedl vaše otce z egyptské země. 7Nyní se postavte. Budu se s vámi soudit před Hospodinem za všechny Hospodinovy spravedlivé#h. spravedlnosti; Sd 5,11; Mi 6,5!; Ž 11,7; 103,6 činy, které činil s vámi a s vašimi otci. 8Když přišel Jákob do Egypta a vaši otcové volali k Hospodinu o pomoc, Hospodin poslal Mojžíše a Árona, kteří vyvedli vaše otce z Egypta a usídlili je na tomto místě. 9Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Proto je vydal#h. (obvykle): prodal; srv. Sd 4,2.9!; Ez 30,12; Na 3,4 do ruky Sísery, velitele chasórské armády, do ruky Pelištejců a do ruky moábského krále, kteří proti nim bojovali. 10Pak volali k Hospodinu o pomoc a říkali: Zhřešili jsme, protože jsme opustili Hospodina a sloužili jsme baalům a aštartám. Nyní však nás vysvoboď z ruky našich nepřátel a budeme sloužit tobě. 11Hospodin poslal Jerubaala, Bedána,#LXX; Pš: Baráka (Sd 4,6) Jiftácha a Samuela#3,20; 7,15; LXXvar; Pš: Samsona a vysvobodil vás z ruky vašich okolních nepřátel a bydleli jste v bezpečí. 12Když jste viděli, že Náchaš, král synů Amónových, táhne proti vám, řekli jste mi: Ne, nad námi kraluje král, ačkoliv Hospodin, váš Bůh, je vaším králem. 13Teď se podívejte, král, kterého jste si zvolili, kterého jste si vyžádali, podívejte, Hospodin nad vámi ustanovil krále. 14Jestliže se budete bát Hospodina a budete mu sloužit, budete ho#h.: jeho hlas poslouchat a nebudete se vzpírat Hospodinovým příkazům, jestliže budete vy i král, který nad vámi kraluje, následovat#[h. sloveso není vyjádřeno – č. je odvozeno z obvyklého významu spojení s předložkou: za (srv. 2Kr 13,2!; Ez 13,3)] Hospodina, svého Boha, bude dobře. 15Jestliže však nebudete poslouchat Hospodina#h.: H. hlas a budete vzpurní vůči Hospodinovým příkazům, bude Hospodinova ruka proti vám a proti vašim otcům. 16Nyní se tedy postavte a dívejte se na tu velkou věc, kterou Hospodin učiní před vašima očima. 17Není dnes#n : teď sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinu, aby dal hromobití#h.: hlasy; Jr 10,13; srv. Ex 19,16 a déšť.#[v období (6,13p) žní byl v Izraeli déšť naprosto neobvyklý (Př 26,1), tj. zázrakem]; srv. Jk 5,16nn Pak poznáte a uvidíte, jak velké v Hospodinových očích je vaše zlo, které jste spáchali, když jste si vyžádali krále.
18Samuel potom volal k Hospodinu a Hospodin v onen den dal hromobití#h.: hlasy; Jr 10,13; srv. Ex 19,16 a déšť. Všechen lid se proto velice bál Hospodina i Samuela. 19Všechen lid řekl Samuelovi: Modli se za své otroky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli, neboť jsme ke všem svým hříchům přidali další zlo, že jsme si vyžádali krále.
20Samuel řekl lidu: Nebojte se! Spáchali jste sice všechno toto zlo; avšak neodvracejte se od Hospodina,#Nu 14,43; 2Kr 18,6; 2Pa 34,33; Oz 7,14; n.: nepřestaňte následovat Hospodina; v. 14; srv. Jr 2,8 ale služte Hospodinu celým svým srdcem. 21Neodvracejte se, abyste šli za marnostmi,#n : modlami (Iz 41,29; 49,4; Jr 2,5v; 14,22v!); h.: pustotou; srv. Gn 1,2; Oz 5,11 které neprospějí ani nevysvobodí, protože jsou to marnosti. 22Vždyť kvůli svému velkému jménu Hospodin nezanechá svůj lid, neboť Hospodin se odhodlal#n.: Hospodinu se zalíbilo; Jb 6,9 učinit si z vás svůj lid.#h.: vás sobě za lid; Dt 19,6; Jr 7,23; Oz 2,25 23Co se mě týče,#h.: Tak i já ať je ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. Budu vás učit dobré a přímé cestě. 24Jen se bojte Hospodina a služte mu věrně celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi#n.: pro vás učinil. 25Jestliže však budete stále páchat zlo, budete smeteni#n.: zahynete; 26,10; Gn 19,15 jak vy, tak i váš král.

Český studijní překlad, Copyright © 2009, Nadační fond překladu Bible. Použito s povolením. Nedistribuovat.

Zjisti více o Český studijní překlad