Žalmy 20
B21

Žalmy 20

20
1Pro předního zpěváka.
Žalm Davidův.
2Kéž tě Hospodin vyslyší v den soužení,
jméno Boha Jákobova kéž tě ochrání!
3Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně,
ze Sionu kéž tě podepře!
4Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti,
tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla
5Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží,
všechny tvé úmysly kéž naplní!
6Kéž z tvého vítězství se můžem radovat,
ve jménu našeho Boha prapory nechat vlát!
Kéž ti Hospodin splní všechna tvá přání!
7Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání,
ze své svatyně v nebi jej vyslyší,
svou mocnou pravicí dá mu vítězství!
8Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,
nám je nadějí náš Bůh – má jméno Hospodin!
9Oni klesají a hroutí se,
my však stojíme pevně a nehnutě.
10Hospodine, dej králi vítězství,
kdykoli voláme, nás slyš!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21