Filipským 3
B21

Filipským 3

3
Chci ho znát
1Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž#srov. Flp 2:17–18, 28–29 mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.
2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! 3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.
4Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: 5obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, 6co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
7Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. 8A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! 9V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista,#nebo z Kristovy věrnosti s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. 10Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, 11abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých.
Běžím k cíli
12Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. 13Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. 14Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
15Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. 16K čemu jsme ale už došli, toho se držme.
17Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. 18Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. 19Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, 20my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. 21Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21