Filipským 2
B21

Filipským 2

2
On zmařil sám sebe
1Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství, 2pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. 3Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. 4Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých.
5Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš:
6Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval.
7Místo toho se vzdal sám sebe:
přijal podstatu služebníka,
vzal na sebe lidskou podobu.
8Ocitl se v těle jako člověk,
ponížil se a byl poslušný,
a to až k smrti – k smrti na kříži!
9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí
11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.
Světla ve světě
12Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. 13Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí!
14Všechno dělejte bez reptání a dohadování, 15abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.
16Pevně se držte Slova života,#Jan 1:1–4; 1.Jan 1:1 abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. 17Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se – raduji se s vámi všemi. 18Stejně tak se radujte i vy – radujte se se mnou.
Timoteus a Epafrodites
19Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také já potěšil zprávami o vás. 20Nemám nikoho, jako je on, kdo by měl o vás tak opravdovou starost. 21Všichni si totiž hledí jen svého, a ne toho, co je Ježíše Krista. 22O něm ale víte, jak se osvědčil: pomáhal mi ve službě evangelia jako syn otci. 23Doufám, že ho k vám pošlu, jakmile se dozvím, co se mnou bude. 24Spoléhám ovšem v Pánu na to, že k vám brzy přijdu i sám.
25Mezitím však pokládám za potřebné poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste ke mně vyslali, aby se staral o mé potřeby. 26Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. 27Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Posílám ho bezodkladně; vám udělá radost, že ho zase uvidíte, a mně se uleví. 29Přivítejte ho v Pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. 30Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21