Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

Matouš 5

5
Blaze vám
1Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu přistoupili jeho učedníci, 2začal je učit:
3„Blaze chudým v duchu,
neboť jim patří nebeské království.
4Blaze plačícím,
neboť budou potěšeni.
5Blaze mírným,
neboť dostanou zemi za dědictví.
6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti,
neboť budou nasyceni.
7Blaze milosrdným,
neboť dojdou milosrdenství.
8Blaze čistým v srdci,
neboť uvidí Boha.
9Blaze těm, kdo působí pokoj,
neboť budou nazváni Božími dětmi.
10Blaze pronásledovaným pro spravedlnost,
neboť jim patří nebeské království.
11Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně. 12Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi.
13Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. 14Vy jste světlo světa. Město ležící na hoře nemůže být skryto. 15Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. 16Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“
Naplnění zákona
17„Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. 20Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.
21Slýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,‘#Exod 20:13; Deut 5:17 a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. 22Já vám však říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdokoli by svému bratru řekl: ‚Tupče!‘#v řec. textu je aram. slovo Ráka! bude vydán veleradě, a kdokoli by mu řekl: ‚Blázne!‘ bude vydán pekelnému ohni. 23Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, 24nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. 25Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. 26Amen, říkám ti: Určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř.
27Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.‘#Exod 20:14; Deut 5:18 28Já vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci. 29Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. 30Svádí-li tě tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo přišlo do pekla.
31Také bylo řečeno: ‚Kdo chce zapudit svou manželku, musí jí dát rozlukový list.‘#Deut 24:1 32Já vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou manželku (kromě případu smilstva), přivádí ji k cizoložství; a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoloží.
33Slýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě přísahat‘#Lev 19:12 a ‚Své sliby Hospodinu splň.‘#Num 30:3; Deut 23:22–24 34Já vám však říkám, abyste vůbec nepřísahali, ani při nebi, protože to je Boží trůn, 35ani při zemi, protože to je podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože to je město toho velikého Krále. 36Nepřísahej ani na svou hlavu. Nemůžeš přece jediný svůj vlas udělat bílým nebo černým. 37Ať je tedy vaše slovo ‚Ano‘ ano a ‚Ne‘ ne. Co je nad to, je od zlého.
38Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.‘#Exod 21:24; Lev 24:20; Deut 19:21 39Já vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i druhou. 40Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o košili, nech mu i plášť. 41Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. 42Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracej.
43Slýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního#Lev 19:18 a svého nepřítele měj v nenávisti.‘ 44Já vám však říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 45Tak budete synové svého Otce v nebesích. On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé. 46Jakou máte odplatu, když milujete jen ty, kdo milují vás? Nedělají snad totéž i výběrčí daní? 47A co mimořádného děláte, když zdravíte jen své bratry? Nedělají to snad i pohané? 48Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“

Právě zvoleno:

Matouš 5: B21

Zvýraznění

Sdílet

Kopírovat

None

Chceš mít své zvýrazněné verše uložené na všech zařízeních? Zaregistruj se nebo se přihlas

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů