Matouš 17
B21
17
Ježíš, Mojžíš a Eliáš
1Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu 2a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. 3A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.
4Petr na to Ježíšovi řekl: „Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky – jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
5Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: „Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.#Mat 3:17 Jeho poslouchejte.“
6Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli. 7Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: „Vstaňte, nebojte se.“ 8A když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše.
9Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých.“
10Učedníci se ho zeptali: „Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?“
11„Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.‘“#Mal 3:23–24 odpověděl Ježíš. 12„Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka.“ 13Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
Víra přenáší hory
14A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena 15a řekl: „Pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. 16Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
17„Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem.“ 18Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.
19Učedníci později přišli za Ježíšem a v soukromí se ho zeptali: „Proč jsme ho my nemohli vyhnat?“
20[21] „Kvůli své malověrnosti,“ odpověděl jim. „Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,‘ a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné.“#Někt. rukopisy přidávají verš 21 Tento druh [démonů] nevychází jinak než skrze modlitbu a půst. (Marek 9:29)
Synové jsou svobodní
22Ještě když se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: „Syn člověka bude vydán do lidských rukou. 23Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen.“ Učedníci z toho byli zdrceni.
24Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně.#dosl. dvou drachem, tj. půl šekelu (Exod 30:13–16) „Váš učitel neplatí daně?“ ptali se.
25„Ale ano,“ odpověděl Petr.
Když pak přišel domů, Ježíš ho předešel otázkou: „Co myslíš, Šimone, od koho vybírají pozemští králové daně a poplatky? Od vlastních synů, anebo od cizích?“
26„Od cizích,“ odpověděl Petr.
„Synové jsou tedy svobodní!“ řekl mu Ježíš. 27„Ale abychom je neurazili, jdi k jezeru a nahoď udici. V ústech první chycené ryby najdeš peníz.#dosl. stater, peníz v hodnotě 4 drachem Ten vezmi a dej jim ho za mě i za sebe.“

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21