Jakub 2
B21

Jakub 2

2
Víra a předpojatost
1Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. 2Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? 3Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: „Posaď se prosím sem,“ ale tomu chudákovi řeknete: „Někde si stoupni nebo si sedni na zem“ – 4copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem?
5Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? 6Vy ale chudého klidně ponížíte! Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? 7Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni?
8Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: „Miluj svého bližního jako sám sebe,“#Lev 19:18 (Mat 5:44; 22:37–40) dobře děláte. 9Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky. 10Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. 11Tentýž, kdo řekl: „Necizolož,“ řekl také: „Nezabíjej.“#Exod 20:13–14; Deut 5:17–18 Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.
12Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. 13Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí.
Víra a skutky
14K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? 15Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe? 16Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude? 17Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
18Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. 19Ty věříš, že je jediný Bůh?#Deut 6:4 Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se! 20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?#někt. rukopisy mrtvá
21Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? 22Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! 23Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“#Gen 15:6 a byl označen za Božího přítele.#2.Let 20:7; Iza 41:8 24Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře.
25Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? 26Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21