Jakub 1
B21
1
1Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře.
Zkoušky a pokušení
2Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoli upadáte do různých zkoušek. 3Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. 4Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo.
5Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! 6Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. 7Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – 8člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý.
9Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení 10a bohatý ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. 11Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech.
12Blaze člověku, který prochází zkouškou! Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. 13Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. 14Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. 15Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hřích, když dospěje, plodí smrt.
16Nepleťte se, milovaní bratři! 17Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. 18Ze své vůle nás zplodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření.
Ryzí zbožnost
19Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. 20Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. 21Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.
22Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat! 23Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, 24ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. 25Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá! Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem.
26Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu. 27Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21