Izaiáš 14
B21
14
Jaký konec potkal tyrana!
1Hospodin se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí Izrael a dá jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí se k domu Jákobovu. 2Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v Hospodinově zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany.
3V den, kdy ti Hospodin dá odpočinout od tvé bolesti, od tvého trápení a těžké poroby, ve které jsi musel otročit, 4si zazpíváš tento posměšek o babylonském králi:
Jaký konec potkal tyrana!
Jeho hrůzovláda#podle Kum, LXX, Syr (MT je nesrozumitelný) skončila!
5Hospodin rozlámal hůl ničemů,
žezlo vladařů,
6jež zuřivě bilo národy
neustálými ranami,
jež vztekle vládlo nad lidmi
nelítostným soužením!
7Země užívá klid a mír,
veselý jásot všude zní.
8Cypřiše se z tebe radují
i libanonské cedry zpívají:
„Co jsi padl, nepovstal
žádný, kdo by do nás ťal!“
9V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení,
aby tě přivítalo, jakmile dorazíš.
Už kvůli tobě své mrtvé burcuje,
všechny někdejší zemské vladaře;
už nutí vstát z jejich trůnů
všechny krále národů.
10Ti všichni hlasem jediným
tě takto osloví:
„Tak už i ty jsi pozbyl sil –
jsi na tom stejně jako my!
11Tvá pýcha klesla do pekla
jako tvá pěkná muzika;
tvou postelí je hniloba
a červi jsou tvá přikrývka!“
12Jak jen jsi to spadl z nebe,
ty Zářný,#Vulgáta překládá: Lucifere (srov. Eze 28:13–17; Luk 10:18; 2.Pet 2:4; Zjev 12:7–10) synu Jitřenky!
Poražen jsi byl až na zem –
ty, jenž jsi srážel národy!
13Říkával sis přece v srdci:
„Vyšplhám se až k nebi,
nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším,
na Hoře setkávání se usadím,
na svazích severních;
14vyšplhám se až do oblačných výšin,
budu se rovnat s Nejvyšším.“
15Teď však až do pekla svržen jsi,
do jámy nejhlubší!
16Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím,
budou tě zkoumat pohledy:
„To je ten muž, který děsil zemi,
ten, který třásl říšemi?
17Ten, kdo pustošil celý svět,
kdo jeho města podvracel
a vězně domů nepouštěl?“
18Králové národů slavně pohřbeni,
každý ve své hrobce leží si.
19Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen
jako zavržená ratolest,#Tg: jako potracený plod
tak jako roucho zabitých,
mečem zohavených,
jako pošlapaná zdechlina
mezi kamení v jámě hozená.
20Nebudeš mít pohřeb jako ostatní,
neboť jsi svou zemi pustošil
a vraždil jsi svůj vlastní lid.
Ať navěky není památky
po tom zlém plemeni!
21Připravte jatka pro jeho syny,
ať jsou poraženi za otcovské viny,
ať už nevstanou, aby ovládali zemi,
ať už po světě svá města nešíří!
22Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin. 23Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů.
Ortel nad Asýrií
24Hospodin zástupů přísahá:
Co jsem zamýšlel, se stane,
co jsem rozhodl, to bude:
25Ve své zemi rozdrtím Asyřana,
na svých horách ho rozdupám.
Můj lid bude zbaven jeho jha,
jeho břemeno spadne z jejich ramena!
26Toto je rozhodnutí o celé zemi,
ruka vztažená na všechny národy.
27Hospodin zástupů rozhodl –
kdo mu zabrání?
Jeho ruka je vztažená –
kdo ji odvrátí?
Ortel nad Filištíny
28V roce, kdy zemřel král Achaz,#715 př. n. l. zazněl tento ortel:
29Neradujte se, vy všichni Filištíni,
že je zlomena hůl toho, kdo vás bil.
Z hadího plemene vzejde bazilišek,
jeho plodem bude jedovatý had.
30Nejchudší z chudých pastvu naleznou,
ubozí konečně v bezpečí spočinou,
tvůj kořen ale hladem umořím
a tvé pozůstatky pobiji.
31Kvílej, bráno, město, křič!
Všichni Filištíni ať se třesou strachy!
Od severu se valí vojsko jako dým,
nikdo nezaostává za jeho řadami.
32Co odpovědět poslům pohanů?
To, že Hospodin Sion založil –
tam jeho ubohý lid najde záštitu.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21