Galatským 1
B21

Galatským 1

1
1Pavel, apoštol (poslaný ne od lidí ani skrze člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých), 2a všichni bratři, kteří jsou se mnou,
církvím v Galacii:
3Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, 4který dal sám sebe za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce, 5jemuž buď sláva na věky věků. Amen.
Žádné jiné evangelium
6Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. 7Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. 8Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! 9Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!
10Chci si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jde o lidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem, nebyl bych Kristův služebník! 11Ujišťuji vás, bratři, že evangelium, které jsem kázal, není z člověka. 12Nemám je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista.
13Jistě jste slyšeli, jak jsem si počínal ještě jako stoupenec judaismu, jak nesmiřitelně jsem pronásledoval Boží církev a snažil se ji vyhladit. 14Ve svém národě jsem v judaismu předčil většinu svých vrstevníků, patřil jsem k nejhorlivějším stoupencům otcovských tradic.
15Bůh, který mě oddělil už v matčině lůně a povolal mě svou milostí, se ale rozhodl, 16že mi zjeví svého Syna, abych ho kázal mezi pohany. Nespěchal jsem se tehdy poradit s tělem a krví, 17ani jsem nešel do Jeruzaléma za těmi, kdo se stali apoštoly dříve než já, ale odešel jsem do Arábie a později se vrátil do Damašku.
18Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem.#dosl. Kéfou (Jan 1:42) Strávil jsem u něj dva týdny, 19ale s žádným jiným apoštolem jsem se nesetkal, kromě Jakuba, Pánova bratra. 20Bůh je mi svědek, že vám nepíšu žádnou lež!
21Poté jsem odešel do Sýrie a Kilikie. 22V judských církvích, které jsou v Kristu, mě osobně vůbec neznali. 23Slyšeli jen, že „náš dřívější pronásledovatel teď káže víru, kterou předtím potíral,“ 24a oslavovali kvůli mně Boha.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna


Zjisti více o Bible 21