Efeským 1
B21
1
1Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše,
svatým, kteří jsou v Efesu,#v Efesu v několika nejstarších rukopisech chybí (list měl zřejmě putovat i do jiných sborů, srov. Kol 4:16) věrným v Kristu Ježíši:
2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Chvála a sláva
3Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebesích! 4V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. 5Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. 6Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném!
7V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, 8kterou nás štědře zahrnul se vší moudrostí a prozíravostí. 9Ve své laskavosti nám dal poznat tajemství své vůle – předsevzal si, 10že až se naplní čas, uskuteční svůj plán a shromáždí všechno na nebi i na zemi do jednoty v Kristu. 11Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. 12My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou.
13V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého. 14Ten je závdavkem našeho dědictví: zaručuje, že Bůh vykoupí své vlastnictví. Chvála a sláva jemu!
Abyste ho znali
15Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, 16nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. 17Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. 18Kéž osvítí váš vnitřní zrak, abyste viděli, k jaké naději vás povolal, jak slavné je bohatství jeho dědictví mezi svatými 19a jak nepřekonatelně veliká je moc, jejímž mohutným vlivem působí vůči nám věřícím.
20Tuto moc dokázal na Kristu, když ho vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, 21vysoko nad každou vládu, mocnost, moc a panství i nad každé jméno, které se vyslovuje, ať už v tomto věku nebo v budoucím. 22Bůh „poddal všechno pod jeho nohy“#Žalm 8:7; 110:1 a jako hlavu všeho jej dal církvi, 23která je jeho tělem, totiž plností Toho, který naplňuje všechno ve všech.

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21