2 Tesalonickým 2
B21
2
Tajemství bezbožnosti
1A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, 2nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím,#dosl. duchem kázáním#dosl. slovem nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel. 3Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha. Musí se objevit ten bezbožník#někt. rukopisy hříšník a zatracenec, 4který se postaví na odpor a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá.#Dan 11:36 Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
5Nevzpomínáte si, jak jsem vám to říkal, když jsem byl ještě u vás? 6Víte, co mu dosud brání – smí se totiž objevit až v daný čas. 7Tajemství této bezbožnosti už ale působí; čeká jen na to, až zmizí ta překážka. 8Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu. 9Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. 10Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. 11Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. 12Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.
Stůjte pevně
13Za vás, bratři milovaní Pánem, však musíme stále děkovat Bohu. Ten vás od počátku#někt. rukopisy jako první vyvolil, abyste skrze posvěcení Duchem a víru v pravdu byli spaseni. 14Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista. 15A proto, bratři, stůjte pevně a držte se učení, které jsme vám předali, ať už ústně nebo dopisem.
16Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh, náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám daroval věčné potěšení a nádhernou naději, 17kéž potěší vaše srdce a posilní vás v každém dobrém skutku i slovu!

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s., Krocínovská 6, 160 00 Praha 6. Použito se svolením vydavatele. Všechna

Zjisti více o Bible 21