Logo YouVersion
Ikona vyhledávání

1 Samuel 8

8
Chceme krále!
1Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce#viz pozn. 1.Sam 7:6 v Izraeli své syny. 2Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. 3Nechodili však po cestách svého otce. Šlo jim o zisk, brali úplatky a překrucovali právo.
4Všichni stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. 5„Pohleď,“ řekli mu, „ty už jsi starý a tví synové nechodí po tvých cestách. Raději nám tedy ustanov krále, ať nás vede – tak je to přece u všech národů.“
6Když ale řekli: „Dej nám krále, ať nás vede,“ Samuelovi se to nelíbilo. Modlil se proto k Hospodinu 7a Hospodin Samuelovi řekl: „Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. 8Přesně jako se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes – když mě opouštěli a sloužili cizím bohům – tak se zachovali i k tobě. 9Proto je teď poslechni. Důrazně je ale varuj a vylož jim, jakým způsobem nad nimi bude král vládnout.“
10Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. 11„Toto je způsob, jakým nad vámi bude král vládnout,“ řekl. „Vezme vám syny, aby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho vozem. 12Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat jeho pole a sklízet jeho sklizeň a další pro něj budou vyrábět válečnou výzbroj a vozovou výstroj. 13Vezme vám dcery, aby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. 14Vezme vám nejlepší pole, vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. 15Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým komorníkům a dvořanům. 16Vezme si vaše služebníky i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek#podle LXX (MT: mládence) i vaše osly, aby pracovali pro něj. 17Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I vy sami nakonec budete jeho otroky. 18Přijde den, kdy budete naříkat, že jste se rozhodli pro krále, ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší.“
19Lid ale odmítl Samuele poslechnout. „Ne, ne!“ prohlásili. „Chceme mít nad sebou krále. 20Ať jsme jako všechny národy; ať nám vládne vlastní král, ať nás vede, ať za nás bojuje!“
21Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. 22„Poslechni je,“ odpověděl mu Hospodin; „ustanov jim krále.“
Samuel pak Izraelcům řekl: „Vraťte se všichni domů.“

YouVersion používá soubory cookie adaptované na vaše potřeby. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů

;