Genesis 1:3

Genesis 1:3 NUYNTPO

Anubanila-wala, na-God ni-yamayn, “Ba-lhalmbaarrang.” Nga yigaj, wu-lhalmbaarriyn.
NUYNTPO: Ana-Maṉngulg Ana-Wubiba -- Anu-gadhuwa Ana-lhaawu
Sdílet