उत्पत्ति 1
GCMB

उत्पत्ति 1

1
परमेश्‍वरजी स नेरो मु बनेबै ताँमैं
1ताँन् भन्दा ओंसों परमेश्‍वरजी मु नेरो पृथ्बी बनेइ।
2पृथ्‍बी छाबन् मुँ बिब था आसेल धै तोइ आरेल। मा ङ्युँइए फिर मिछु खैरिमल। धै परमेश्‍वरए प्ल्ह क्‍युए फिर स्‍युररिमल।
3झाइले परमेश्‍वरजी “मि म्रोंयाँरिगे” बिमा मि म्रोंयाँइ।#२ कोर ४:६ 4धै परमेश्‍वजी मि म्रोंबलाइ ङ्‍ह्‍योमा च बेल्‍ले छ्याँब मुँल। खीजी मि म्रोंब नेरो आम्रोंब स्‍यो-स्‍यो लइ। 5परमेश्‍वरजी मि म्रोंबने “त्‍हिंइ” बिइ, धै मिछु खैबने “म्‍हुँइसा” बिइ। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ओंसोंबै त्हिंइ मुँल।
6झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “क्‍युए म्‍हाँजोर क्ल्‍ह्‍यो घ्रि तरिगे, धै चइ क्‍यु ङ्हिंबाँ लरिगे,” बिमा 7परमेश्‍वरजी बनेसि च क्ल्‍ह्‍योए न्‍होंर्बै नेरो फिर्बै क्यु स्‍यो-स्‍यो लमिंमा छान् तयाइ। 8परमेश्‍वरजी च फिर्बै क्ल्‍ह्‍योने “मु” बिइ। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ङ्हिरोबै त्हिंइ मुँल।#२ पत्र ३:५
9झाइले परमेश्‍‍वरजी बिइ, “मुए न्‍होंर्बै क्यु क्ल्‍ह्‍यो घ्रिर खागु तयाद् धै ओबानो क्ल्‍ह्‍यो म्रोंयाद्।” बिमा छान् तयाइ। 10परमेश्‍वरजी ओबानो क्ल्‍ह्‍योने “पृथ्‍बी” बिइ, धै खागु तबै क्‍युने “मा ङ्युँइ” बिइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 11झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “सइ ट्हा-ट्हुमैं प्‍लु तबै रो-रोबै धुँमैं नेरो खें-खेंमैंन् पाह्रसि प्लु तबै सिंधुँमैं म्‍लोरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 12सइ ट्हा-ट्हुमैं प्‍लु तबै धुँमैं खें-खेंमैंन् पाह्रबै ल्हें खालर्बै प्लु तबै सिंधुँमैं म्‍लोमिंइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 13ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च सोंरोबै त्हिंइ मुँल।
14परमेश्‍वरजी धबै बिइ, “मुर त्‍हिंइ नेरो म्‍हुँइस फेलबर चारबै सैमैं तरिगे। चमैंइ चाडमैं, त्हिंइमैं, बर्षमैं फेलबै केमैं लरिगे, 15धै पृथ्बीर मि म्रोंल् लमिंबर च सैमैं मुर तरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 16झाइले परमेश्‍वरजी बेल्‍ले थेबै चारबै सै ङ्हिं बनेइ। थेबै चारबै सै त्हिंइर प्रेबै ल्हागिर नेरो च्‍योंबै चारबै सै म्हुँइँसर प्रेबर बनेइ। धै खीजी मुसारमैं या बनेइ। 17झाइले पृथ्बीर मि म्रोंन् लमिंबर 18त्हिंइ नेरो म्‍हुँइँसए फिर क्‍ल्‍हे तबर, धै मि म्रोंब नेरो मिछु खैब स्यो-स्यो लबर परमेश्‍वरजी च चारबै सैमैं मुर थेंमिंइ। खीजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल। 19ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च प्लिरोबै त्हिंइ मुँल।
20परमेश्‍वरजी बिइ, “क्‍युर सो प्ह्‍याबै सैमैंइ प्‍लिंरिगे धै नमेंमैं मुर प्‍हुररिगे।” 21छतसि मा ङ्युँइर थे-थेबै क्युर टिबै सैमैंइ प्लिंइ धै सर प्रबै स्यो-स्योबै सो प्ह्‍याबै ताँन् सैमैं नेरो प्ह्‍या प्‍ह्‍याबै नमेमैं या परमेश्‍वरजी बनेइ। झाइले परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा चमैं बेल्‍ले छ्याँब मुँल। 22झाइले परमेश्‍वरजी चमैंने “प्हारदै रोदै ल्हें तदै मा ङ्युँइर प्‍लिंदै ह्‍याद्। छलेन नमेंमैं या पृथ्बीर ल्हें तदै ह्‍यारिगे,” बिसि आशिक पिंइ। 23ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च ङ्‍हरोबै त्हिंइ मुँल।
24परमेश्‍वरजी बिइ, “पृथ्‍बीइ स्यो-स्योबै धिंर न्‍हबै खेदोमैं, सर फोइ क्ल्याँसि प्रबै प्हँलाँ-प्हुँलुँमैं नेरो क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं या तरिगे,” बिमा छान् तयाइ। 25परमेश्‍वरजी स्यो-स्योबै क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं, स्यो-स्योबै धिंर न्‍हबै खेदोमैं नेरो स्यो-स्योबै फोइ क्ल्याँसि सर प्रबै प्हलाँ-प्हुलुँमैं बनेइ। धै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा च छ्याँब मुँल।
26धबै परमेश्‍वरजी बिइ, “तारे म्‍हि ङ्यो धोंन् तब ङ्यो धोंन् ब्योंब बनेले। चमैंइ मा ङ्युँइर्बै ताँगमैं मुर्बै नमेंमैं, क्ह्‍योंर्बै खेदोमैं नेरो सर प्रबै ताँन् सैमैं फिर क्‍ल्‍हे लरिगे।”#१ कोर ११:७
27छतसि परमेश्‍वरजी म्हिलाइ ह्रोंस् धोंन् तब बनेइ,
खीजी चमैं ह्रोंस धोंन् ब्योंब बनेइ।
छले मुँयुँ नेरो च्हमिरि ङ्हिंना-ङ्हिंन् खीजी बनेइ। #मत्ती १९:४; मर्क १०:६
28परमेश्‍वरजी चमैंने आशिक पिंसि बिइ, “प्हारदै रोदै ल्हें तदै ह्‍याद्। पृथ्बीर प्लिंदै चए फिर क्‍ल्‍हे लदै ह्‍याद्। मा ङ्युँर्बै ताँगमैं, मुर्बै नमेमैं नेरो ह्‍युलर्बै ताँन् सो प्ह्‍याबै सैमैं फिर्बै क्ल्हे तद्।” #उत ५:१-२
29झाइले परमेश्‍वरजी बिइ, “ङ्‍ह्‍योद्! क्हेमैंए चबै सै तरिगे बिसि पृथ्‍बीर्बै ताँन् प्‍लु पिंबै धुँमैं नेरो रोर्न प्‍लु तबै ताँन् सिंधुँमैं ङइ पिंम्। 30पृथ्‍बीर्बै ताँन् खेदोमैं, मुर्बै ताँन् नमेमैं नेरो सर प्रबै ताँन् सो प्ह्‍याबै सैमैंइ चबै ल्हागिर ङइ प्याँ पिंमैं पिंम्,” बिमा छान् तयाइ। 31ह्रोंसजी बनेबै तोन्दोंरि सै परमेश्‍वरजी ङ्ह्‍योमा बेल्‍ले छ्याँब मुँल। ङेसा तइ धै न्‍हाँग तइ, च टुरोबै त्हिंइ मुँल।