MATEO 2
AMANNT
2
Talik ta ilaw te pꞌijil winketik
1Te Jesuse ayin ta jtejklum Belen ta estado yuꞌun Judea. Jaꞌ rey a te Herodese. Julik tal ta Jerusalen te pꞌijil winketike te talemik ta slokꞌib kꞌajkꞌale. 2Jul sjojkꞌoyik:
—¿Ba ay te rey yuꞌun te juriyoetik te ayinemixe? Yuꞌun ay la kiltik a lokꞌ tal ekꞌ. Jaꞌ yuꞌun tal kalbetik kola yal —xchiik.
3Kꞌalal la yaꞌiy te rey Herodese, toj cham a yaꞌiy sok spisil te machꞌatik ayik ta Jerusalene. 4Te reye la yakꞌ tal ta ikꞌel te statal-saserdoteetike sok te maestroetik yuꞌun te mantaliletike. La sjojkꞌolanbe ba luwaril te ya xꞌayin te Cristoe. 5Jich a yalik:
—Ta Belen te ay ta estado yuꞌun Judea. Jich tsꞌibabil jilel yuꞌun te jꞌalwanej yuꞌun te Diose:
6“Te jaꞌat Belen te ayat ta slum Judea, ma chꞌinuk akꞌoplal kꞌoemat ta stojol stataletik ta slum Judea. Porke teꞌ me ya xꞌlok tal jtul jtsobawanej yuꞌun te jtejklum Israele”, xchi me —xchiik.
7Jich te Herodese mukul nax a yikꞌ tal te pꞌijil winketike y la sjojkꞌobe lek te tut ora chiknaj te ekꞌe. 8Jich la stikon bael ta Belen, y la yaltalanbe bael:
—Baanik ta Belen. Jojkꞌoyaik lek ba ay te alale. Teme la ataike, ya me xkꞌax awalbikon. Yuꞌun ya me xba kalbe kolayal ekꞌa —xchi.
9Te kꞌalal laj yaꞌiybeyik sluwaril skꞌop te reye, bajtik tsꞌiin te pꞌijil winketike. Te ekꞌ te la yilik tal ta slumalike nail ay kꞌa yuꞌunik. Teꞌ kꞌo komuk a te luwar te ba ay te alale. 10Te kꞌalal la yilik te ekꞌe, ben kontentoik yuꞌun. 11Jich a ochik tsꞌin te ba nae, y la yilik te alale sok te smeꞌe, jaꞌ te xMariae. La skꞌejan sbaik ta stojol, y la sjeꞌ te stutik yuꞌunike. La yaꞌbeyik smajtan: oro sok pom y sok mirra.
12Te kꞌalal laj sujtik bael ta slumalike maꞌ kꞌaxikix a te ba ay te Herodese, yuꞌun albot ta xwayuchik yuꞌun te Diose te makꞌ xkꞌaxikix teꞌae. Jich yan beix a laj sujtik bael a.
Anik bael ta Egipto
13Te kꞌalal sujtikix bael a te pꞌijil winketike, te Josee la yil ta xwayuch jtul chꞌul ángel yuꞌun te Kajwaltike. Jich a albot yuꞌun:
—Jajchan, ikꞌa bael te alale sok te smeꞌe. Anan bael ta Egipto. Teꞌ me xꞌanat a jaꞌto teme la kalbeyat xane, yuꞌun te Herodese ya xba sle yuꞌun ya smil te alale —xchi.
14Jich a jajch te Josee, la yikꞌ bael te alale sok te smeꞌe. Ta ajkꞌubal a beenik bael ta Egipto. 15Teꞌ ayik a jaꞌ to te cham te Herodese. Jicha kꞌot ta pasel te tut yaloj te Kajwaltike ta skuenta te jꞌalwanej yuꞌune: “Ta Egipto la kikꞌ tal te jnichꞌane”, te xchie.
Te Herodese la yakꞌ ta milel te alaletike
16Kꞌalal la snaꞌ te Herodese te loꞌlayot yuꞌun te pꞌijil winketike, ma jtebuk a ilin yuꞌun. La yal mantal te ya xba milek spisil te chꞌin kermetike te chebcheb jabil yaꞌbilalike sok te ma to xlokꞌ cheb jaꞌbil yaꞌbilalike te ayik ta Belen sok ta sjoylejal. Jaꞌ a snaꞌik te tut ora albot yuꞌun te pꞌijil winketike. 17Jich a kꞌot ta pasel te tut tsꞌibabil jilel yuꞌun te jꞌalwanej yuꞌun Dios te Jeremias sbiile:
18“Ta jtejklum Rama aꞌiyot skꞌop te machꞌatik yipalik ta okꞌel sok ta ajkꞌan sok ajtal-oꞌtan. Jaꞌ te xRaquel te yipal ta okꞌel yuꞌun te yuntikile. Maꞌyuk tut ya xmukub xan yoꞌtan, yuꞌun chamix te yuntikile”, te xchie.
19Te kꞌalal chamix a te Herodese, ay jtul chꞌul ángel yuꞌun te Kajwaltike la yil ta xwayuch te Josee te kꞌalal ay to ta Egipto ae. Jich a yalbe:
20—Jajchan, ikꞌa bael te alale sok te smeꞌe. Sujtan bael ta slum Israel, yuꞌun chamix te machꞌa kꞌan smil te alale —xchi.
21Jicha jajch te Josee, la yikꞌ bael te alale sok te smeꞌe, bajt ta slum Israel. 22Te kꞌalal la yaꞌiy te Josee te jaꞌ gobiernoix a te Arquelaoe te jil ta sjelol te state te Herodes sbiile, xiꞌ yuꞌun te ya xbajt teꞌae. Sok te tuti albot xan ta xwayuch yuꞌun Dios, jicha bajt ta estado yuꞌun Galilea. 23Teꞌ kꞌo kuxuyinuk a te ba jtejklum Nazaret. Jich a kꞌot ta pasel te tut yalojlan te jꞌalwanej yuꞌun Dios te jaꞌ Jesus Nazaret ya xkꞌot te sbiile.