CHĀNGHRIN 1
ANALBSI
1
Asapavān Kuhsem Ru Iolna Ni
1Chānghrin Asapavān tuwng dolti ru pavān isem vapaṭhun thung,#John 1.1 2dolti to vahlam vadu̱ inemāng varuh tuwng amnu̱, tuthal ajọng to piisọpah tuwng amcha; tuthal Asapavān Paṭhathi to du̱ athāha amcha. 3Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Avār va am vahso”; tuthal avār to amcha.#2 Kor 4.6 4Tuthal Asapavān tuwng avār to iṭhapah tuwng vathival; tuthal Asapavān tuwng avār to ijọng thungki vapaṭiingval. 5Asapavān tuwng avār to Athu̱n dọnu̱, tuthal ijọng to Sān vadọval. Tuthal kahlu ru jọng amnu̱, amato varowlsah na ni athuwcha.
6Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Du̱ thung tuwng molpom va am vahso tuthal molpom tuwng du̱ to adinso apaṭiingsom vahso.” 7Tuthal Asapavān tuwng molpom to semnu̱ tuthal du̱ to molpom athā ru molpom nanha vapaṭiing somval. Tuthal amato atatuwng thuwcha. 8Tuthal Asapavān tuwng molpom athā to Pavān vadọval. Tuthal kahlu ru jọng amcha, amato nikhu vāhnọh na athuwcha.#2 Pet 3.5
9Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Pavān nan iam du̱ hinto hmun akheh bah thung kohkheh vāipakung vah jeso, tuthal pām iṭung to vāi palār vahso.” Tuthal amato atatuwng thuwcha. 10Asapavān tuwng pām iṭung to Dolti dọnu̱, tuthal kohkheh ikung du̱ hinto Adingpi vadọval. Tuthal Asapavān tuwng amato iṭhatuwng vathival. 11Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Dolti thung tuwng thinghna hlunghna, vachu ichuhrang thingbol hlungbol, tuthal thingchu hlungchu hinto ama amaki vachah vachah ahang hmu̱ng vah jeso.” Tuthal amato atatuwng thuwcha. 12Dolti thung tuwng thinghna hlunghna, vachu ichuhrang thingbol hlungbol, tuthal thingchu hlungchu hinto vachah vachah tuwng ahang hmu̱ngcha. Tuthal Asapavān tuwng amato iṭha tuwng vathival. 13Tuthal kahlu ru jọng amnu̱, amato nikhu vāthumna athuwcha.
14Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Sān ru athu̱n piiṭiing hrang pavān thung avār va am vahso; tuthal sān ru athu̱n to kumṭha piidangna tuthal nikhu hinru kum piidangna vāthuw vah jeso, 15tuthal ama hinto dolti ha avār ipehrang ru pavān ha avār ipehrang vāthuw vah jeso.” Tuthal amato atatuwng thuwcha. 16Tuthal Asapavān tuwng avār piihol ahnọ semnu̱, piihol hlah avār to athu̱n thin piithunu̱ tuthal isọn hlah avār to sān thin vāpathuval; Asapavān tuwng bu̱ṭhọ hin joso vasem val. 17Tuthal Asapavān tuwng ama hinto dolti ha avār ipehrang, 18athu̱n ru sān piiam hrang, tuthal ajọng thungki avār to piiṭiing hrang pavān thung vapa am valje. Tuthal Asapavān tuwng amato iṭha tuwng vathival. 19Tuthal kahlu ru jọng amnu̱, nikhu vāpalih na athuwcha.
20Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Du̱ tuwng ihring kuhsem lām hinto apaṭhing vahso, tuthal paha hin tuwng pavān len dolti athā ha vajuwng vah jeso.” 21Tutuwng Asapavān tuwng adingpi sa piihol hinru hringnu̱ ihno du̱thung iam pakheh pakheh ki kuhsem hinru vapaṭha isuwn paha pakheh pakheh hinto vasem valje. Tuthal Asapavān tuwng amato iṭhatuwng vathival. 22Tuthal Asapavān tuwng vakuhsem hinto phowl pejenu̱, dọnu̱, “ Vachu hinnu̱ vapungkhin tuthal adingpi thungki du̱ to vadim khin, tuthal paha hinto dolti thung vapung vah jeso.” 23Tuthal kahlu ru jọng amnu̱, nikhu vāpangah na athuwcha.
24Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Dolti thungki pakheh pakheh ihring kuhsem vathuw vah jeso: dolti ki donkhāl hin ru vapoha isown donkhāl hin tuthal sa hinto pakheh pakheh va am vah jeso.” Tuthal amato atatuwng thuwcha. 25Tuthal Asapavān tuwng dolti ki sa hinru donkhāl hin tuthal dolti len vapoha isown donkhāl hin to ama ama hinki vachah thal iṭong vasem valje. Tuthal Asapavān tuwng amato iṭha tuwng vathival.
26Amathalte Asapavān tuwng dọnu̱, “Anihin tuwng mito nahmel hin pahol hin sinso, anihin nghe nghe tuwng semhin chaka; tuthal ama hin tuwng adingpi thung iam hnga hin, pavān thung iam paha hin, donkhāl hin, dolti thung vapoha isown dahki makhe hin len vapāl vah jeso.”#1 Kor 11.7 27Tutuwng Asapavān tuwng amaki vahmel nghe nghejeh tuwng mito vasemval; sinnu̱ ru sinpa to vasem valje.#Chāng 5.1-2; Mat 19.4; Mark 10.6; Kol 3.10; Jakob 3.9 28Tuthal Asapavān tuwng ama hinto phowl pejenu̱ tuthal vaku̱ng hin dọnu̱, “Thara vani hinnu̱ vapungkhin, tuthal dolti to vadim hinnu̱ suh apaṭhākhin; tuthal adingpi thung iam ngha hin, pavān thung iam paha hin, tuthal dolti thung hringnu̱ iam powki makhe len vapāl khin.” 29Tuthal Asapavān tuwng dọnu̱, “Asukhin, dolti vāpumthu thung iam vachu ivihrang thingbol hlungbol vāpumthu aku̱ng hahin āpeval hin ning; nang hin tuwng ama hinto ichāhrang āpathu chakhin. 30Tuthal dolti thung iam saki makhe hinru pavān ha iam paha hinki makhe, tuthal dolti thung vapoha isown donkhāl ki makhe ru vāphu̱w iam dahki makhe hin ku̱ng vāhna iam thingbol ki makhe to ichāhrang tuwng kapeh val.” Tuthal amato atatuwng thuwcha. 31Tuthal Asapavān tuwng vanasem dah vāpumthu to vasuh te ohrangma iṭha tuwng vathival. Tuthal kahlu ru jọng amnu̱, nikhu vātaruh na athuwcha.

Anal (Pakan) Naga CL Bible © Bible Society of India, 2015.

Més informació sobre ITHIING THIMBU - BSI