Apocripha (MacGriogair) 1860 (MacGAP)

Gàidhlig [Scots Gaelic]

Lees Hierdie Weergawe: Apocripha (MacGriogair) 1860

Apocripha MacGriogair 1860

Chaidh an Apocripha eadar-theangachadh dhan Ghàidhlig leis an t-Urr. Alasdair MacGriogair (1806-1881) o Inbhir Nis. Thogadh MacGriogair san Eilean Sgitheanach, agus aig àm an eadar-theangachaidh bha e na mhinistear air an Eaglais an Iar, Inbhir Nis. Air tùs chaidh 250 leth-bhreac a chlò-bhualadh le Strangeways and Walden, 28 Sràid aʼ Chaisteil, Lunnainn ann an 1860. Anns aʼ chlò-bhualadh tùsail bha gach earrainn aʼ tòiseachadh air loidhne ùr, agus bha aʼ chiad litir de gach caibdeal ann an litrichean mòra, leis aʼ chiad litir na litir sònraichte mòr.

Bha an Apocripha Gàidhlig seo air a bharantachadh leis an eòlaiche-chànan Louis Lucien Bonaparte (1813-1891), mac bràthair Napoleòn Bonaparte. Ghluais Louis Lucien Bonaparte gu Lunnainn ann am meadhan an naoidheamh-linn-deug, tràth anns na leth-cheudan, aʼ stèidheachadh a dhachaidh aig 6-8 Barraid Norfolk, Bayswater, Lunnainn. Bha e fileanta ann an Eadailtis, Fraingis, Spàinntis, Beurla agus Basgais, agus thàinig e gu bhith na bhall gnìomhach den Chomann Eòlais-Chànan. Bha ùidh sònraichte aige ann am mion-chànain. Phàigh e airson mòran eadar-theangachaidhean de chuibhreannan den Bhìoball agus tecstan spioradail eile, mar eiseimplear ann an Gàidhlig, Albais, agus Frangais Ghearnsaidh agus dual-chainntean Beurla, o sgìrean mar aʼ Chòrn agus Dorset. Shiubhal Bonaparte a dhʼInbhir Nis a choinneachadh MacGriogair a dhʼ aona-ghnothaich airson barantachadh an eadar-theangachadh seo.

Leth-bhreac Didseatach

Chaidh an Apocripha seo a chuir ann an cruth didseatach airson Comann Bhìoball na h-Alba, leis aʼ Chomann Bhìoball Bhreatannach is Chèin, o leth-bhreac tùsail o thasglann a Chomainn. Chaidh a chuir ann an riochd didseatach le taic bho MissionAssist san Damhair 2016 mar phàirt de phròiseact airson tecstan Gàidhlig a chuir ann an riochd didseatach airson Comann Bhìoball na h-Alba.

© Comann Bhìoball na h-Alba 2017

Scots Gaelic Apocrypha 1860

The Scots Gaelic Apocrypha was translated by Rev Alexander MacGregor (1806-1881) of Inverness. MacGregor had been raised in the Isle of Skye, but at the time when he translated the Apocrypha, was the minister of West Church, Inverness. Originally 250 copies of the Apocrypha were published by Strangeways and Walden of 28 Castle Street in London in 1860. In the original print each verse is set on a new line, and the first word of each chapter was in capital letters, with the first letter as a large capital.

The Scots Gaelic Apocrypha was commissioned by the philologist Louis Lucien Bonaparte (1813-1891), a nephew of Napoléon Bonaparte. Louis Lucien Bonaparte moved to London in the early 1850s setting up home at 6-8 Norfolk Terrace, Bayswater, London. He was fluent in Italian, French, Spanish, English and Basque and became an active member of the Philological Society. Bonaparte was particularly interested in minority languages. He would pay for the printing of many translations of portions of the Bible that he commissioned, for example in Scots Gaelic, Lowland Scots, Guernsey French and other languages and English dialects including Cornish and Dorset dialects. Bonaparte travelled to Inverness especially to meet with MacGregor in order to commission this translation.

Digital Edition

This Apocrypha was digitised for the Scottish Bible Society (SBS) by the British and Foreign Bible Society (BFBS) from an original copy in their archives. It was digitised with the help of MissionAssist in October 2016. It is part of a project to digitise biblical texts in Scots Gaelic for the Scottish Bible Society.

© Scottish Bible Society 2017

Uitgewer

Comann Bhìoball na h‑Alba (Scottish Bible Society)

Ander Weergawes van Die Publiseerder

Am Bìoball Gàidhlig 1992Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig 2017An Tiomnadh Nuadh anns an Eadar-Theangachadh Ùr Gàidhlig 2017Apocripha (MacGriogair) 1860Laoidhean o na Sgriobtaran Naomha 1987Sailm Dhaibhidh 1694 (Seanadh Earra-ghàidheal)Tiomnadh Nuadh (MacEachen) 1875

Beskikbare Weergawes

Totale Weergawes:2,001
Totale Tale:1,357

Maak hierdie Bybelweergawe jou keuse

Kleurmerk of Boekmerk jou gunsteling verse, maak Versbeelde wat jy kan deel, en maak notas by Bybelgedeeltes, wat jy as aanhegsel kan gebruik vir privaat of openbare gebruik.

Skep Jou Gratis Rekening

Gratis Leesplanne en Oordenkings

Bybelplanne help jou om elke dag in God se Woord te delf, 'n kort stukkie op 'n keer.

Deursoek Al die Leesplanne

Laai die Gratis Bybel Toep af

Mense by die miljoene gebruik die Bible App™ om God se Woord deel van hul daaglikse lewens te maak. Laai die gratis toep af om toegang tot jou boekmerke, notas en leesplanne van enige plek af te verkry. Geniet honderde weergawes, insluitende klank, alles op jou mobiele toestel.