MATTHÉÜS 16
AFR53
16
Die suurdeeg van die Fariseërs.
(Mk. 8:11-21.)
1EN #Mt. 12:38die Fariseërs en Sadduseërs het nader gekom om Hom te versoek en het Hom gevra om hulle 'n teken uit die hemel te laat sien.
2Maar Hy antwoord en sê vir hulle: #Lk. 12:54-56In die aand sê julle: Mooi weer, want die lug is rooi.
3En in die môre: Stormweer vandag, want die lug is donkerrooi. Geveinsdes, julle weet wel om die voorkoms van die lug te onderskei, en kan julle nie die tekens van die tye onderskei nie?
4 # Mt. 12:39 'n Slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van Jona, die profeet. En Hy het hulle verlaat en weggegaan.
5En toe sy dissipels na die oorkant gegaan het, het hulle vergeet om brode saam te neem.
6Daarop sê Jesus vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die #I Kor. 5:6,7; Gal. 5:9suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs.
7En hulle het onder mekaar geredeneer en gesê: Dit is omdat ons geen brode saamgeneem het nie.
8Maar Jesus het dit opgemerk en vir hulle gesê: Wat redeneer julle onder mekaar, kleingelowiges, dat julle geen brode saamgeneem het nie?
9Begryp julle nog nie, en onthou julle nie #Mt. 14:17,21die vyf brode van die vyfduisend, en hoeveel #Mt. 14:20mandjiesvol julle opgetel het nie?
10Of #Mt. 15:34,38die sewe brode van die vierduisend, en hoeveel #Mt. 15:37mandjiesvol julle opgetel het nie?
11Hoe is dit dat julle nie begryp dat Ek nie in verband met brood vir julle gesê het om op te pas vir die suurdeeg van die Fariseërs en Sadduseërs nie?
12Toe het hulle begryp dat Hy nie gesê het dat hulle moes oppas vir die suurdeeg van die brood nie, maar vir die leer van die Fariseërs en Sadduseërs.
Die belydenis van Petrus.
(Mk. 8:27-33; Lk. 9:18-22; Joh. 6:66-69.)
13 # Tot vers 16: Mk. 8:27-29; Lk. 9:18-20 EN toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filíppi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is?
14En hulle antwoord: Sommige #Mt. 14:2; Mk. 6:14Johannes die Doper, en sommige #Mk. 6:15; Lk. 9:8Elía, en ander Jeremia of een van die profete.
15Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek?
16En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, #Mt. 14:33die Seun van #Joh. 6:69die lewende God.
17Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, #Joh. 1:43; 21:15,16,17Simon Bar-Jona, want #Gal. 1:16vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.
18En Ek sê ook vir jou: Jy is #Mt. 10:2; Joh. 1:43Petrus, en #Efés. 2:20op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en #Jes. 38:10die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie.
19En Ek sal jou #Jes. 22:22; Openb. 3:7die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en #Mt. 18:18; Joh. 20:23; I Kor. 5:4wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.
20 # Mk. 8:30; Lk. 9:21 Daarop het Hy sy dissipels bevel gegee dat hulle vir niemand moes sê dat Hy Jesus die Christus is nie.
21Van toe af het Jesus begin #Tot vers 28: Mk. 8:31-9:1; Lk. 9:22-27om sy dissipels te toon dat #Mt. 20:18Hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly, en gedood en #Mt. 27:63op die derde dag opgewek word.
22Toe neem Petrus Hom opsy en begin Hom bestraf en sê: Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!
23Maar Hy het omgedraai en vir Petrus gesê: Gaan weg agter My, Satan! Jy is vir My 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van die mense.
Die opneem van die kruis.
(Mk. 8:34; 9:1; Lk. 9:23-27.)
24TOE sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en #Mt. 10:38sy kruis opneem en My volg.
25Want #Mt. 10:39elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.
26Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel?
27Want #Dan. 7:13; Mt. 24:30; 25:31; 26:64die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.
28Voorwaar Ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die #Joh. 8:52dood sekerlik nie sal smaak #Mt. 23:36; 24:34voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953