SAGARÍA 1
AFR53

SAGARÍA 1

1
Die profeet spoor die Jode tot bekering aan.
1 # Hag. 2:1,10 IN die agtste maand, #Hag. 1:1in die tweede jaar van Daríus, het die woord van die Here gekom tot Sagaría, die seun van Berégja, die seun van #Neh. 12:4,16Iddo, die profeet, en gesê:
2Die Here was baie vertoornd op julle vaders.
3So moet jy dan aan hulle sê: So spreek die Here van die leërskare: #Mal. 3:7Keer terug na My, spreek die Here van die leërskare, en Ek sal na julle terugkeer, sê die Here van die leërskare.
4 # Ps. 78:8 Moenie soos julle vaders wees nie, #II Kron. 36:15,16tot wie die vroeëre profete geroep en gesê het: So sê die Here van die leërskare: Bekeer julle tog van julle bose weë en julle bose werke; maar hulle het nie gehoor en na My nie geluister nie, spreek die Here.
5Julle vaders — waar is hulle? En sal die profete vir ewig lewe?
6 # Mt. 24:35 Maar my woorde en my insettinge wat Ek my knegte, die profete, beveel het, het dit julle vaders nie ingehaal nie, sodat hulle tot inkeer gekom en gesê het: #Klaagl. 2:17Soos die Here van die leërskare Hom voorgeneem het om aan ons te doen ooreenkomstig ons #Jer. 35:15; Eség. 36:31weë en ons werke, so het Hy met ons gedoen?
Eerste gesig: die perde.
7OP die vier-en-twintigste dag van die elfde maand, dit is die maand Sebat, in die tweede jaar van Daríus, het die woord van die Here tot die profeet Sagaría, die seun van Berégja, die seun van Iddo, gekom en gesê:
8Ek het in die nag 'n gesig gesien — daar was #Jos. 5:13; Dan. 9:21'n man #Openb. 6:4wat op 'n bruin perd ry, en hy het gestaan tussen die mirtebome wat in die diepte was; en agter hom was daar #Sag. 6:2-7bruin, vos en wit perde.
9Toe sê ek: Wat beteken dit, my heer? En #Sag. 1:9,13,14; 2:3; 4:1,4,5; 5:5,10; 6:4die engel wat met my gespreek het, antwoord my: Ek sal jou toon wat dit beteken.
10En die man wat tussen die mirtebome gestaan het, het aangehef en gesê: Dit is hulle wat die Here gestuur het om die aarde te deurkruis.
11Daarop het hulle die Engel van die Here, wat tussen die mirtebome gestaan het, toegespreek en gesê: Ons het die aarde deurkruis, en kyk, die ganse aarde is stil en rustig.
12Daarop het die Engel van die Here aangehef en gesê: Here van die leërskare, #Háb. 2:6; Openb. 6:10hoe lank nog bly U sonder ontferming oor Jerusalem en oor die stede van Juda #Mal. 1:4waarop U alreeds #Jer. 25:11; Sag. 7:5sewentig jaar vertoornd was?
13Toe antwoord die Here die engel wat met my gespreek #Jer. 29:10het, goeie woorde, troosvolle woorde.
14Daarop sê die engel wat met my gespreek het: Roep en sê: So spreek die Here van die leërskare: #Joël 2:18; Sag. 8:2Ek ywer oor Jerusalem en oor Sion met 'n groot ywer;
15maar Ek is grootliks vertoornd oor #Amos 6:1die sorglose nasies wat, terwyl Ek 'n weinig vertoornd was, #Jes. 47:6die onheil aangehelp het.
16Daarom, so sê die Here: Ek wend My met ontferming tot Jerusalem; #Esra 6:14,15; Sag. 4:9my huis sal daarin gebou word, spreek die Here van die leërskare, en #Jer. 31:39; Eség. 47:3'n meetsnoer oor Jerusalem gespan word.
17Roep verder en sê: So spreek die Here van die leërskare: My stede sal weer oorstroom wees van goeie dinge, en #Jes. 51:3die Here sal Sion weer vertroos, en #Sag. 2:12Hy sal Jerusalem weer verkies.
Tweede gesig: die horings en die smede.
18EN ek het my oë opgeslaan en gekyk — #Dan. 8:3,8; 9:21daar was vier horings.
19Toe sê ek aan #Sag. 1:9,13,14; 2:3; 4:1,4,5; 5:5,10; 6:4die engel wat met my gespreek het: Wat beteken dit? En hy antwoord my: #Esra 4:1,4,7; 5:3Dit is die horings wat Juda, Israel en Jerusalem verstrooi het.
20Daarop toon die Here my vier smede.
21Toe sê ek: Wat kom hulle maak? En Hy antwoord en sê: Dit is die horings wat Juda só verstrooi het dat niemand sy hoof opgehef het nie; maar hierdie manne het gekom om hulle skrik aan te jaag, om die horings van die nasies neer te werp #Ps. 75:5,6wat die horing teen die land van Juda opgesteek het om dit te verstrooi.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953