ROMEINE 12
AFR53

ROMEINE 12

12
Toewyding aan God. Ootmoed en getrouheid in die gebruik van sy gawes.
1EK #I Kor. 1:10; II Kor. 10:1vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, #Rom. 6:13dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer — dit is julle redelike godsdiens.
2En word nie #I Joh. 2:15aan hierdie wêreld #I Petr. 1:14gelykvormig nie, maar word verander deur #Tit. 3:5die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan #Efés. 5:10,17beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte #I Thes. 4:3wil van God is.
3Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, #I Kor. 4:6dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie; maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees #Efés. 4:7na die maat van geloof #I Kor. 7:17soos God dit aan elkeen toebedeel het.
4 # I Kor. 12:12; Efés. 4:4,16 Want soos ons in een liggaam baie lede het en die lede nie almal dieselfde werking het nie,
5so is ons almal saam #Joh. 17:21; I Kor. 6:15; 12:20,27; Efés. 1:23een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik #Efés. 4:25lede van mekaar.
6En #I Kor. 12:4ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
7is dit #Hand. 2:18profesie, na die maat van die geloof; of bediening, in die werk van bediening; of wie leer, in die lering;
8of wie vermaan, in die vermaning; wie uitdeel, in opregtheid; wie 'n voorganger is, met ywer; wie barmhartigheid bewys, met blymoedigheid.
Liefde, vurigheid, nederigheid, weldadigheid.
9LAAT die liefde ongeveins wees; verafsku wat sleg is; hang die goeie aan;
10wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde; die een moet die ander voorgaan in eerbetoning;
11wees nie traag in die ywer nie; wees vurig van gees; dien die Here;
12verbly julle in die hoop; wees geduldig in die verdrukking; #Lk. 18:1volhard in die gebed.
13 # I Kor. 16:10; II Kor. 9:1,12; Gal. 2:10 Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges; streef na gasvryheid;
14 # Mt. 5:44 seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie;
15wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween;
16wees #Rom. 15:5eensgesind onder mekaar; #Ps. 131:1moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige; #Spr. 3:7; Rom. 11:25moenie eiewys wees nie;
17 # Mt. 5:39 vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; #II Kor. 8:21bedink wat goed is voor alle mense;
18as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, #Mk. 9:50leef in vrede met alle mense.
19 # Lev. 19:18 Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: #Deut. 32:35; Hebr. 10:30Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here.
20 # Spr. 25:21,22 As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop.
21Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953