NÚMERI 33
AFR53

NÚMERI 33

33
Trekke en staanplekke van Israel, van Egipte af tot in Kanaän.
1DIT is die trekke van die kinders van Israel wat uit Egipteland uitgetrek het volgens hulle leërafdelings, onder leiding van Moses en Aäron.
2Volgens die bevel van die Here het Moses die plekke opgeskrywe vanwaar hulle van plek tot plek verder getrek het; en dit is hulle plekke vanwaar hulle al verder getrek het.
3Hulle #Ex. 12:37het van Raämses af opgebreek #Ex. 12:2; 13:4in die eerste maand, op die vyftiende dag van die eerste maand; op die dag ná die pasga het die kinders van Israel #Ex. 14:8deur 'n hoë hand voor die oë van al die Egiptenaars uitgetrek,
4terwyl die Egiptenaars besig was om dié te begrawe #Ex. 12:29wat die Here onder hulle verslaan het, al die eersgeborenes; #Ex. 12:12; Jes. 19:1ook het die Here aan hulle gode strafgerigte voltrek.
5Toe die kinders van Israel van Raämses af opgebreek het, het hulle laer opgeslaan in #Ex. 12:37Sukkot.
6En hulle het van Sukkot af opgebreek en laer opgeslaan in #Ex. 13:20Etam wat aan die kant van die woestyn lê.
7En hulle het van Etam af opgebreek en weggedraai na #Ex. 14:2,9Pi-Hágirot wat oos van #Ex. 14:2,9Baäl-Sefon lê; en hulle het laer opgeslaan voor #Ex. 14:2,9Migdol.
8En hulle het van Pi-Hágirot af opgebreek en #Ex. 14:22dwarsdeur die see gegaan na die woestyn toe; en hulle #Ex. 15:22,23het drie dagreise ver die woestyn van Etam ingetrek en laer opgeslaan in Mara.
9En hulle het van Mara af opgebreek en by #Ex. 15:27Elim gekom; en in Elim was twaalf waterfonteine en sewentig palmbome, en hulle het daar laer opgeslaan.
10En hulle het van Elim af opgebreek en laer opgeslaan by die Skelfsee.
11En hulle het van die Skelfsee af opgebreek en laer opgeslaan in #Ex. 16:1die woestyn Sin.
12En hulle het uit die woestyn Sin opgebreek en laer opgeslaan in Dofka.
13En hulle het van Dofka af opgebreek en laer opgeslaan in Alus.
14En hulle het van Alus af opgebreek en laer opgeslaan in #Ex. 17:1Ráfidim; maar daar was geen water vir die volk om te drink nie.
15En hulle het van Ráfidim af opgebreek en laer opgeslaan in #Ex. 19:1,2die woestyn Sinai.
16En hulle het uit die woestyn Sinai opgebreek en laer opgeslaan in Kibrot-Hattáäwa.
17En hulle het van Kibrot-Hattáäwa af opgebreek en laer opgeslaan in #Núm. 11:35Háserot.
18En hulle #Núm. 12:16het van Háserot af opgebreek en laer opgeslaan in Ritma.
19En hulle het van Ritma af opgebreek en laer opgeslaan in Rimmon-Peres.
20En hulle het van Rimmon-Peres af opgebreek en laer opgeslaan in Libna.
21En hulle het van Libna af opgebreek en laer opgeslaan in Rissa.
22En hulle het van Rissa af opgebreek en laer opgeslaan in Keheláta.
23En hulle het van Keheláta af opgebreek en laer opgeslaan by die berg Sefer.
24En hulle het van die berg Sefer af opgebreek en laer opgeslaan in Hárada.
25En hulle het van Hárada af opgebreek en laer opgeslaan in Mákhelot.
26En hulle het van Mákhelot af opgebreek en laer opgeslaan in Tahat.
27En hulle het van Tahat af opgebreek en laer opgeslaan in Terag.
28En hulle het van Terag af opgebreek en laer opgeslaan in Mitka.
29En hulle het van Mitka af opgebreek en laer opgeslaan in Hasmóna.
30En hulle het van Hasmóna af opgebreek en laer opgeslaan in #Deut. 10:6Móserot.
31En hulle het van Móserot af opgebreek en laer opgeslaan in Bené-Jáäkan.
32En hulle het van Bené-Jáäkan af opgebreek en laer opgeslaan in #Deut. 10:7Hor-Hággidgad.
33En hulle het van Hor-Hággidgad af opgebreek en laer opgeslaan in Jotbáta.
34En hulle het van Jotbáta af opgebreek en laer opgeslaan in Abróna.
35En hulle het van Abróna af opgebreek en laer opgeslaan in #Deut. 2:8; I Kon. 9:26; 22:48Éseon-Geber.
36En hulle het van Éseon-Geber af opgebreek en laer opgeslaan in #Núm. 20:1; 27:14die woestyn Sin, dit is Kades.
37En hulle het van #Núm. 20:22,23; 21:4Kades af opgebreek en laer opgeslaan by die berg Hor, aan die kant van die land Edom.
38Toe het die priester Aäron volgens die bevel van die Here op #Núm. 20:25-28; Deut. 32:50; 10:6die berg Hor geklim en daar gesterwe, in die veertigste jaar ná die uittog van die kinders van Israel uit Egipteland, in die vyfde maand, op die eerste van die maand.
39En Aäron was #Ex. 7:7honderd-drie-en-twintig jaar oud toe hy op die berg Hor gesterf het.
40En die Kanaäniet, #Núm. 21:1die koning van Arad, wat in die Suidland in die land Kanaän gewoon het, het gehoor dat die kinders van Israel aankom.
41En hulle het van die berg #Núm. 21:4Hor af opgebreek en laer opgeslaan in Sálmona.
42En hulle het van Sálmona af opgebreek en laer opgeslaan in Punon.
43En hulle het van Punon af opgebreek en laer opgeslaan in #Núm. 21:10Obot.
44En hulle het van Obot af opgebreek en laer opgeslaan in Ijje-Haäbárim, by die grens van Moab.
45En hulle het van Ijjim af opgebreek en laer opgeslaan in #Núm. 21:30Dibon-Gad.
46En hulle het van Dibon-Gad af opgebreek en laer opgeslaan in Almon-Diblataim.
47En hulle het van Almon-Diblataim af opgebreek en #Deut. 32:49laer opgeslaan in die gebergte Abárim, voor Nebo.
48En hulle het van die gebergte Abárim af opgebreek en laer opgeslaan in #Núm. 22:1die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jérigo.
49En hulle het laer opgeslaan by die Jordaan van Bet-Hajésimot af tot by Abel-Hassittim, in die vlaktes van Moab.
50En die Here het met Moses gespreek in die vlaktes van Moab, by die Jordaan van Jérigo, en gesê:
51Spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle: #Deut. 9:1; Jos. 3:17As julle deur die Jordaan in die land Kanaän intrek,
52moet julle al die bewoners van die land voor julle #Núm. 32:21; Ex. 15:9uit verdrywe en hulle beeldhouwerk verniel; ook #Ex. 23:24,33; 34:13; Deut. 7:2,5; 12:13; Jos. 11:12; Rigt. 2:2moet julle al hulle gegote beelde verniel en al hulle hoogtes verwoes.
53En julle moet die land in besit neem en daarin woon; want Ek het die land aan julle gegee om dit te besit.
54En #Núm. 26:53-55julle moet die land deur die lot as erfdeel verwerwe, volgens julle geslagte; vir die wat baie is, moet julle hulle erfdeel groot maak, en vir die wat min is, moet jy hulle erfdeel klein maak. Waar die lot vir iemand val, moet dit sy deel wees; volgens julle vaderlike stamme moet julle dit as erfdeel verwerwe.
55Maar as julle die bewoners van die land nie voor julle uit verdrywe nie, sal die wat julle van hulle laat oorbly, soos dorings #Jos. 23:13; Rigt. 2:3; Ps. 106:34,36in julle oë wees en soos angels in julle sye, en hulle sal julle beveg in die land waar julle in woon.
56En soos Ek gedink het om aan hulle te doen, sal Ek aan julle doen.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Vind meer uit oorAfrikaans 1933/1953